Jesień
Kasza94
Klasyczny
Niebieski
Smok.z.Jamy
Turkusowo-zielony
wiosna
Zima
Po wybraniu stylu dodatkowo przeładuj stronę (F5)

Niebia?ski Turniej Tysi?ca

od 2011-11-01 00:00:00 do 2011-11-26 18:00:00

Regulamin

  I. Zasady ogólne


NIEBIA?SKI TURNIEJ TYSI?CA SK?ADA SI? Z CZTERECH GRUP

1. GRUPA - A  - 8 graczy
2. GRUPA - B 
- 8 graczy
3. GRUPA - C  - 8 graczy
4. GRUPA - D  - 8 graczy

5. GRUPA - E  - 8 graczy

GRAMY OD 28.10.2011 OD GODZINY 18:00 do 26.11.2011 DO GODZINY 18.00

1. NIEBIA?SKI TURNIEJ TYSI?CA ma za zadanie wy?onienia zawodników do LIGI ANIO?ÓW na miesi?c GRUDZIE?. Ka?dy z graczy, który zapisuje si? do TURNIEJU automatycznie wyra?a zgod? na udzia?  w LIDZE ANIO?ÓW. Gracz, który nie b?dzie zainteresowany udzia?em w LIDZE ANIO?ÓW jest zobowi?zany zg?osi? to organizatorowi.

2. Osoby bior?ce udzia? w rozgrywkach i graj?ce z tej samej sieci lokalnej, b?d? z tego samego komputera s? zobowi?zane do powiadomienia o tym fakcie Organizatora turnieju/ligi .

3. Organizatorzy zastrzegaj? sobie prawo do usuwania graczy z listy w przypadku, gdy dana osoba ma udowodnione oszustwa na grach b?d?, je?li w przypadku wcze?niej organizowanych turniejów, by?y zastrze?enia, co do zachowania fair - play gracza.

4. Organizator ma prawo do zmian w Regulaminie. O wszystkich zmianach gracze b?d? informowani na bie??co w WIADOMO?CIACH TURNIEJU.


5. W sytuacjach nieprzewidzianych regulaminem NIEBIA?SKIEGO TURNIEJU TYSI?CA, decyduj?cy g?os ma Organizator .

6. Organizator ma prawo do zmian w Regulaminie do czasu rozpocz?cia rozgrywek. Je?li w trakcie rozgrywek zaistniej? okoliczno?ci zmuszaj?ce do dokonania zmian, o wszystkich zmianach gracze b?d? informowani na bie??co na forum turniejowym..

7.W turnieju mog? bra? udzia? osoby posiadaj?ce konto (nick) w serwisie GAME DESIRE , na którym maja rozegrane minimum 30 gier na tysi?cu,oraz dysponuj?ce komunikatorem GG lub innym.

------------------------------------------------------------------------------------------
                                            II. Zasady gry


1. Wszystkie mecze ligowe rozgrywane s? w serwisie gamedesire.com

2. Pokojem rozgrywek ligowych jest pokój "Niebia?ski Room"

3. Pojedynki toczone s? systemem ka?dy z ka?dym 4 partie mecz i rewan?

4. Ustawienia sto?u (Dotyczy zarówno pojedynków ligowych jak i gry o puchar):
- czas na gr? 10 minut
- czas na ruch 15 sekund
- gra z rankingiem
- stó? publiczny


5.Je?li który? z graczy ma wysoki ping s?dzia mo?e zwi?kszy? czas na ruch do 60 sekund lub prze?o?y? mecz na inny termin.

6. W przypadku jawnego i udokumentowanego oddawania punktów przeciwnikowi, gracze którzy si? tego dopuszcza mog? by? zdyskwalifikowany z ligi b?d? ukarani pkt. ujemnymi. Decyzja na ten temat podejmowana jest przez komisje s?dziów. Gracz zostanie o niej bezw?ocznie powiadomiony

7.w przypadku stwierdzenia ze stó? jest ?le ustawiony mecz b?dzie anulowany

                                              III. Punktacja

------------------------------------------------------------------------------------------
za wygrane 4-0 4pkt
za wygranie 3-1 3pkt.
za remis 2-2 2pkt
za przegrana 3-1 1pkt
wygrana walkowerem + 4 pkt
przegrana walkowerem -4 pkt

                                    ROZGRYWKI:

1 *RUNDA* - 5 grup ( 8 osobowe) - gra systemem ka?dy z ka?dym / awans uzyskuj? 4 osoby z grupy.

