Jesień
Kasza94
Klasyczny
Niebieski
Smok.z.Jamy
Turkusowo-zielony
wiosna
Zima
Po wybraniu stylu dodatkowo przeładuj stronę (F5)

Turniej o Realny Pucharek Jotki - Listopad

od 2010-11-21 12:00:00 do 2010-12-31 22:00:00

Regulamin

„JOTKI” - Pokoik zosta? za?o?ony z my?l? o graczach lubi?cych pogra? w 1000 w mi?ym gronie. 


                       Haslo przewodnie pokoju brzmi

         "TRAKTUJ INNYCH TAK SAMO JAK           

         SAM CHCIALBY? BY? TRAKTOWANY"


              Regulamin Pokoju „JOTKI”I. Zasady ogólne:1.Rejestruj?c si? na forum „JOTKI” gracz akceptuje regulamin pokoju oraz forum.
2. Pokojem rozgrywek turniejowych jest pokój "JOTKI"(pokój ten jest pokojem graczy)
3. Nie dopuszcza si?:
a) Prowokowanie do k?ótni, awantur, okre?lanie graczy niecenzuralnymi s?owami,
b) Wymuszanie na graczu ucieczk? ze stolika,
c) Uciekanie ze stolika.
d) Celowe zawieszanie gry,
e) granie na zw?ok?,
f) floodowanie ( za?miecanie) czatu niepotrzebnymi znakami,
g) Reklamowanie stolików w uniemo?liwiaj?cy sposób korzystanie z czata, ( dopuszcza si? do trzech linijek tekstowych, czwarta linijka ma zastosowanie pkt „f”),
h) Nadmiernym pisaniem du?ymi literami.
W przypadku naruszenia w/w pkt „a” – „g”, Gracz zobowi?zany jest zrobi? screen i przes?a? go na adres email
Jotki345@wp.pl
z opisem sytuacji.
i) Mozna kibicowac na stoliku ale jezeli jeden z graczy nie wyra?a na to zgody kibic powinien opuscic stolik.W razie nie opuszczenia stolika przez kibica,gracz zobowiazany jest wezwac na stol admina a razie jego braku na pokoju proszony jest o zrobienie screenow i wyslac na adres podany wyzej.Uciazliwy kibic zostanie usuniety z pokoju na tydzien czasu.II. Zasady gry:
 Turniej miesi?ca


a) Turniej miesi?ca rozpoczyna si? w pierwsza Sobot? danego miesi?ca lub poda organizator w wiadomosciach. 
b) Zapisy na turniej miesi?ca codziennie, jednak nie pó?niej jak w pierwszym dniu rozpocz?cia Turnieju miesi?ca,
Ch?? gry Gracza w pucharze miesi?ca proszony jest o podanie Nicka na stronie
  http://turnieje.waw.pl/index.php?cmd=9&id_turniej=38

c) Turniej miesi?ca rozgrywany jest w Grupach 5-8  osobowych, w zale?no?ci od ilo?ci zapisanych graczy,
d) Gra toczy si? ka?dy z ka?dym w grupie,
e) Mecz rozgrywany jest do 3 wygranych partii (Mo?liwe wyniki: 3:0,3:1,3:2),wynik podaje wygrany s?dziemu na gg,wynik podany na czacie mo?e zosta? niewpisany.
f) Ka?da z faz trwa 7 dni.
g) 
 Do dalszej rozgrywki przechodz? gracze z miejsc 1,2,3 ka?dej z grup,(dopuszcza si? awansu wi?kszej ilo?ci graczy, uwarunkowane jest to ilo?ci? graczy w danym Turnieju miesi?cznym) Ostatnia faza „FINA?” w którym spotkaj? sie po trzech wygranych z ka?dej grupy.

