Jesień
Kasza94
Klasyczny
Niebieski
Smok.z.Jamy
Turkusowo-zielony
wiosna
Zima
Po wybraniu stylu dodatkowo przeładuj stronę (F5)

Puchar Jotka Dice

od 2010-09-25 20:51:00 do 2010-09-09 20:51:00

Regulamin

    „JOTKA DICE” - Pokoik zosta? za?o?ony z my?l? o graczach lubi?cych pogra? w kosteczki w mi?ym gronie. 


                       Haslo przewodnie pokoju brzmi

         "TRAKTUJ INNYCH TAK SAMO JAK           

         SAM CHCIALBY? BY? TRAKTOWANY"


              Regulamin Pokoju „JOTKA DICE”I. Zasady ogólne:1.Rejestruj?c si? na forum „JOTKA DICE” gracz akceptuje regulamin pokoju oraz forum.
2. Pokojem rozgrywek turniejowych jest pokój "JOTKA DICE" kosci dice2004 (pokój ten jest pokojem graczy)
3. Nie dopuszcza si?:
a) Prowokowanie do k?ótni, awantur, okre?lanie graczy niecenzuralnymi s?owami,
b) Wymuszanie na graczu ucieczk? ze stolika,

c) Uciekanie ze stolika.
d) Celowe zawieszanie gry,poddanie gry 
e) granie na zw?ok?,
f) floodowanie ( za?miecanie) czatu niepotrzebnymi znakami,reklamowanie innych pokoikow bez zgody administracji 
g) Reklamowanie stolików w uniemo?liwiaj?cy sposób korzystanie z czata, ( dopuszcza si? do trzech linijek tekstowych, czwarta linijka ma zastosowanie pkt „f”),
h) Nadmiernym pisaniem du?ymi literami.
W przypadku naruszenia w/w pkt „a” – „g”, Gracz zobowi?zany jest zrobi? screen i przes?a? go na adres email
amigo68@wp.pl
z opisem sytuacji.
i) Mozna kibicowac na stoliku ale jezeli jeden z graczy nie wyra?a na to zgody kibic powinien opuscic stolik.W razie nie opuszczenia stolika przez kibica,gracz zobowiazany jest wezwac na stol admina a razie jego braku na pokoju proszony jest o zrobienie screenow i wyslac na adres podany wyzej.Uciazliwy kibic zostanie usuniety z pokoju na tydzien czasu.
II. Zasady gry:
 Turniej o Pucharek
 

a) Turniej o pucharek rozpocznie si? 25 wrze?nia
b) Zapisy na turniej codziennie, jednak nie pó?niej jak w pierwszym dniu rozpocz?cia Turnieju miesi?ca,
Ch?? gry Gracza w pucharze miesi?ca proszony jest o podanie Nicka wraz z nr gg i mailem na stronie
  http://turnieje.waw.pl/index.php?cmd=9&id_turniej=35

c) Turniej rozgrywany jest w Grupach 4, 5, 6 – cio osobowych, w zale?no?ci od ilo?ci zapisanych graczy,
d) Gra toczy si? ka?dy z ka?dym w grupie bez sedziego.Na pro?be jednego z graczy sedzia moze uczestniczyc w rozgrywanym meczu.
e) Mecz rozgrywany jest do 3 wygranych partii (Mo?liwe wyniki: 3:0,3:1,3:2)  Przy remisie gra nie bedzie brana pod uwage i zostaje powtorzona.Wynik podaje wygrany s?dziemu na gg,wynik podany na czacie mo?e zosta? niewpisany.

e1) S?dzia jest obowi?zany wpisa? wynik nie pó?niej ni? do 12 godz po zako?czonym meczu.
Graczy zobowi?zuje si? do monitorowania wpisanych wyników. W przypadku braku wyniku po 12 godzinach od zako?czonego meczu nale?y wynik wys?ac powrtórnie do s?dziego.
f) Ka?da z faz trwa 7 dni.
g) 
 Do dalszej rozgrywki przechodz?: 1,2 i 3 miejsce z ka?dej z grup,
(dopuszcza si? awansu wi?kszej ilo?ci graczy, uwarunkowane jest to ilo?ci? graczy w danym Turnieju) Ostatnia faza „FINA?” w którym spotkaj? sie po trzech wygranych z ka?dej grupy.

h)W finale gramy do 5 wygranych

W ostatnim dniu Rundy 4 "FINAL" (22.11.2010r.) dla meczy nierozegranych beda mecze planowane o czym zainteresowani beda powiadomieni na gg wraz z podana godzina i przeciwnikiem.Mecz planowany moze zostac anulowany gdy gracze szybciej rozegraja dany mecz.

Planowki to ostateczny termin rozegrania meczu.


i) Do turnieju zapisa? mo?na wy??cznie jeden nick i nale?y pos?ugiwa? si? nim w ci?gu trwania rozgrywek. W przypadku ujawnienia gracza pos?uguj?cego si? kilkoma nickami b?d? u?ywaj?cego nicku innego ni? zg?oszony, gracz zostanie zdyskwalifikowany.Zawodnicy graj?cy z tego samego komputera (sieci lokalnej), zobowi?zani s? do zg?oszenia tego faktu organizatorowi turnieju przed jego rozpocz?ciem. W przeciwnym razie mo?e to skutkowa? usuni?ciem z rozgrywek.
j) gracze bior?cy udzia? w turnieju nie mog? w tym samym czasie grac w innym pokoju.
k) gracz który z nieuzasadnionych przyczyn opu?ci stolik podczas gry (tzw. ucieczka) musi liczy? si? z usuni?ciem z danego turnieju, Wówczas miejsce gracza zdyskwalifikowanego zajmuje Gracz z Listy rezerwowej.
Gracza z Listy rezerwowej mo?na doda? tylko i wy??cznie w pierwszych
trzech dniach 1 RUNDY.
l) Gracz który zrezygnuje z gry zostaje zast?piony Graczem z Listy rezerwowej, jednak nie pó?niej ni? w trzecim dniu pierszej rundy

?) Ustawienia stolika podczas turnieju o puchar 

- stolik publiczny
- gra z rankingiem,
- czas na ruch: 30 sekund,
- czas na gr?: 10 minut,
- stó? z obserwatorem,

Z?E USTAWIENIE STOLIKOW PODCZAS ROZGRYWANIA MECZU GROZI DYSKWALIFIKACJIA LUB PRZERWANIEM MECZU
m) Punktacja i klasyfikacja w grupie:
Wygrany mecz: 1 pkt turniejowy 
Przegrany mecz:0

Za ka?dy rozegrany mecz gracze otrzymuja dodatkowo jeden punkt turniejowy

Miejsce w grupie wyznacza ilo?? zdobytych punktów turniejowych.W przypadku takiej samej ilo?ci zdobytych punktów turniejowych przez graczy o miejscu w grupie b?d? decydowa?y:
1) Wi?ksza ró?nica ma?ych punktów meczowych (punkty meczowe minus punkty ujemne)
2) Wiec?j wygranych setów
3) Wynik bezpo?redni,

Nie bedzie meczy planowanych w rundach 1 2 3
n) Kary:
Ignor-za patrz punkt I.3a-h
Ban-jak nie pomoze ignor

o) Wszelkie sporne kwestie nie uj?te w tym regulaminie zostan? rozpatrzone na biezaco przez organizatorow