Jesień
Kasza94
Klasyczny
Niebieski
Smok.z.Jamy
Turkusowo-zielony
wiosna
Zima
Po wybraniu stylu dodatkowo przeładuj stronę (F5)

Makao - Hot or not

od 2011-03-05 00:01:00 do 2011-03-30 18:30:00

Regulamin

I.Zasady Ogólne.

1.W turnieju mog? bra? udzia? osoby posiadaj?ce konto (nick) w serwisie gryonline.wp.pl lub w serwisie GameDesire oraz dysponuj?ce komunikatorem gg oraz adresem e´mail. GG b?dzie udost?pniane innym graczom w celu komunikacji natomiast e´mail b?dzie ukryty i na niego b?d? wysy?ane informacje o meczach planowanych.

2.Do turnieju zapisa? mo?na wy??cznie jeden nick i nale?y pos?ugiwa? si? nim w ci?gu trwania rozgrywek. W przypadku ujawnienia gracza pos?uguj?cego si? kilkoma nickami b?d? u?ywaj?cego nicka innego ni? zg?oszony, gracz zostanie zdyskwalifikowany.

3 Przewidziana liczba osób w turnieju to 32.

4.Do turnieju nie zostan? zaakceptowane b?d? zostan? usuni?te w trakcie trwania:
- osoby, które maja mniej ni? 50 uko?czonych gier na zg?oszonym nicku na makao
- nicki wulgarne, obra?liwe itp.,
- gracze, którzy maja udowodnione oszustwa,
- osoby, co do zachowania których by?y zastrze?enia,
- osoby, które zostan? zbanowane podczas trwania turnieju.

5.Zawodnicy graj?cy z tego samego komputera (sieci lokalnej)*, zobowi?zani s? do zg?oszenia tego faktu organizatorowi turnieju przed jego rozpocz?ciem. W przeciwnym razie mo?e to skutkowa? usuni?ciem z rozgrywek.

6. Zapisanie si? do turnieju jest jednoznaczne z zapoznaniem si? i akceptacj? regulaminu.

7. Usuni?cie gracza z turnieju/rezygnacja,  podczas jego trwania oznacza, ?e wszystkie jego mecze zostaj? anulowane.

* Organizator nie gwarantuje (w przypadku dwóch lub wi?cej osób graj?cych z jednego komputera), ?e osoby te nie b?d? musia?y rozegra? meczu mi?dzy sob?.


II.Zasady Gry.

1.Rozgrywki prowadzone b?d? w serwisie gamedesire na grze: Makao: Pokój Dragon Room ( GameDesire, gryonline ) do 10 wygranych (1 mecz). Mecze mo?na rozgrywa? ca?a dob? warunkiem jest obecno?? s?dziego. Mecze planowane b?d? odbywa? si? o godzininie 18:00 oraz rewan?e o 18:30.

2.Terminy meczów planowanych zostan? ustalone i podane w KALENDARIUM oraz wys?ane e´mailem po wylosowaniu grup. W przypadku konieczno?ci zmiany terminu nale?y w porozumieniu z przeciwnikami ustali? nowy i poinformowa? o tym organizatora (nie pó?niej ni? na 12 godzin przed planowanym rozpocz?ciem meczu). Je?eli gracz przez 2 dni nie odpowiada na prób? ustalenia zmiany terminu meczu przez innego gracza i organizatora to termin jest wyznaczany zgodnie z pro?b? gracza, który chce prze?o?y? mecz, lecz tylko i wy??cznie o dzie? wcze?niej  w stosunku do zaplanowanego terminu meczu. Mo?na 1 raz prze?o?y? termin meczu. Maksymalny czas oczekiwania na przeciwnika wynosi 15 minut. Po up?ywie tego czasu, s?dzia/organizator og?asza walkower.
W godzinach meczów planowanych, przy du?ej ilo?ci graczy wszelkie inne rozgrywki w pokoju s? niedozwolone.

3.Walkower obustronny: je?li  nie dojdzie do rozegrania planowanego meczu mi?dzy graczami zostaj? oni wykluczeni z turnieju. Na ich miejsce wchodz? gracze którzy z nimi przegrali w poprzedniej rundzie  a planowany termin ich meczu zostaje ustalony przez organizatora.

W przypadku walkowera obustronnego w pierwszej rundzie na miejsce wykluczonych graczy wchodz? gracze z listy rezerwowych (wg kolejno?ci zapisów).

4.Stoliki w pokoju turniejowym mog? zak?ada? wy??cznie s?dziowie.

Ustawienia stolika:
- stolik prywatny (obserwatorzy mo?liwi za zgoda graj?cych i s?dziego),
- gra rankingowa,
- 1 talia bez jokerów,
- czas na ruch - 15 sekund,
- czas na gr? - 15 minut,

5.Przy ka?dej grze musi by? obecny s?dzia, który odpowiada za prawid?owy przebieg rozgrywki oraz zapisanie i potwierdzenie dok?adnego wyniku meczu. W przypadku od??czenia s?dziego od stolika nale?y go ponownie zaprosi? przekaza? mu admina stolika i wynik jest liczony od momentu, w którym s?dzia zosta? od??czony.

6.Nieodpowiednie zachowanie si? gracza (obserwatora meczu) - przeszkadzanie, u?ywanie wulgaryzmów, obra?anie, celowe przed?u?anie gry itp. - mo?e w konsekwencji spowodowa? dyskwalifikacje gracza (usuni?cie obserwatora ze sto?u).

7.S?dzia ma prawo anulowa? mecz je?li zachowanie gracza uzna za niestosowne.

8.Rozgrywki:

Ca?y turniej jest rozgrywany  systemem pucharowym. Przegrany gracz odpada z dalszych rozgrywek,natomiast wygrany gra dalej.

10. Rozgrywki b?d? przeprowadzane do 10 wygranych. Ka?de starcie zawodników  w rundzie jest rozgrywane w 2 meczach do 10 wygranych (mecz+rewan?) . W przypadku remisu (1-1) brane b?d? pod uwag? ma?e punkty,tj. meczowe. W przypadku tej samej ilo?ci punktów meczowych miedzy zawodnikami zostaje zaplanowany dodatkowy mecz do 5 wygranych.

11. Ka?da nast?pna runda jest rozgrywana wed?ug drabinki turniejowej która zostanie przedstawiona w momencie startu turnieju.

12. Nagrody w turnieju rozk?adaj? si? nast?puj?co:

1. miejsce  450k
2. miejsce  250k
3. i 4. miejsce po 150k
 
dla s?dziów nie b?d?cych organizatorem wyp?acane b?dzie 1k WG za jeden mecz wys?dziowany.

III.Inne Informacje.

1.Skargi na graczy lub/i obserwatorów kierujemy do s?dziów, ewentualne skargi na s?dziego nale?y zg?asza? organizatorowi turnieju.

2.W przypadku awarii serwera gra zostaje prze?o?ona na inny termin z uwzgl?dnieniem dotychczasowego stanu punktów.

3.W sytuacjach nieprzewidzianych w regulaminie g?os zabieraj? organizatorzy lub/i s?dziowie.

4.Ucieczka gracza ze sto?u, w trakcie meczów planowanych jest jednoznaczna z walkowerem na rzecz przeciwnika po up?ywie 15 minut.

5. PROSIMY O CZ?STE ORAZ UMIEJ?TNE KORZYSTANIE Z KALENDARIUM !!!

6. Walkowery mog? by? rozgrywane za zgod? przeciwnika do godziny od planowanego terminu meczu.