Jesień
Kasza94
Klasyczny
Niebieski
Smok.z.Jamy
Turkusowo-zielony
wiosna
Zima
Po wybraniu stylu dodatkowo przeładuj stronę (F5)

Puchar Jotka Dice - Wrzesie?

od 2011-07-17 17:07:00 do 2011-07-17 17:07:00

Regulamin

     „JOTKA DICE”     

Pokoik zosta? za?o?ony z my?l? o graczach lubi?cych pogra? w kosteczki w mi?ym gronie. 


                       Haslo przewodnie pokoju brzmi
 

         "TRAKTUJ INNYCH TAK SAMO JAK           

         SAM CHCIA?BY? BY? TRAKTOWANY"


              Regulamin Pokoju „JOTKA DICE”I. Zasady ogólne:
 


1.Rejestruj?c si? na forum „JOTKA DICE” gracz akceptuje regulamin pokoju oraz forum. 
2. Pokojem rozgrywek turniejowych jest pokój "JOTKA DICE-PUCHAREK" ko?ci dice2004 (pokój ten jest pokojem graczy) 
3. Nie dopuszcza si?: 
a) Prowokowanie do k?ótni, awantur, okre?lanie graczy niecenzuralnymi s?owami, 
b) Wymuszanie na graczu ucieczk? ze stolika,
 
c) Uciekanie ze stolika. 
d) Celowe zawieszanie gry,poddanie gry 
e) granie na zw?ok?, 
f) floodowanie ( za?miecanie) czatu niepotrzebnymi znakami,reklamowanie innych pokoików bez zgody administracji 
g) Reklamowanie stolików w uniemo?liwiaj?cy sposób korzystanie z czata, ( dopuszcza si? do trzech linijek tekstowych, czwarta linijka ma zastosowanie pkt „f”), 
h) Nadmiernym pisaniem du?ymi literami. 
W przypadku naruszenia w/w pkt „a” – „g”, Gracz zobowi?zany jest zrobi? screen i przes?a? go na adres email
 amigo68@wp.pl
 
z opisem sytuacji. 
i) Mo?na kibicowa? na stoliku ale je?eli jeden z graczy nie wyra?a na to zgody kibic powinien opu?ci? stolik.Wyj?tkiem jest organizator turnieju.W razie nie opuszczenia stolika przez kibica,gracz zobowi?zany jest wezwa? na stó? admina a razie jego braku na pokoju proszony jest o zrobienie screenów i wys?a? na adres podany wy?ej.Uci??liwy kibic zostanie usuni?ty z pokoju na tydzie? czasu.
 II. Zasady gry:
 Turniej o Pucharek
 

a) Zapisanie si? do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

Turniej o pucharek rozpocznie si? 4 WRZE?NIA Zapisy na turniej codziennie, jednak nie pó?niej jak w pierwszym dniu rozpocz?cia Turnieju miesi?ca.
Ch?? gry Gracza w pucharze miesi?ca proszony jest o podanie Nicka wraz z nr gg i mailem na stronie
  http://www.turnieje.waw.pl/index.php?cmd=9&id_turniej=84

b) Do turnieju zapisa? mo?na wy??cznie jeden nick (min 50 rozegranych gier ) i nale?y pos?ugiwa? si? nim w ci?gu trwania rozgrywek. W przypadku ujawnienia gracza pos?uguj?cego si? kilkoma nickami b?d? u?ywaj?cego nicku innego ni? zg?oszony,gracz zostanie zdyskwalifikowany.Zawodnicy graj?cy z tego samego komputera (sieci lokalnej), zobowi?zani s? do zg?oszenia tego faktu organizatorowi turnieju przed jego rozpocz?ciem.W przeciwnym razie mo?e to skutkowa? usuni?ciem z rozgrywek.

c) gracze bior?cy udzia? w turnieju nie mog? w tym samym czasie grac w innym pokoju. 
d) gracz który z nieuzasadnionych przyczyn opu?ci stolik podczas gry (tzw. ucieczka) i nie powróci do 5 minut musi liczy? si? z usuni?ciem z danego turnieju,wówczas miejsce gracza zdyskwalifikowanego zajmuje gracz z listy rezerwowej.Na gracza od??czonego od serwera czekamy 15 minut.
Gracza z listy rezerwowej mo?na doda? tylko i wy??cznie w pierwszych
 czterech
 dniach 1 RUNDY.
e) Gracz który zrezygnuje z gry zostaje zast?piony graczem z listy rezerwowej, jednak nie pó?niej ni? w czwartym dniu pierwszej rundy 
     