2 *RUNDA* - 4 grupy ( 5 osobowe) - gra systemem ka?dy z ka?dym / awans uzyskuj? 2 osoby z grupy. 

3 *RUNDA* - 2 grupy ( 4 osobowe) gra systemem ka?dy z ka?dym / awans uzyskuj? 2 osoby z grupy.

*FINA?* - zostaj? utworzone 2 parki, wygrani z tych parek graj? o I miejsce, a przegrani o III miejsce. 4 zwyci?zców zostaje nagrodzeni nagrod? w formie wirtualnej gotówki $$$.


Walkowery s? wpisane od razu, je?li przeciwnik wstanie od sto?u lub od??czy si? od niego i nie wróci w ci?gu 10-ciu minut.
- Je?eli gracz wróci w ci?gu 10-ciu minut przegrywa tylko parti? w której si? od??czy? i mecz trwa dalej.


8.Je?eli gracza roz??czy serwer i odliczanie si? sko
?czy przeciwnik musi powiadomi? opiekuna grupy o zaistnia?ej sytuacji  i doko?czenie tego meczu zostanie zaplanowane przez opiekuna grupy, od stanu 1-0 dla przeciwnika (Tylko je?li partia,w której gracz zosta? roz??czony nie by?a ko?cz?c? mecz)


9. Miejsce w tabeli wyznacza ilo?? zdobytych punktów, w przypadku takiej samej ilo?ci punktów zdobytych przez graczy, o miejscu w tabeli b?d? decydowa?y wyniki bezpo?rednich meczy (ma?e punkty zdobyte miedzy zainteresowanymi), je?li gracze maja bilans meczy remisowy to rozgrywaj? dodatkowy pojedynek i graja do 3 zwyci?stw


10. Niedopuszczalna jest zmiana miejsc podczas meczu jak równie? opuszczanie stolika, a tak?e celowy reset komputera lub wy??czanie si?---> Gracz przegrywa mecz walkowerem .
Wyj?tki:
a) uzasadniony restart komputera, o którym nale?y poinformowa? s?dziego lub administratora znajduj?cego si? w pokoju (czas na powrót 20 minut)
b) w wypadku awarii serwera, gracza ma mo?liwo?? rozegrania danego pojedynku w ci?gu 24h po danym czasie gdy gracz si? nie zjawi wpisuje si? realny wynik

11. Mecz musi zosta? rozegrany podczas jednego spotkania dwóch graczy.12. Walkowery zostaj? wpisane je?li pojedynek nie zostanie doko?czony w ci?gu 24 godzin..

13. W przypadku cyklicznego powtarzaj?cego si? niestosownego zachowania gracza (obra?anie przeciwnika, oszukiwanie) - uczestnik ligi mo?e zosta? usuni?ty z dalszych rozgrywek w trybie natychmiastowym

14.W przypadku gdy gracz poda fa?szywy wynik zostanie ukarany -3pkt

15. Podczas trwania pojedynku stolik b?dzie posiada? atrybut publiczny, co umo?liwia obserwowanie go przez kibiców. Ka?dy z graczy mo?e poinformowa? s?dziego, ze nie ?yczy sobie obecno?ci konkretnego kibica i zostanie on poproszony o opuszczenie stolika (nie dotyczy organizatorów). Decyzja s?dziego jest w tym przypadku nieodwo?alna. W przypadku gry bez s?dziego stolik musi mie? atrybut otwarty. W przypadku, gdy stolik posiada atrybut zamkni?ty, s?dzia NIE MO?E by? 1 z graczy. Nale?y poprosi? o s?dziowanie innego s?dziego, nie bior?cego udzia?u w grze.


16. W przypadku gdy jeden z graczy b?dzie celowo przeci?ga? gr? (tzn. ping b?dzie mia? dobry, przeciwnik musi jest poprosi? na stó? s?dziego. Po 2 krotnym upomnieniu gracza s?dzia mo?e zmieni? ustawienia z 20 na 15sek., jednak?e zobowi?zany jest zrobi? screeny zarówno z pingu gracza, jak i ?wiadcz?ce o tym, ze gracz przed?u?aj?cy gr? otrzyma? upomnienia. Gracz mo?e równie?, za celowe przed?u?anie gry, otrzyma? walkowera.
Fakt, i? czas na ruch wynosi 15 sekund NIE OZNACZA, i? gracz celowo ma rzuca? kart? przed up?ywem tego czasu.

