Jesień
Kasza94
Klasyczny
Niebieski
Smok.z.Jamy
Turkusowo-zielony
wiosna
Zima
Po wybraniu stylu dodatkowo przeładuj stronę (F5)

11 PUCHAR 30 Sezonu Oficjalnej Ligi Kosci

od 2010-10-15 00:00:00 do 2010-11-09 23:59:00

Regulamin

Puchar Oficjalnej Ligi Ko?ci

I. Zasady gry

**MANIEK**  gg  24582004

1. W Pucharze mog? bra? udzia? osoby posiadajce konto ( nick) na serwisie gryonline.wp.pl / gamedesire.com

2. Do Pucharu mo?na zapisa? jeden nick i nale?y pos?ugiwa? si? nim w ci?gu ca?ego trwania rozgrywek . W przypadku ujawnienia gracza pos?uguj?cego si? kilkoma nikami b?d? uzywaj?cego nicka innego ni? zg?oszony  , gracz zostanie zdyskfalifikowany .

3. Do Pucharu nie zostan? zaakceptowane b?d? zostan? usuni?te w trakcie trwania :
    -  nicki wulgarne , obra?liwe , itp...
    -  gracze , którzy maj? udowodnione oszustwo
   -  osoby co do zachowania których by?y zastrze?enia

4. Zawodnicy graj?cy z tego samego komputera ( sieci lokalnej) , zobowi?zani s? do zg?oszenia tego faktu organizatorowi  przed rozpocz?ciem rozgrywek . W przeciwnym razie to skutkowa? mo?e usuni?ciem z rozgrywek .

* Organizator nie gwarantuje ( w przypadku dwóch lub wi?cej osób graj?cych z jednego komputera ) , ?e osoby te nie b?d? musia?y rozegra? meczu pomi?dzy sob? lub te? zagra? o tej samej godzinie .

5. Gracze graj?cy w Pucharze powinni do??czy? do cz?onków Pucharu Oficjalnej Ligi Ko?ci .

6. Sezony Pucharu odbywa? si? b?d? równolegle z Oficjaln? Lig? Ko?ci .

7. W Pucharze mog? gra? gracze z Oficjalnej Ligi Ko?ci oraz spoza ligi , warunek aktywny numer gg .


II. Zasady rozgrywek

1. Rozgrywki prowadzone b?d? w serwisie gryonline.wp.pl / gamedesire.com na grze Ko?ci 2004 - Pokój Puchar  Oficjalnej Ligi Ko?ci .

2. Terminy meczy planowanych zostan? ustalone i podane  w zak?adce "kalendarium" oraz ka?dy z graczy dostanie informacje na "profil gracza" po utworzeniu grup.

3. Mecze rozgrywamy bez obecno?ci s?dziego ( wyj?tek mecze pó?fina?owe i fina?owe ) .

4. W przypadku meczy planowanych na przeciwnika czekamy 15 min  , po up?ywie tego czasu s?dzia og?asza walkower.

5. Ustawienia stolika

    - stolik prywatny lub publiczny ( obserwatorzy mozliwi za zgod? graj?cych )
    - gra rankingowa
    - czas na ruch 30 sek.
    - czas na gr? 10 min.

W czasie rozgrywania meczu   NIE WOLNO ZMIENIA? MIEJSCA  jak równie?  PODDAWA? PARTII/GRY .

6. Mecz gramy do 5 wygranych ( partie remisowe nie s? liczone )


III. Nagrody

1 miejsce       -   250k   - status VIP na 62 dni
2 miejsce       -   200k   - status VIP na 62 dni
3 miejsce       -   150k   - status VIP na 14 dni
4 miejsce       -   100k   - status VIP na 14 dni
5-8 miejsce   -  po 20k


Co 10 sezonów b?d? wyp?acane nagrody za miejsce od 1 - 10 w Tabeli Wszechczasów ( za ka?dy oddany walkower nagroda zostanie pomniejszona o 10k )

1 miejsce   -   500k
2 miejsce   -   400k
3 miejsce   -   300k
4 miejsce   -   200k
5 miejsce   -   175k
6 miejsce   -   150k
7 miejsce   -   125k
8 miejsce   -   100k
9 miejsce   -   75k
10 miejsce   -   50k


Za wrgran? 5-0 jest BONUS 10k  WG$ , ale ?eby go otrzyma? nale?y by? cz?onkiem pokoju Puchar Oficjalnek Ligi Ko?ci .

W przypadku du?ej ilo?ci walkowerów mog? awansowa? do nast?pnej rundy gracze  , którzy przegrali swój  mecz :4-5 ; 3-5 ; 2-5 ; 1-5 ( jest to rezerwa )

Je?li jest paru graczy z tak? sam? przegran? liczy si? Ranking gracza w TABELI WSZECHCZASÓW PUCHARU .

Punktacja w tabeli wszechczasów :

-   zwyci?stwo  -   3 pkt   -  1 pkt turniejowy ; 2 pkt mecz wygrany
-   walkower      -   2 pkt  0 pkt turniejowych ; 2 pkt za za obecno?? w przypadku braku przeciwnika
-   pora?ka         -   1 pkt   -   1 pkt turniejowy   ; o pkt za mecz przegramy
IV Inne informacje

1. Do czasu rozpocz?cia turnieju regulamin mo?e ulec zmianie .

2. Skargi na graczy  lub obserwatorów kierujemy do s?dziego , ewentualne sjargi na s?dziego nalezy zg?asza? do organizatora Pucharu .

3. W przypadku awarii serwera lub od??czenia gracza gra zostaje prze?o?ona na inny termin z uwzgl?dnieniem stanu punktów .

4. W sytuacjach nieprzewidzianych w regulaminie g?os zabieraz organizator . Wszelkie rodzaje pyta? i niejasno?ci prosimy kierowa? do niego .WSZYSTKIM  ?YCZYMY  POWODZENIA
UWAGA : Zapisanie si? do Pucharu jest równoczesne z zapoznaniem si? i akceptacj? regulaminu .