Jesień
Kasza94
Klasyczny
Niebieski
Smok.z.Jamy
Turkusowo-zielony
wiosna
Zima
Po wybraniu stylu dodatkowo przeładuj stronę (F5)

Lady and Gentleman of Makao

od 2010-06-16 16:00:00 do 2010-06-17 19:06:00

Regulamin


I.Zasady Gry.

1.Mecz rozgrywany b?dzie w serwisie gamedesire na grze Makao nowe : Pokój MakaoZloty ( GameDesire, gryonline ).

2.Termin meczu planowanego zostanie ustalony i podany w KALENDARIUM oraz wys?any e´mailem. W przypadku konieczno?ci zmiany terminu nale?y w porozumieniu z przeciwnikiem ustali? nowy i poinformowa? o tym organizatora (nie pó?niej ni? na 12 godzin przed planowanym rozpocz?ciem meczu). Je?li gracz przez 3 dni nie odpowiada na prób? ustalenia zmiany terminu meczu przez drugiego gracza i organizatora to termin jest wyznaczany zgodnie z pro?b? gracza, który chce prze?o?y? lecz tylko o dzie? wcze?niej lub dzie? pó?niej w stosunku do zaplanowanego terminu meczu. Maksymalny czas oczekiwania na przeciwnika wynosi 15 minut. Po up?ywie tego czasu, s?dzia/organizator og?asza walkower.

3.Walkower obustronny jest liczony jako remis 0-0, Jednostronny: 1 punkt turniejowy(czyli wygrana meczu) i 10 punktów meczowych.

4.Stolik w pokoju turniejowym zak?ada wy??cznie s?dzia.


Ustawienia stolika na Makao nowym:
- stolik prywatny (obserwatorzy mo?liwi za zgoda graj?cych i s?dziego),
- gra rankingowa,
- 1 talia bez jokerów,
- czas na ruch - 30 sek,
- czas na gr? - 15 minut.

5.Przy  grze musi by? obecny s?dzia, który odpowiada za prawid?owy przebieg rozgrywki oraz zapisanie i potwierdzenie dok?adnego wyniku. W przypadku od??czenia s?dziego od stolika (ze wzgl?du na b??d dll) nale?y go ponownie zaprosi?, przekaza? administratora sto?u a wynik jest liczony od momentu w którym s?dzia zosta? od??czony.

6.Nieodpowiednie zachowanie si? gracza (obserwatora meczu) - przeszkadzanie, u?ywanie wulgaryzmów, obra?anie, celowe przed?u?anie gry itp. - mo?e w konsekwencji spowodowa? dyskwalifikacje gracza (usuniecie obserwatora ze sto?u).

7.S?dzia ma prawo anulowa? mecz, je?li zachowanie gracza uzna za niestosowne.

8.Rozgrywki:

FINA? - 1 grupa 2 - osobowa, z grupy wy?oniony zostanie 1 zwyci?zca.

9. Pula nagród 500 000$ WG (Wirtualnej gotówki)
1miejsce 500k WG


11. Mecz Fina?owy jest rozgrywany do 10 wygranych.

III.Inne Informacje.

1.Do czasu rozpocz?cia turnieju regulamin mo?e ulec zmianie.

2.Skargi na graczy lub/i obserwatorów kierujemy do s?dziów, ewentualne skargi na s?dziego nale?y zg?asza? organizatorowi turnieju.

3.W przypadku awarii serwera gra zostaje prze?o?ona na inny termin z uwzgl?dnieniem dotychczasowego stanu punktów.

4.W sytuacjach nieprzewidzianych w regulaminie g?os zabieraj? organizatorzy lub/i s?dziowie.

5.Ucieczka gracza ze sto?u jest jednoznaczna z walkowerem na rzecz przeciwnika po up?ywie 15 minut.

6. PROSIMY O CZ?STE ORAZ UMIEJ?TNE KORZYSTANIE Z KALENDARIUM !!!

7. Walkowery mog? by? rozgrywane za zgoda przeciwnika do godziny od planowanego terminu meczu.Wszystkim uczestnikom ?yczymy powodzenia :)