Jesień
Kasza94
Klasyczny
Niebieski
Smok.z.Jamy
Turkusowo-zielony
wiosna
Zima
Po wybraniu stylu dodatkowo przeładuj stronę (F5)

Puchar Jotka - Luty

od 2012-02-12 00:00:00 do 2012-03-18 00:00:00

Regulamin

Regulamin

„JOTKI” - Pokoik zosta? za?o?ony z my?l? o graczach lubi?cych pogra? w 1000 w mi?ym gronie. 


                       Haslo przewodnie pokoju brzmi

         "TRAKTUJ INNYCH TAK SAMO JAK           

         SAM CHCIALBY? BY? TRAKTOWANY"


              Regulamin Pokoju „JOTKI”I. Zasady ogólne:1.Rejestruj?c si? na forum „JOTKI” gracz akceptuje regulamin pokoju oraz forum.
2. Pokojem rozgrywek turniejowych jest pokój "JOTKI"(pokój ten jest pokojem graczy)
3. Nie dopuszcza si?:
a) Prowokowanie do k?ótni, awantur, okre?lanie graczy niecenzuralnymi s?owami,
b) Wymuszanie na graczu ucieczk? ze stolika,
c) Uciekanie ze stolika.
d) Celowe zawieszanie gry,
e) granie na zw?ok?,
f) floodowanie ( za?miecanie) czatu niepotrzebnymi znakami,
g) Reklamowanie stolików w uniemo?liwiaj?cy sposób korzystanie z czata, ( dopuszcza si? do trzech linijek tekstowych, czwarta linijka ma zastosowanie pkt „f”),
h) Nadmiernym pisaniem du?ymi literami.
W przypadku naruszenia w/w pkt „a” – „g”, Gracz zobowi?zany jest zrobi? screen i przes?a? go na adres email
Jotki345@wp.pl
z opisem sytuacji.
i) Mo?na kibicowa? na stoliku,ale je?eli jeden z graczy nie wyra?a na to zgody kibic powinien opu?ci? stolik.W razie nie opuszczenia stolika przez kibica,gracz zobowi?zany jest wezwa? na stó? admina,a w razie jego braku na pokoju proszony jest o zrobienie screenów i wys?a? na adres podany wy?ej.Uci??liwy kibic zostanie usuni?ty z pokoju na tydzie? czasu.II. Zasady gry:
 Turniej miesi?ca


a) Turniej o Realny Pucharek rozpocznie si? dnia 12.02.2012r.
b) Zapisy na turniej miesi?ca codziennie,jednak nie pó?niej jak w pierwszym dniu rozpocz?cia Turnieju miesi?ca,
Ch?? gry Gracza w pucharze miesi?ca proszony jest o podanie Nicka na stronie
  http://www.turnieje.waw.pl/index.php?cmd=9&id_turniej=85

c) Turniej miesi?ca rozgrywany jest w Grupach 5-8  osobowych, w zale?no?ci od ilo?ci zapisanych graczy,
d) Gra toczy si? ka?dy z ka?dym w grupie,
e) Mecz rozgrywany jest do 3 wygranych partii (Mo?liwe wyniki: 3:0,3:1,3:2),wynik podaje wygrany s?dziemu na gg.

W Rundzie Fina?owej gramy do 5 wygranych

S?dzia jest zobowi?zany wpisa? wynik nie pó?niej ni? do 12 godz. po zako?czonym meczu.Graczy zobowi?zuje si? do monitorowania wpisanych wyników. W przypadku braku wyniku po 12 godzinach od zako?czonego meczu,wynik nale?y wys?a? powtórnie do s?dziego.

Wynik podajemy   WYGRANY-PRZEGRANY    WYNIK

Nie wysy?a? jednego wyniku do kilku s?dziów !!!


Wynik podany na czacie nie zostanie wpisany.


f) Ka?da z faz trwa 7 dni.
g) 
 Do dalszej rozgrywki przechodz? gracze z miejsc 1,2,3 ka?dej z grup,(dopuszcza si? awansu wi?kszej ilo?ci graczy, uwarunkowane jest to ilo?ci? graczy w danym Turnieju miesi?cznym) Ostatnia faza „FINA?” w którym spotkaj? si? po trzech wygranych z ka?dej grupy.

