Jesień
Kasza94
Klasyczny
Niebieski
Smok.z.Jamy
Turkusowo-zielony
wiosna
Zima
Po wybraniu stylu dodatkowo przeładuj stronę (F5)

Turniej kulkowy

od 2011-02-10 22:00:00 do 2011-03-09 18:53:00

Regulamin

ZASADY TURNIEJU :
1. Do turnieju mo?na zapisa? si? tylko jednym nickiem - gracz, który zapisze si? kilkoma nickami b?d? b?dzie rozgrywa? mecze innym nickiem ni? zg?oszony b?dzie zdyskwalifikowany.
2. Je?li masz rodzin?, która te? chc? zagra? w turnieju, zg?o? to dla organizatorów.
3. Osoby, które zapisuj? si? wulgarnym nickiem b?d? znane s? z z?ego zachowania b?d? odrzucane z turnieju.
4. Gracz, który podczas trwania turnieju zrezygnuje z dalszej gry, mecze z jego udzia?em zostaj? anulowane.
5. Turniej przewidziany jest na 32 osoby + rezerwowi (tylko do 1 fazy grupowej).
6. W przypadku braku wystarczaj?cej ilo?ci graczy turniej si? odb?dzie.
7. Nagrody w postaci WG $$$.
8. Podzia? wirtualnej gotówki w turnieju to : 1- 40%, 2-30%, 3-20%, 4-10% puli w turnieju.
9. W pierwszej fazie gracze b?d? podzieleni na 8 grup po 4 osoby - gdzie awans otrzymuj? 2 pierwsze osoby. Nast?pna faza 4 grupy po 4 osoby oraz 2 grupy po 4 osoby, w ka?dej fazie awansuje 2 graczy tylko w finale znajdzie si? 4 graczy.
10. W turnieju gramy 6 meczy, ka?dy z ka?dym - mo?liwe wyniki to : 6-0, 5-1, 4-2, 3-3. T? technik? gramy wszystkie fazy turnieju prócz grupy fina?owej.
11.Grupa fina?owa gra równie? ka?dy z ka?dym lecz nie 6 meczy, a do 6 wygranych, gdzie wygrana to 2 pkt turniejowe a przegrana 0.
12. Ucieczka gracza ze sto?u, w trakcie meczów planowanych jest jednoznaczna z walkowerem na rzecz przeciwnika po up?ywie 15 minut.
13. Walkowery mog? by? rozgrywane za zgod? przeciwnika do godziny od planowanego terminu meczu.
14. Je?li, który? z graczy nie b?dzie móg? jednorazowo doko?czy? meczu z przeciwnikiem przed meczami planowanymi, mo?e si? umówi? na doko?czenie gry w innym czasie b?d? do meczu planowanego - gdzie uwzgl?dniany jest wynik z wcze?niejszych wspólnych meczów w turnieju. O nie doko?czonym jednorazowo meczu trzeba informowa? organizatora i poda? wynik meczu !
15. Ustawienia stolika 7 minut na gr? oraz 20 sekund na ruch. Gra rankingowa. Dozwolona gra z r?ki - zasady bilarda.
16. Za cel mamy pi?kn? gr? - a wi?c perfidne wbijanie bil przeciwników, chamska gra mo?e zadecydowa? o dyskwalifikacji gracza. 3 ostrze?enia - dyskwalifikacja.
17. Mecze rozgrywane s? bez s?dziów, nie dostosowanie si? do parametrów stolika - obydwojga graczy zostaje zdyskwalifikowanych.
18. Mecze rozgrywamy tylko i wy??cznie w pokoju Lucky_Luke - jest to pokój ligowy, zak?adka pokoje graczy.
19. Wygrany mecz 2pkt, remis 1pkt, przegrana 0, w przypadku takich samych ilo?ci punktów decyduj? frejmy.
20. Walkower obustronny jest liczony jako remis 0-0, Jednostronny: 2 punkty turniejowe(czyli wygrana meczu) i 6 punktów meczowych. - czekamy do max 15min w planowanych meczach.
21. Organizator ma prawo anulowa? mecz, je?li zauwa?y brak szacunku do rywala - przeszkadzanie, u?ywanie wulgaryzmów, obra?anie.
22. Prosimy o cz?ste oraz umiej?tne korzystanie z kalendarium.
23. Konieczno?? posiadania GG - w celu ?atwiejszego kontaktowania si? z graczami - jego brak równa si? z odrzuceniem z turnieju.
24. Na rozegranie pierwszej fazy przewidziane jest 10 dni od dnia rozpocz?cia, nast?pnie b?d? mecze planowane, druga faza 7 dni, trzecia 4 dni, czwarta - fina? 4 dni.
25. Start turnieju - 14.02.2011r. godzina 00.00. W przypadku zebrania odpowiedniej ilo?ci graczy szybciej, turniej rozpocznie si? wcze?niej.
26. W przypadku wi?kszego zainteresowania turniejem do dnia zapisów zwi?kszymy liczb? graczy do 40, 8 grup 5 osobowych - awans 2 osoby z grupy.
27. W celu poznania puli turnieju zapraszamy do "Wiadomo?ci turniejowych".
28. Aby zosta? zaakceptowanym trzeba posiada? konto minimum 30 dni.
29. Zapisanie si? do turnieju jest jednoznaczne z akceptacj? i zapoznaniem si? regulaminu.
30. W celu ?atwiejszego komunikowania si? z graczami dodajcie numery gg swoich rywali z grup.
31. W kwestiach nie obj?tych w regulaminie decyduje organizator.
32. Regulamin mo?e ulec zmianom do czasu rozpocz?cia turnieju.
33. W przypadku rezygnacji którego? z graczy zostanie zast?piony graczem z rezerwy :)
34. Gramy tylko RAZ z ka?dym z przeciwników w grupie po 6 frejmów - nie myli? ?e do 1 zwyci?stwa, tylko 6 partii, 6-0,5-1,4-2, 3-3 - takie mo?liwe wyniki PRZYPOMINAM !

Mecz - spotkanie ca?e, czyli po rozegraniu 6 partii si? ko?czy
Frejm - Jest to jedna partia, a gramy ich 6 z ka?dym z przeciwników !


UWAGA !
To, ?e mecz jest planowany - nie znaczy, ?e dopiero w tym terminie gracie. Gracie od momentu startu turnieju - czyli 10.02.2011 przez 10 dni, je?li w tym czasie nie rozegracie meczy z powodu nie znalezienia przeciwnika to mecz planowany jest terminem ostatecznym, gdy si? nie zjawicie walkower, walkowery s? obustronne jak i jednostronne !MECZE ROZGRYWAMY TYLKO I WY??CZNIE NICKIEM ZAPISANYM W POKOJU LUCKY_LUKE - BRAK ZASTOSOWANIA SI? DO TEGO - DYSKWALIFIKACJA

WYNIKI MECZÓW WYSY?AMY DO JEDNEGO Z ORGANIZATORÓW W WIADOMO?CI NA GRACH LUB GG W POSTACI Nick 0 - 0 Nick i która grupa -  mimo ?e gramy bez s?dziów wszystkie mecze b?d? sprawdzane w logach pokoju :)

WYNIK PRZESY?A ZWYCI?ZCA  ! ! !

ZAPISY TRWAJ? DO 14.02.2011r !

http://gryonline.wp.pl/gry.online-bilard-8,n-61,room-1017501.html - link do pokoju


?yczymy wszystkim samych wygranych :)