Gracze,którzy w rundzie pierwszej do trzeciego dnia w??cznie nie rozegraj? ?adnego meczu zostaj? zast?pieni graczami z listy rezerwowej.Gracze,którzy od drugiej rundy nie rozegraj? ?adnego meczu do trzeciego dnia w??cznie zostaj? zast?pieni graczami,którzy w poprzedniej rundzie uzyskali najlepsze wyniki z rozegranymi nimimum po?owy meczy.

f) Turniej rozgrywany jest w Grupach 4, 5, 6 – cio osobowych,w zale?no?ci od ilo?ci zapisanych graczy, 
g) Gra toczy si? ka?dy z ka?dym w grupie bez s?dziego.Na pro?b? jednego z graczy s?dzia mo?e uczestniczy? w rozgrywanym meczu.
h) Mecz rozgrywany jest do 3 wygranych partii (Mo?liwe wyniki: 3:0,3:1,3:2)Mecz rozpocz?ty musi zosta? doko?czony.W przypadku przerwania meczu z opcj? doko?czenia go w pó?niejszym terminie powinien by? doko?czony maksymalnie do 24 godzin.Je?eli nie to punkt turniejowy dostaje gracz,który pozosta? przy stole plus punkt za rozegranie meczu a gracz,który przerwa? mecz nie dostaje punktu za rozegranie meczu
.O tym fakcie nale?y poinformowa? organizatora turnieju.

Przy remisie gra nie bedzie brana pod uwage i zostaje powtórzona.Wynik podaje wygrany s?dziemu na gg,wynik podany na czacie nie zostanie wpisany.

i) S?dzia jest obowi?zany wpisa? wynik nie pó?niej ni? do 12 godz po zako?czonym meczu.Graczy zobowi?zuje si? do monitorowania wpisanych wyników. W przypadku braku wyniku po 12 godzinach od zako?czonego meczu nale?y wynik wys?a? powtórnie do s?dziego.

Nie wysyla? jednego wyniku do kilku s?dziów !!!


j) Ka?da z faz trwa 7 dni. 
k) 
 Do dalszej rozgrywki przechodz?: 1,2 i 3 miejsce z ka?dej z grup, 
(dopuszcza si? awansu wi?kszej ilo?ci graczy, uwarunkowane jest to ilo?ci? graczy w danym Turnieju) Ostatnia faza „FINA?” w którym spotkaj? si? po trzech wygranych z ka?dej grupy.

l)W finale gramy do 5 wygranych

Mecze planowane b?d? równie? w rundzie przedfina?owej

W ostatnim dniu Rundy  "FINA?"  dla meczy nierozegranych b?d? mecze planowane o czym zainteresowani b?d? powiadomieni na gg wraz z podana godzina i przeciwnikiem.Mecz planowany mo?e zosta? anulowany gdy gracze szybciej rozegraj? dany mecz.

Planówki to ostateczny termin rozegrania meczu.

?) Ustawienia stolika podczas turnieju o puchar 

 

- stolik publiczny
- gra z rankingiem, 
- czas na ruch: 30 sekund, 
- czas na gr?: 10 minut, 
- stó? z obserwatorem,
 
Z?E USTAWIENIE STOLIKÓW PODCZAS ROZGRYWANIA MECZU GROZI DYSKWALIFIKACJ? LUB PRZERWANIEM MECZU
m) Punktacja i klasyfikacja w grupie: 
Wygrany mecz: 1 pkt turniejowy 
Przegrany mecz:0

Za ka?dy rozegrany mecz gracze otrzymuja dodatkowo jeden punkt turniejowy

Miejsce w grupie wyznacza ilo?? zdobytych punktów turniejowych.W przypadku takiej samej ilo?ci zdobytych punktów turniejowych przez graczy o miejscu w grupie b?d? decydowa?y: 
1) Wi?ksza ró?nica ma?ych punktów meczowych (punkty meczowe minus punkty ujemne)
2) Wi?cej wygranych setów 
3) Wynik bezpo?redni

 Nie b?dzie meczy planowanych w rundach 1 2 3 
n) Kary: 
Ignor-za patrz punkt I.3a-h 
Ban-jak nie pomoze ignor 

o) Wszelkie sporne kwestie nie uj?te w regulaminie zostan? rozpatrzone na bie??co przez organizatorow.


 ?yczymy samych wygranych