h)Mecze planowane b?d? w rundzie 4 i 5 - "FINA?" dla meczy nierozegranych o czym zainteresowani b?d? powiadomieni na gg wraz z podana godzina i przeciwnikiem.Mecz planowany mo?e zosta? anulowany gdy gracze szybciej rozegraj? dany mecz.
i) Do turnieju zapisa? mo?na wy??cznie jeden nick z minimaln? ilo?ci? rozegranych 50 gier ??cznie w grze tysi?c i nale?y tylko tym nickiem pos?ugiwa? si? w ci?gu trwania rozgrywek. W przypadku ujawnienia gracza pos?uguj?cego si? kilkoma nickami b?d? u?ywaj?cego nicku innego ni? zg?oszony, gracz zostanie zdyskwalifikowany.Zawodnicy graj?cy z tego samego komputera (sieci lokalnej), zobowi?zani s? do zg?oszenia tego faktu organizatorowi turnieju przed jego rozpocz?ciem. W przeciwnym razie mo?e to skutkowa? usuni?ciem z rozgrywek.
j) gracze bior?cy udzia? w turnieju nie mog? jednocze?nie grac w innym pokoju.
k) zabrania si? chowania czerwonych meldunków, minimum podbicia z czerwonym meldunkiem zosta?o ustalone na 120.
l) gracz,który z nieuzasadnionych przyczyn opu?ci stolik podczas gry (tzw. ucieczka) musi liczy? si? z usuni?ciem z danego turnieju.Wówczas miejsce gracza zdyskwalifikowanego zajmuje Gracz z Listy rezerwowej.
Gracza z Listy rezerwowej mo?na doda? tylko i wy??cznie w pierwszych czterech dniach 1 RUNDY.
?) Gracz,który zrezygnuje z gry zostaje zast?piony Graczem z Listy rezerwowej,jednak nie pó?niej ni? w czwartym dniu pierwszej rundy.

Gracze,którzy w rundzie pierwszej do trzeciego dnia w??cznie nie rozegraj? ?adnego meczu zostaj? zast?pieni graczami z listy rezerwowej.Gracze,którzy od drugiej rundy nie rozegraj? ?adnego meczu do trzeciego dnia w??cznie zostaj? zast?pieni graczami,którzy w poprzedniej rundzie uzyskali najlepsze wyniki z rozegranymi nimimum po?owy meczy.

m) Ustawienia stolika jak podczas turnieju jednodniowego:
- gra z rankingiem,
- czas na ruch: 20 sekund,
- czas na gr?: 10 minut,
- stó? z obserwatorem,
Z?E USTAWIENIE STOLIKÓW PODCZAS ROZGRYWANIA MECZU GROZI  PRZERWANIEM MECZU,

n) Punktacja i klasyfikacja w grupie:
Wygrany mecz: 1 pkt turniejowy 
Przegrany mecz:0 pkt 

Za ka?dy rozegrany mecz gracze otrzymuja dodatkowy 1 pkt turniejowy


Miejsce w grupie wyznacza ilo?? zdobytych punktów turniejowych.

W przypadku takiej samej ilo?ci zdobytych punktów turniejowych przez graczy o miejscu w grupie b?d? decydowa?y:

 
1) Wi?ksza ró?nica ma?ych punktów meczowych (punkty meczowe minus punkty ujemne)

2) Wi?cej wygranych setów

3) Wynik bezpo?redni

W razie braku mo?liwo?ci wy?onienia osób podlegaj?cych awansom do nast?pnej fazy turnieju odb?dzie si? dogrywka zainteresowanych osób w ostatnim dniu danej rundy.Je?eli ci gracze nie zg?osz? si? na mecz planowany wówczas do nast?pnej fazy turnieju przejdzie osoba z pozosta?ych grup z najlepszym wynikiem osi?gni?tym w danej rundzie.W razie kilku takich osób o identycznych wynikach to mi?dzy tymi graczami odb?dzie si? dogrywka.Je?eli i Ci gracze nie podejm? dogrywki to kolejny gracz z najlepszym wynikiem dostanie awans.itd. 

Nie b?dzie meczy planowanych w rundach 1 2 3  


o) Kary:
Ignor-za patrz punkt I.3a-h
Ban-jak nie pomo?e ignor

p) Wszelkie sporne kwestie nie uj?te w tym regulaminie zostan? rozpatrzone na bie??co przez organizatorów

FERR GRAMY I CZERWONYCH MELDUNKÓW NIE CHOWAMYMINIMUM podbicia z
CZERWONYM MELDUNKIEM zosta?o ustalone na 120. Oboj?tnie,który z graczy zalicytuje 120 nie musimy dalej podbijac z czerwonym meldunkiem.

Gracz,który od razu podbije do 120 powinien si? liczy? z tym,?e przeciwnik mo?e mie?  czerwony meldunek.W tym przypadku nie b?dzie chowania meldunku.

Je?eli gracz,który ma CZERWONY MELDUNEK a wie,?e nie ugra wymaganego minimum (120) NIE POWINIEN zameldowa? czerwonego meldunku chyba,?e s? to dwie ostatnie karty a nie jest to celowo doprowadzone do takiej sytuacji (pozbycie si? kart tak,?eby na koniec zosta? meldunek)