Jesień
Kasza94
Klasyczny
Niebieski
Smok.z.Jamy
Turkusowo-zielony
wiosna
Zima
Po wybraniu stylu dodatkowo przeładuj stronę (F5)

Gentlemen of Makao

od 2010-06-01 18:00:00 do 2010-06-30 17:57:00

Regulamin

I.Zasady Ogólne.

1.W turnieju mog? bra? udzia? osoby posiadaj?ce konto (nick) w serwisie gryonline.wp.pl oraz dysponuj?ce komunikatorem gg oraz mailem. Gg b?dzie udost?pniane innym graczom w celu komunikacji natomiast e´mail b?dzie ukryty i na niego b?d? wysy?ane informacje o meczach planowanych.

2.Do turnieju zapisa? mo?na wy??cznie jeden nick i nale?y pos?ugiwa? si? nim w ci?gu trwania rozgrywek. Jedna osoba mo?e zapisa? si? tylko i wy??cznie do turnieju Lady of Makao lub turnieju Gentlemen of Makao, nie mo?e zapisa? dwóch nicków do obu turniejów. W przypadku ujawnienia gracza pos?uguj?cego si? kilkoma nickami, b?d? u?ywaj?cego nicka innego ni? zg?oszony, gracz zostanie zdyskwalifikowany.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilo?ci graczy oraz daty zako?czenia zapisów do turnieju. Do turnieju mog? zapisa? si? wy??cznie panowie. Przewidziana liczba osób w turnieju to 40.

4.Do turnieju nie zostan? zaakceptowane b?d? zostan? usuni?te w trakcie trwania:
- osoby, które maja mniej ni? 50 uko?czonych gier na zg?oszonym nicku na makao stare lub nowe lub na chi?czyku
- nicki wulgarne, obra?liwe itp.,
- gracze, którzy maja udowodnione oszustwa,
- osoby co do zachowania których by?y zastrze?enia,
- osoby które zostan? zbanowane podczas trwania turnieju.

5.Zawodnicy graj?cy z tego samego komputera (sieci lokalnej)*, zobowi?zani s? do zg?oszenia tego faktu organizatorowi turnieju przed  zapisaniem si? do turnieju. W przeciwnym razie mo?e to skutkowa? usuni?ciem z rozgrywek.

6. Zapisanie si? do turnieju jest jednoznaczne z zapoznaniem si? i akceptacj? regulaminu.

7. Usuni?cie gracza z turnieju podczas jego trwania oznacza, ?e wszystkie jego mecze zamieniaj? si? na walkowery na korzy?? przeciwników

* Organizator nie gwarantuje (w przypadku dwóch lub wi?cej osób graj?cych z jednego komputera), ?e osoby te nie b?d? musia?y rozegra? meczu mi?dzy sob? lub tez nie trafi? do grup, którym przypadnie rozegranie meczu o tej samej godzinie.


II.Zasady Gry.

1.Rozgrywki prowadzone b?d? w serwisie gamedesire na grze Makao nowe : Pokój MakaoZloty ( GameDesire, gryonline ) do 5 wygranych a w finale do 10 wygranych. Mecze mo?na rozgrywa? ca?? dob? warunkiem jest obecno?? s?dziego. Mecze planowane b?d? odbywa? si? w godzinach 18:00-23:00.

2.Terminy meczów planowanych zostan? ustalone i podane w KALENDARIUM oraz wys?ane e´mailem po wylosowaniu grup. W przypadku konieczno?ci zmiany terminu nale?y w porozumieniu z przeciwnikami ustali? nowy i poinformowa? o tym organizatora (nie pó?niej ni? na 12 godzin przed planowanym rozpocz?ciem meczu). Jak gracz przez 3 dni nie odpowiada na prób? ustalenia zmiany terminu meczu przez innego gracza i organizatora to termin jest wyznaczany zgodnie z pro?b? gracza, który chce prze?o?y? lecz tylko o dzie? wcze?niej lub dzie? pó?niej w stosunku do zaplanowanego terminu meczu. Mo?na 1 raz prze?o?y? termin meczu. Maksymalny czas oczekiwania na przeciwnika wynosi 15 minut. Po up?ywie tego czasu, s?dzia/organizator og?asza walkower.

3.Walkower obustronny jest liczony jako remis 0-0, Jednostronny: 1 punkt turniejowy(czyli wygrana meczu) i 5 punktów meczowych (wygrana z poszczególnych rozgrywek) W finale 10-0 jednostronny lub 0-0 obustronny.

4.Stoliki w pokoju turniejowym mog? zak?ada? wy??cznie s?dziowie.


