Jesień
Kasza94
Klasyczny
Niebieski
Smok.z.Jamy
Turkusowo-zielony
wiosna
Zima
Po wybraniu stylu dodatkowo przeładuj stronę (F5)

Realny Puchar - Czerwiec 2010

od 2010-06-06 13:17:00 do 2010-06-06 13:17:00

Regulamin

Regulamin

 

     „JOTKI” - Pokoik zosta? za?o?ony z my?l? o graczach lubi?cych pogra? w 1000 w mi?ym gronie. 


                       Haslo przewodnie pokoju brzmi

         "TRAKTUJ INNYCH TAK SAMO JAK           

         SAM CHCIALBY? BY? TRAKTOWANY"


              Regulamin Pokoju „JOTKI”I. Zasady ogólne:1.Rejestruj?c si? na forum „JOTKI” gracz akceptuje regulamin pokoju oraz forum.
2. Pokojem rozgrywek turniejowych jest pokój "JOTKI"(pokój ten jest pokojem graczy)
3. Nie dopuszcza si?:
a) Prowokowanie do k?ótni, awantur, okre?lanie graczy niecenzuralnymi s?owami,
b) Wymuszanie na graczu ucieczk? ze stolika,
c) Uciekanie ze stolika.
d) Celowe zawieszanie gry,
e) granie na zw?ok?,
f) floodowanie ( za?miecanie) czatu niepotrzebnymi znakami,
g) Reklamowanie stolików w uniemo?liwiaj?cy sposób korzystanie z czata, ( dopuszcza si? do trzech linijek tekstowych, czwarta linijka ma zastosowanie pkt „f”),
h) Nadmiernym pisaniem du?ymi literami.
W przypadku naruszenia w/w pkt „a” – „g”, Gracz zobowi?zany jest zrobi? screen i przes?a? go na adres email
Jotki345@wp.pl
z opisem sytuacji.
i) Mozna kibicowac na stoliku ale jezeli jeden z graczy nie wyra?a na to zgody kibic powinien opuscic stolik.W razie nie opuszczenia stolika przez kibica,gracz zobowiazany jest wezwac na stol admina a razie jego braku na pokoju proszony jest o zrobienie screenow i wyslac na adres podany wyzej.Uciazliwy kibic zostanie usuniety z pokoju na tydzien czasu.II. Zasady gry:
 Turniej miesi?ca


a) Turniej miesi?ca rozpoczyna si? w pierwsza Sobot? danego miesi?ca,
b) Zapisy na turniej miesi?ca codziennie, jednak nie pó?niej jak w pierwszym dniu rozpocz?cia Turnieju miesi?ca,
Ch?? gry Gracza w pucharze miesi?ca proszony jest o podanie Nicka na stronie  http://turnieje.waw.pl/index.php?cmd=9&id_turniej=27

c) Turniej miesi?ca rozgrywany jest w Grupach 4, 5, 6 – cio osobowych, w zale?no?ci od ilo?ci zapisanych graczy,
d) Gra toczy si? ka?dy z ka?dym w grupie,
e) Mecz rozgrywany jest do 3 wygranych partii (Mo?liwe wyniki: 3:0,3:1,3:2),wynik podaje wygrany s?dziemu na gg,wynik podany na czacie mo?e zosta? niewpisany.
f) Ka?da z faz trwa 7 dni.
g)  Do dalszej rozgrywki przechodz?: 1,2 i 3 miejsce z ka?dej z grup,
(dopuszcza si? awansu wi?kszej ilo?ci graczy, uwarunkowane jest to ilo?ci? graczy w danym Turnieju miesi?cznym) Ostatnia faza „FINA?” w którym spotkaj? sie po trzech wygranych z ka?dej grupy.
i) Do turnieju zapisa? mo?na wy??cznie jeden nick i nale?y pos?ugiwa? si? nim w ci?gu trwania rozgrywek. W przypadku ujawnienia gracza pos?uguj?cego si? kilkoma nickami b?d? u?ywaj?cego nicku innego ni? zg?oszony, gracz zostanie zdyskwalifikowany.Zawodnicy graj?cy z tego samego komputera (sieci lokalnej), zobowi?zani s? do zg?oszenia tego faktu organizatorowi turnieju przed jego rozpocz?ciem. W przeciwnym razie mo?e to skutkowa? usuni?ciem z rozgrywek.
j) gracze bior?cy udzia? w turnieju nie mog? jednocze?nie grac w innym pokoju.
k) zabrania si? chowania czerwonych meldunków, minimum podbicia z czerwonym meldunkiem zosta? ustalony na 120.
l) gracz który z nieuzasadnionych przyczyn opu?ci stolik podczas gry (tzw. ucieczka) musi liczy? si? z usuni?ciem z danego turnieju, Wówczas miejsce gracza zdyskwalifikowanego zajmuje Gracz z Listy rezerwowej.
Gracza z Listy rezerwowej mo?na doda? tylko i wy??cznie w pierwszych trzech dniach 1 RUNDY.
l1) Gracz który zrezygnuje z gry zostaje zast?piony Graczem z Listy rezerwowej, jednak nie pó?niej ni? w trzecim dniu pierszej rundy

?) Ustawienia stolika jak podczas turnieju codziennego:
- gra z rankingiem,
- czas na ruch: 20 sekund,
- czas na gr?: 10 minut,
- stó? z obserwatorem,
Z?E USTAWIENIE STOLIKOW PODCZAS ROZGRYWANIA MECZU GROZI DYSKWALIFIKACJIA LUB PRZERWANIEM MECZU,
m) Punktacja i klasyfikacja w grupie:
Wygrany mecz: 1 pkt turniejowy 
Przegrany mecz:0 pkt 

 

 

Kazdy rozegrany mecz gracze otrzymuja dodatkowy 1 pkt turniejowy


Miejsce w grupie wyznacza ilo?? zdobytych punktów turniejowych.W przypadku takiej samej ilo?ci zdobytych punktów turniejowych przez graczy o miejscu w grupie b?d? decydowa?y:
1) Wi?ksza ró?nica ma?ych punktów meczowych (sety)
2) Wiec?j wygranych setów (punkty meczowe minus punkty ujemne)
3) Wynik bezpo?redni,
n) Kary:
Ignor-za patrz punkt I.3a-h
Ban-jak nie pomoze ignor

o) Wszelkie sporne kwestie nie uj?te w tym regulaminie zostan? rozpatrzone na biezaco przez organizatorow

FERR GRAMY I CZERWONYCH MELDUNKOW NIE CHOWAMYMINIMUM podbicia z
CZERWONYM MELDUNKIEM zostal ustalony na 120.

Obojetnie,ktory z graczy zalicytuje 120 nie musimy dalej podbijac z

czerwonym meldunkiem.

Gracz,ktory odrazu podbije do 120 moze sie liczyc,ze przeciwnik

moze miec
meldunek czerwony.W tym przypadku nie bedzie

chowania meldunku

Jezeli gracz,ktory ma
CZERWONY MELDUNEK a wie,ze nie ugra

wymagane minimum (120) NIE POWINIEN zameldowac
czerwonego

meldunku
chyba,ze sa to dwie ostatnie karty a nie jest to celowo doprowadzone

do takiej sytuacji (pozbycie sie kart tak,zeby na koniec zostal meldunek)