Jesień
Kasza94
Klasyczny
Niebieski
Smok.z.Jamy
Turkusowo-zielony
wiosna
Zima
Po wybraniu stylu dodatkowo przeładuj stronę (F5)

Liga Luke

od 2011-03-08 16:27:00 do 2011-03-08 16:27:00

Regulamin

ZASADY LIGI Luke :)
(Liga wystartowa?a ! W kolejnych sezonach b?dzie po 10 graczy,
wi?c po 1szym sezonie gracze z miejsc od 11 w góre spadaj? do I Ligi.
Zapisy do I Ligi rozpoczn? si? 1.5tyg przed zako?czeniem bie??cego sezonu.)Aby zosta? przyj?tym musisz mie? :
1. Rozegrane minimum 10 gier w pokoju Lucky_Luke.
2. Nick zarejestrowany na serwisie minimum 30 dni.
3. Ostatnia gra gracza na serwisie nie mo?e przekracza? 30 dni.
4. Zapisany nick na naszej stronie musi by? taki sam jak na serwisie gier.
5. Obowi?zkowe gg w celu pó?niejszego kontaktowania si? z graczami.

Gracz zostanie odrzucony je?li :
1. B?dzie mie? rozegranych mniej ni? 10 gier w pokoju Lucky_Luke.
2. Data rejestracji nicka b?dzie mniejsza ni? 30 dni.
3. Ostatnia gra na serwisie b?dzie przekracza? 30 dni.
4. Zostanie zauwa?one, ?e gracz jest graczem wulgarnym.
5. Jego nick b?dzie wulgarny.
6. Nie poda numeru gg.
7. To, ?e spe?niasz warunki zapisów nie znaczy, ?e zostaniesz przyj?ty do naszej ligi.

Wa?ne informacje dla gracza :
1. Gramy 6 meczy, ka?dy z ka?dym - mo?liwe wyniki to : 6-0, 5-1, 4-2, 3-3.
2. Ustawienia stolika 7 minut na gr? oraz 20-25 sekund na ruch. Gra rankingowa. Dozwolona gra z r?ki - zasady bilarda.
3. Mecze rozgrywamy bez s?dziów. Wynik meczu podaje zwyci?zca b?d? w przypadku remisu ustalcie kto wy?le wynik.
4. Mecze rozgrywamy tylko i wy??cznie w pokoju Lucky_Luke - jest to pokój ligowy, zak?adka pokoje graczy.
5. Gramy nickiem zapisanym w lidze.
6. Wygrany mecz 2pkt, remis 1pkt, przegrana 0, w przypadku takich samych ilo?ci punktów decyduj? frejmy.
7. Odwiedzamy Wiadomo?ci turniejowe - dodatkowe informacje o lidze.
8. W przypadku nie pojawienia si? dwóch graczy na meczu planowanym oba gracze dostaj? walkowera i po -6 frejmów !
9. Wyniki meczów wysy?amy na nick : LigaLucky
10. Ka?dy gracz musi mie? rozegrane po?ow? meczy do 16 dnia ka?dego miesi?ce. W przeciwnym wypadku dyskwalifikacja. Np : Gdy graczy b?dzie 10 to musimy mie? rozegrane 4 mecze. Gramy bo chcemy a nie bo musimy :)
O lidze :
1. Do ligi mo?na zapisa? si? tylko jednym nickiem - gracz, który zapisze si? kilkoma nickami b?d? b?dzie rozgrywa? mecze innym nickiem ni? zg?oszony b?dzie zdyskwalifikowany.
2. Je?li masz rodzin?, która te? chc? zagra? w lidze, zg?o? to dla organizatorów.
3. Gracz, który podczas trwania ligi zrezygnuje z dalszej gry, mecze z jego udzia?em zostaj? anulowane.
4. Mecze rozgrywamy od dnia rozpocz?cia sezonu - lecz awaryjnie b?d? mecze planowane na ostatni dzie? ka?dego miesi?ca.
5. Je?li, który? z graczy nie b?dzie móg? jednorazowo doko?czy? meczu z przeciwnikiem przed meczami planowanymi, mo?e si? umówi? na doko?czenie gry w innym czasie b?d? do meczu planowanego (je?li nie b?dziesz mie? po?owy meczy do 16 dnia miesi?ca wynik przepada) - gdzie uwzgl?dniany jest wynik z wcze?niejszych wspólnych meczów w lidze. O nie doko?czonym jednorazowo meczu trzeba informowa? organizatora i poda? wynik meczu ! Ostateczne terminy meczów planowanych b?d? ustawiane po 20 dniu ka?dego miesi?ca.
6. Ucieczka gracza ze sto?u, w trakcie meczów planowanych jest jednoznaczna z walkowerem na rzecz przeciwnika po up?ywie 15 minut.
7. Walkowery mog? by? rozgrywane za zgod? przeciwnika do godziny od planowanego terminu meczu.
8. Walkower obustronny jest liczony jako remis 0-0, Jednostronny: 2 punkty turniejowe(czyli wygrana meczu) i 6 punktów meczowych. - czekamy do max 15min w planowanych meczach.
9. Za cel mamy pi?kn? gr? - a wi?c perfidne wbijanie bil przeciwników, chamska gra mo?e zadecydowa? o dyskwalifikacji gracza. 3 ostrze?enia - dyskwalifikacja.
10. Organizator ma prawo anulowa? mecz, je?li zauwa?y brak szacunku do rywala - przeszkadzanie, u?ywanie wulgaryzmów, obra?anie.
11. W celu ?atwiejszego komunikowania si? z graczami dodajcie numery gg swoich rywali ligowych.
12. W przypadku zainteresowania lig? przez graczy, zostan? utworzone wy?sze ligi. Wtedy b?d? awanse i spadki. 3 graczy spada do ligi ni?ej i 3 awansuje wy?ej.
13. W ka?dej lidze wyst?puje po 10 graczy.
14. Po uko?czeniu ka?dego z sezonów zg?aszamy ewentualne rezygnacje z gry w lidze. Po rezygnacji istnieje mo?liwo?? ponownego przyj?cia, lecz do najni?szej ligi aktualnego sezonu.
15. Regulamin mo?e ulec zmianom do czasu rozpocz?cia ka?dego sezonu ligowego.
16. W kwestiach nie obj?tych w regulaminie decyduje organizator.
17. Zapisanie si? do turnieju jest jednoznaczne z akceptacj? i zapoznaniem si? regulaminu.


Pierwszy sezon gramy bez nagród - pó?niej zobaczymy ;)