Jesień
Kasza94
Klasyczny
Niebieski
Smok.z.Jamy
Turkusowo-zielony
wiosna
Zima
Po wybraniu stylu dodatkowo przeładuj stronę (F5)

Zimowy Turniej Makao

od 2010-12-01 18:00:00 do 2010-12-31 22:59:00

Regulamin

I.Zasady Ogólne.

1.W turnieju mog? bra? udzia? osoby posiadaj?ce konto (nick) w serwisie gryonline.wp.pl lub w serwisie GameDesire oraz dysponuj?ce komunikatorem gg oraz adresem e´mail. GG b?dzie udost?pniane innym graczom w celu komunikacji natomiast e´mail b?dzie ukryty i na niego b?d? wysy?ane informacje o meczach planowanych.

2.Do turnieju zapisa? mo?na wy??cznie jeden nick i nale?y pos?ugiwa? si? nim w ci?gu trwania rozgrywek. W przypadku ujawnienia gracza pos?uguj?cego si? kilkoma nickami b?d? u?ywaj?cego nicka innego ni? zg?oszony, gracz zostanie zdyskwalifikowany.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilo?ci graczy oraz daty zako?czenia zapisów do turnieju oraz ilo?ci grup w ka?dym etapie rozgrywek przed rozpocz?ciem turnieju. Odpowiednio do ilo?ci zg?osze? zostanie dostosowana pula nagród. Przewidziana liczba osób w turnieju to 80.

4.Do turnieju nie zostan? zaakceptowane b?d? zostan? usuni?te w trakcie trwania:
- osoby, które maja mniej ni? 50 uko?czonych gier na zg?oszonym nicku na makao
- nicki wulgarne, obra?liwe itp.,
- gracze, którzy maja udowodnione oszustwa,
- osoby, co do zachowania których by?y zastrze?enia,
- osoby, które zostan? zbanowane podczas trwania turnieju.

5.Zawodnicy graj?cy z tego samego komputera (sieci lokalnej)*, zobowi?zani s? do zg?oszenia tego faktu organizatorowi turnieju przed jego rozpocz?ciem. W przeciwnym razie mo?e to skutkowa? usuni?ciem z rozgrywek.

6. Zapisanie si? do turnieju jest jednoznaczne z zapoznaniem si? i akceptacj? regulaminu.

7. Usuni?cie gracza z turnieju/rezygnacja,  podczas jego trwania oznacza, ?e wszystkie jego mecze zostaj? anulowane.

* Organizator nie gwarantuje (w przypadku dwóch lub wi?cej osób graj?cych z jednego komputera), ?e osoby te nie b?d? musia?y rozegra? meczu mi?dzy sob? lub tez nie trafi? do grup, którym przypadnie rozegranie meczu o tej samej godzinie.


II.Zasady Gry.

1.Rozgrywki prowadzone b?d? w serwisie gamedesire na grze: Makao: Pokój MakaoZloty ( GameDesire, gryonline ) do 5 wygranych. Mecze mo?na rozgrywa? ca?a dob? warunkiem jest obecno?? s?dziego. Mecze planowane b?d? odbywa? si? w godzinach od 18:00 do 23:00.

2.Terminy meczów planowanych zostan? ustalone i podane w KALENDARIUM oraz wys?ane e´mailem po wylosowaniu grup. W przypadku konieczno?ci zmiany terminu nale?y w porozumieniu z przeciwnikami ustali? nowy i poinformowa? o tym organizatora (nie pó?niej ni? na 12 godzin przed planowanym rozpocz?ciem meczu). Je?eli gracz przez 2 dni nie odpowiada na prób? ustalenia zmiany terminu meczu przez innego gracza i organizatora to termin jest wyznaczany zgodnie z pro?b? gracza, który chce prze?o?y? mecz, lecz tylko i wy??cznie o dzie? wcze?niej  w stosunku do zaplanowanego terminu meczu. Mo?na 1 raz prze?o?y? termin meczu. Maksymalny czas oczekiwania na przeciwnika wynosi 15 minut. Po up?ywie tego czasu, s?dzia/organizator og?asza walkower.
W godzinach meczów planowanych, przy du?ej ilo?ci graczy wszelkie inne rozgrywki w pokoju s? niedozwolone.

3.Walkower obustronny jest liczony jako remis 0-0, Jednostronny: 1 punkt turniejowy(czyli wygrana meczu) i 5 punktów meczowych (wygrana z poszczególnych rozgrywek). W finale 10-0 jednostronny lub 0-0 obustronny.