Ustawienia stolika na Makao nowym:
- stolik prywatny (obserwatorzy mo?liwi za zgoda graj?cych i s?dziego),
- gra rankingowa,
- 1 talia bez jokerów,
- czas na ruch - 30 sek,
- czas na gr? - 15 minut.

5.Przy ka?dej grze musi by? obecny s?dzia, który odpowiada za prawid?owy przebieg rozgrywki oraz zapisanie i potwierdzenie dok?adnego wyniku. W przypadku od??czenia s?dziego od stolika (ze wzgl?du na b??d dll) nale?y go ponownie zaprosi?, przekaza? administratora sto?u a wynik jest liczony od momentu w którym s?dzia zosta? od??czony.

6.Nieodpowiednie zachowanie si? gracza (obserwatora meczu) - przeszkadzanie, u?ywanie wulgaryzmów, obra?anie, celowe przed?u?anie gry itp. - mo?e w konsekwencji spowodowa? dyskwalifikacje gracza (usuniecie obserwatora ze sto?u).

7. Gracz jest zobowi?zany poinformowa? s?dziego w jakiej grupie gra! S?dzia ma prawo anulowa? mecz je?li owe informacje nie zostan? podane.
.
8.S?dzia ma prawo anulowa? mecz, je?li zachowanie gracza uzna za niestosowne.

7.Rozgrywki:

1/8 FINA?U - 8 grup 5 - osobowych, gra systemem ka?dy z ka?dym, awans uzyskuj? 2 osoby z grupy.
1/4 FINA?U - 4 grup 4 - osobowe, gra systemem ka?dy z ka?dym, awans uzyskuj? 2 osoby z grupy.
1/2 FINA?U - 2 grupy 4 - osobowe, gra systemem ka?dy z ka?dym, awans uzyskuj? 2 osoby z grupy.
FINA? - 1 grupa 4 - osobowa, gra systemem ka?dy z ka?dym, z grupy wy?onionych zostaje 3 zwyci?zców.

Osoba która wygra ten turniej dostanie si? do fina?u Lady and Gentelman of Macao.

8. Pula nagród 500 000$ WG (Wirtualnej gotówki)
1miejsce 250k WG oraz kubek turniejowy
2miejsce 150k WG
3miejsce 100k WG

dla najlepszego s?dziego nie b?d?cego organizatorem przewidziana nagroda 50k.


9.O kolejno?ci w grupie decyduje ilo?? du?ych pkt (turniejowych). Za ka?dy wygrany mecz przyznawany jest 1 punkt turniejowy. W grupach, gdzie dwie lub trzy osoby b?d? mia?y tyle samo punktów turniejowych, b?d? liczone tzw. ma?e punkty czyli punkty meczowe i ich suma b?dzie decydowa?a o awansie do dalszego etapu.W przypadku kiedy 2 osoby b?d? mie? tyle samo punktów meczowych (suma wygranych gier w meczu), o awansie decydowa? b?dzie wynik meczu bezpo?redniego. W przypadku gdy nie zostan? wy?onieni zwyci?zcy z powodu nie otrzymania przez wszystkich graczy w grupie walkowerów awans otrzymuj? w kolejno?ci punktów turniejowych i meczowych osoby które nie awansowa?y z innych grup.

10. Dogrywka jest przeprowadzana na makao nowym do 5 wygranych. Efektem dogrywki jest przyznanie zwyci?zcy dodatkowego jednego punktu meczowego który b?dzie decydowa? o awansie.

11. Rozgrywki w rundach od I do III b?d? rozgrywane do 5 wygranych a w Finale do 10 wygranych.


III.Inne Informacje.

1.Do czasu rozpocz?cia turnieju regulamin mo?e ulec zmianie.

2.Skargi na graczy lub/i obserwatorów kierujemy do s?dziów, ewentualne skargi na s?dziego nale?y zg?asza? organizatorowi turnieju.

3.W przypadku awarii serwera gra zostaje prze?o?ona na inny termin z uwzgl?dnieniem dotychczasowego stanu punktów.

4.W sytuacjach nieprzewidzianych w regulaminie g?os zabieraj? organizatorzy lub/i s?dziowie.

5.Ucieczka gracza ze sto?u jest jednoznaczna z walkowerem na rzecz przeciwnika po up?ywie 15 minut.

6. PROSIMY O CZ?STE ORAZ UMIEJ?TNE KORZYSTANIE Z KALENDARIUM !!!

7. Walkowery mog? by? rozgrywane za zgoda przeciwnika do godziny od planowanego terminu meczu.Wszystkim uczestnikom ?yczymy powodzenia :)