17. NIEDOPUSZCZALNE jest granie jednocze?nie meczu na dwóch stolach, lub w innych ligach , turniejach o tej samej porze


18. Gracze mog? grac bez s?dziego a wyniki pos?a? do Opiekunów Grupy .

19. W przypadku gdy jeden z graczy przerwa? gr? nale?y poprosi? do sto?u s?dziego, administratora znajduj?cego si? w pokoju lub wspó?organizatora i opisa? mu dok?adnie zaistnia?a sytuacje.

20. Wyniki podaje gracz, który wygra? gr? najlepiej w dniu zako?czenia meczu, jednak nie pó?niej ni? w ci?gu 24 godzin od jego zako?czenia,po up?ywie tego terminu mecz zostanie powtórzony
- organizator, który otrzyma? wynik na GG jest zobowi?zany wpisa? go w ci?gu 24 godzin, a dokonany wpis potwierdzi? graczowi na GG.wyniki podaje si? raz dziennie do swojego opiekuna grupy
Brak potwierdzenia mo?e by? przyczyna nie otrzymania wyniku na GG, dlatego gracz zobowi?zany jest do pilnowania wpisu i w takiej sytuacji poda? wynik ponownie.
W przypadku ucieczki przeciwnika nale?y dok?adnie poda? stan meczu oraz dotychczasowy wynik partii, przed ucieczka przeciwnika, lub inna przyczyn?, która nie pozwoli?a graczom dogra? meczu do ko?ca.


21. W przypadku usuni?cia zawodnika z turnieju i b?d? ukarania go walkowerem gracz ten ma czas 48 godzin na napisanie odwo?ania na adresy anna.drost1@wp.pl

22. Niedopuszczalne jest przerywanie gry bez zgody przeciwnika oraz s?dziego

23.Gracz który nie b?dzie mia? 10 meczy rozegranych do ko?ca trwaj?cej ligi zostanie wykre?lony .


------------------------------------------------------------------------------------------


      IV. ADMINI I ICH OBOWI?ZKI


1. Obowi?zkiem administratora jest prawid?owe ustawienie sto?u. W przypadku z?ych ustawie? sto?u mecz mo?e zosta? anulowany decyzja opiekuna grupy lub organizatora ligi.2. Gracze przesy?aj? wyniki bezpo?rednio na GG ustalone b?d? do opiekuna grupy .

3. Administrator ma tez obowi?zek odpowiada? graczom na pytania czy w?tpliwo?ci i by? pomocnym w ka?dej sytuacji.

 
Grupa A  i  B :_A_N_D_Z_I_A - GG - 6070369

Grupa : C, D i E : pseudonim09- GG - 11666943
4. W przypadku walkowera nale?y dok?adnie opisa? zaistnia?? sytuacje, a tak?e poda? stan meczu do przerwania gry zarówno w punktach meczowych jak i stan danej gry do chwili przerwania.

5. Administratorzy w sprawach spornych, w przypadku ucieczki jednego z graczy, celowego przed?u?ania gry przez gracza, zobowi?zani s? do zrobienia screenu ekranu ,tak by widoczna by?a równie? punktacja, ping gracza, data spotkania i przes?anie go na adres poczty ligowej anna.drost1@wp.pl wraz z opisem sytuacji oraz powiadomienia o zaistnia?ej sytuacji natychmiast Opiekuna grupy lub Organizatora ligi.

6. Administrator ma obowi?zek usun?? ze sto?u kibica o niestosownym zachowaniu.

7. Administrator zostaje skre?lony z listy s?dziów w przypadku :
- swojej rezygnacji,
- ra??cych narusze? regulaminu,8. Nie dopuszczalne jest przeszkadzanie graczom podczas meczu:
- rozmowy z kibicami,
- wchodzenie na stolik i zadawanie pyta? organizatorom lub s?dziom.
Pytania do organizatorów lub s?dziów nale?y zadawa? na GG lub na czacie glównym, o ile w tym czasie nie rozgrywaj? oni swoich meczów ligowych.

Rozmowy na stoliku rozpraszaj? graczy !!!!!!

9. Kibice
Gracze mog? kibicowa? swoim znajomym, ale je?li który? z graczy nie ?yczy sobie obecno?ci danej osoby ma ona obowi?zek od??czy? si? od sto?u.

---------------------------------------------------------------------------------
                       VI. Urlopy

.

---------------------------------------------------------------------------------
                  VII. NAGRODY1.miejsce 1 M + konto GOLD na 1 miesi?c
2.miejsce 500 K + konto VIP na 1 miesi?c
3.miejsce 300 K
4.miejsce 200 K