4.Stoliki w pokoju turniejowym mog? zak?ada? wy??cznie s?dziowie.

Ustawienia stolika:
- stolik prywatny (obserwatorzy mo?liwi za zgoda graj?cych i s?dziego),
- gra rankingowa,
- 1 talia bez jokerów,
- czas na ruch - 20 sekund,
- czas na gr? - 15 minut,

5.Przy ka?dej grze musi by? obecny s?dzia, który odpowiada za prawid?owy przebieg rozgrywki oraz zapisanie i potwierdzenie dok?adnego wyniku meczu. W przypadku od??czenia s?dziego od stolika nale?y go ponownie zaprosi? przekaza? mu admina stolika i wynik jest liczony od momentu, w którym s?dzia zosta? od??czony.Gracz zobowi?zany jest poinformowa? s?dziego w jakim turnieju bierze udzia? .

6.Nieodpowiednie zachowanie si? gracza (obserwatora meczu) - przeszkadzanie, u?ywanie wulgaryzmów, obra?anie, celowe przed?u?anie gry itp. - mo?e w konsekwencji spowodowa? dyskwalifikacje gracza (usuni?cie obserwatora ze sto?u).

7.S?dzia ma prawo anulowa? mecz je?li zachowanie gracza uzna za niestosowne.

8.Rozgrywki:

1/16 FINA?U - 16 grup 5 - osobowych, gra systemem ka?dy z ka?dym, awans uzyskuj? 2 osoby z grupy.
1/8 FINA?U - 8 grup 4 - osobowych, gra systemem ka?dy z ka?dym, awans uzyskuj? 2 osoby z grupy.
1/4 FINA?U - 4 grup 4 - osobowe, gra systemem ka?dy z ka?dym, awans uzyskuj? 2 osoby z grupy.
1/2 FINA?U - 2 grupy 4 - osobowe, gra systemem ka?dy z ka?dym, awans uzyskuj? 2 osoby z grupy.
FINA? - 1 grupa 4 - osobowa, gra systemem ka?dy z ka?dym, z grupy wy?onionych zostaje 3 zwyci?zców oraz nagroda pocieszenia za miejsce 4.

9. Pula nagród 1 800 000$ WG (Wirtualnej gotówki):
1miejsce 700k WG + kubek
2miejsce 600k WG
3miejsce 400k WG
4miejsce 100k WG

dla s?dziów nie b?d?cych organizatorem wyp?acane b?dzie 1k WG za jeden mecz wys?dziowany po przekroczeniu progu 10 wys?dziowanych meczy.

10.O kolejno?ci w grupie decyduje ilo?? du?ych pkt (turniejowych). Za ka?dy wygrany mecz przyznawany jest 1 punkt turniejowy. W grupach, gdzie dwie lub trzy osoby b?d? mia?y tyle samo punktów turniejowych, b?d? liczone tzw. ma?e punkty czyli punkty meczowe i ich suma b?dzie decydowa?a o awansie do dalszego etapu.W przypadku kiedy 2 osoby b?d? mie? tyle samo punktów meczowych (suma wygranych gier w meczu), o awansie decydowa? b?dzie wynik meczu bezpo?redniego. W przypadku gdy nie zostan? wy?onieni zwyci?zcy z powodu nie otrzymania przez wszystkich graczy w grupie walkowerów awans otrzymuj? w kolejno?ci punktów turniejowych i meczowych osoby, które nie awansowa?y z innych grup.

11. Rozgrywki b?d? przeprowadzane do 5 wygranych, natomiast w finale do 10 wygranych. Rozgrywa si? jedn? tali? bez jokerów.


III.Inne Informacje.

1.Skargi na graczy lub/i obserwatorów kierujemy do s?dziów, ewentualne skargi na s?dziego nale?y zg?asza? organizatorowi turnieju.

2.W przypadku awarii serwera gra zostaje prze?o?ona na inny termin z uwzgl?dnieniem dotychczasowego stanu punktów.

3.W sytuacjach nieprzewidzianych w regulaminie g?os zabieraj? organizatorzy lub/i s?dziowie.

4.Ucieczka gracza ze sto?u, w trakcie meczów planowanych jest jednoznaczna z walkowerem na rzecz przeciwnika po up?ywie 15 minut.

5. PROSIMY O CZ?STE ORAZ UMIEJ?TNE KORZYSTANIE Z KALENDARIUM !!!

6. Walkowery mog? by? rozgrywane za zgod? przeciwnika do godziny od planowanego terminu meczu.Wszystkim uczestnikom ?yczymy powodzenia - Organizatorzy: -)