h)W ostatnim dniu Rundy 5 "FINAL" dla meczy nierozegranych beda mecze planowane o czym zainteresowani beda powiadomieni na gg wraz z podana godzina i przeciwnikiem.Mecz planowany moze zostac anulowany gdy gracze szybciej rozegraja dany mecz.
i) Do turnieju zapisa? mo?na wy??cznie jeden nick i nale?y pos?ugiwa? si? nim w ci?gu trwania rozgrywek. W przypadku ujawnienia gracza pos?uguj?cego si? kilkoma nickami b?d? u?ywaj?cego nicku innego ni? zg?oszony, gracz zostanie zdyskwalifikowany.Zawodnicy graj?cy z tego samego komputera (sieci lokalnej), zobowi?zani s? do zg?oszenia tego faktu organizatorowi turnieju przed jego rozpocz?ciem. W przeciwnym razie mo?e to skutkowa? usuni?ciem z rozgrywek.
j) gracze bior?cy udzia? w turnieju nie mog? jednocze?nie grac w innym pokoju.
k) zabrania si? chowania czerwonych meldunków, minimum podbicia z czerwonym meldunkiem zosta? ustalony na 120.
l) gracz który z nieuzasadnionych przyczyn opu?ci stolik podczas gry (tzw. ucieczka) musi liczy? si? z usuni?ciem z danego turnieju, Wówczas miejsce gracza zdyskwalifikowanego zajmuje Gracz z Listy rezerwowej.
Gracza z Listy rezerwowej mo?na doda? tylko i wy??cznie w pierwszych trzech dniach 1 RUNDY.
l1) Gracz który zrezygnuje z gry zostaje zast?piony Graczem z Listy rezerwowej, jednak nie pó?niej ni? w trzecim dniu pierszej rundy

?) Ustawienia stolika jak podczas turnieju jednodniowego:
- gra z rankingiem,
- czas na ruch: 20 sekund,
- czas na gr?: 10 minut,
- stó? z obserwatorem,
Z?E USTAWIENIE STOLIKOW PODCZAS ROZGRYWANIA MECZU GROZI  PRZERWANIEM MECZU,

m) Punktacja i klasyfikacja w grupie:
Wygrany mecz: 1 pkt turniejowy 
Przegrany mecz:0 pkt 

Kazdy rozegrany mecz gracze otrzymuja dodatkowy 1 pkt turniejowy


Miejsce w grupie wyznacza ilo?? zdobytych punktów turniejowych.W przypadku takiej samej ilo?ci zdobytych punktów turniejowych przez graczy o miejscu w grupie b?d? decydowa?y:

 
1) Wi?ksza ró?nica ma?ych punktów meczowych (punkty meczowe minus punkty ujemne)

2) Wiec?j wygranych setów

3) Wynik bezpo?redni

Wrazie braku mo?liwosci wy?onienia osob podlegajacych awansom do nastepnej fazy turnieju odbedzie sie dogrywka zainteresowanych osob w ostatnim dniu danej rundy.Jezeli ci gracze nie zglosza sie na mecz planowany wowczas do nastepnej fazy turnieju przejdzie osoba z pozostalych grup z najlepszym wynikiem osiagnietym w danej rundzie.W razie kilku takich osob o identycznych wynikach to miedzy tymi graczami odbedzie sie dogrywka.Jezeli i Ci gracze nie podejma dogrywki to kolejny gracz z najlepszym wynikiem dostanie awans.itd. 

Nie bedzie meczy planowanych w rundach 1 2 3 4 


n) Kary:
Ignor-za patrz punkt I.3a-h
Ban-jak nie pomoze ignor

o) Wszelkie sporne kwestie nie uj?te w tym regulaminie zostan? rozpatrzone na biezaco przez organizatorow

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FERR GRAMY I CZERWONYCH MELDUNKOW NIE CHOWAMYMINIMUM podbicia z
CZERWONYM MELDUNKIEM zostal ustalony na 120.

Obojetnie,ktory z graczy zalicytuje 120 nie musimy dalej podbijac z

czerwonym meldunkiem.

Gracz,ktory odrazu podbije do 120 moze sie liczyc,ze przeciwnik

moze miec
meldunek czerwony.W tym przypadku nie bedzie

chowania meldunku

Jezeli gracz,ktory ma
CZERWONY MELDUNEK a wie,ze nie ugra

wymagane minimum (120) NIE POWINIEN zameldowac
czerwonego

meldunku chyba,ze sa to dwie ostatnie karty a nie jest to celowo doprowadzone

do takiej sytuacji (pozbycie sie kart tak,zeby na koniec zostal meldunek)