Jesień
Kasza94
Klasyczny
Niebieski
Smok.z.Jamy
Turkusowo-zielony
wiosna
Zima
Po wybraniu stylu dodatkowo przeładuj stronę (F5)

Wakacyjny turniej Tysi?ca - Niebia?ski Room

od 2010-06-01 08:00:00 do 2010-08-30 18:00:00

Regulamin

                                                                                      Zasady turnieju

1.W turnieju mog? bra? udzia? osoby posiadaj?ce konto (nick) w serwisie gryonline.wp.pl, na którym maj? rozegrane minimum 20 gier na tysi?cu oraz dysponuj?ce komunikatorem gg lub innym.

2. Jedna osoba mo?e zapisa? w turnieju tylko jeden swój nick (w przypadku wy?apania przez Organizatorów wi?cej ni? 1 nicka - gracz zostaje zdyskwalifikowany).

3. W trakcie ca?ego turnieju gracz jest zobowi?zany do gry na tym samym nicku.

4. Osoby bior?ce udzia? w turnieju i graj?ce z tej samej sieci, b?d? z tego samego komputera s? zobowi?zane do powiadomienia o tym fakcie organizatora turnieju przed rozpocz?ciem rozgrywek, w przeciwnym razie gracze Ci zostan? usuni?ci z rozgrywek - organizatorzy nie mog? zapewni?, ?e osoby graj?ce z jednego komputera trafi? do ró?nych grup i nie b?d? musia?y rozegra? mi?dzy sob? meczu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilo?ci graczy bior?cych udzia? w turnieju, jak równie? do usuwania graczy z listy w przypadku, gdy dana osoba ma udowodnione oszustwa na grach b?d? w przypadku wcze?niej organizowanych turniejów, by?y zastrze?enia, co do zachowania lub fair-play gracza.

6. Organizator ma prawo zmieni? dat? oznaczaj?c? koniec zapisów do turnieju (w przypadku braku wymaganej ilo?ci graczy, b?d? przekroczenia wymaganej liczby).

7. Organizator ma prawo do zmian w Regulaminie do czasu rozpocz?cia rozgrywek. Je?li w trakcie rozgrywek zaistniej? okoliczno?ci zmuszaj?ce do dokonania zmian, o wszystkich zmianach gracze b?d? informowani na bie??co na forum turniejowym.  

8. W sytuacjach nieprzewidzianych regulaminem g?os decyduj?cy maj? organizatorzy turnieju.

II. Zasady gry

1. Wszystkie mecze rozgrywane s? w serwisie gryonline.wp.pl- gra: TYSI?C - pokój NIEBIANSKI ROOM


2. Zapisy od 08.05.2010 do 30.05.2009. Turniej b?dzie trwa? od 1.06.2010 do 29.08.2010

                                                               Terminarz turnieju :


1 runda  -  16 grup po 5  graczy // awans 3 graczy z grupy//

2 runda  -  8 grup po 6 graczy // awans 3 graczy z grupy//

3 runda  -  4 grupy  po 6 graczy  //awans 3 graczy z grupy//   Gramy  mecz i rewan?

4 runda  -  2 grupy po 6 graczy // awans 4 graczy z grupy//  Gramy mecz i rewan? ----  S? MECZE PLANOWANE

6. FINA? -   8 graczy // ka?dy z ka?dym //  Gramy mecz i rewan? .


                              OD 3 RUNDY MECZE GRAMY MECZ, ORAZ REWAN?


3. W przypadku zmiany ilo?ci uczestników nowy terminarz i nowe ilo?ci grup b?d? podane graj?cym przed rozpocz?ciem rozgrywek w wiadomo?ciach turniejowych.

4. W przypadku niestosownego zachowania si? (przeklinanie, przezywanie przeciwnika, oszukiwanie, floodowanie) - uczestnik turnieju mo?e zosta? wykluczony z dalszych rozgrywek w trybie natychmiastowym - decyzj? podejmuje s?dzia.

5. W przypadku, gdy po okre?lonym czasie b?d? nadal jakie? nierozegrane mecze, organizatorzy ustal? ostateczne terminy - bez mo?liwo?ci odwo?ania si? od nich - a gracze, którzy nie stawi? si? w podanym terminie przegraj? walkowerem.

6. Po losowaniu grup Organizatorzy ustal? wst?pne terminy poszczególnych gier - w przypadku, gdy komu? nie b?dzie odpowiada? dany termin, nale?y skontaktowa? si? z s?dzi? meczu oraz przeciwnikiem i ustali? wspólnie nowy termin (najpó?niej na 12 godzin przed planowanym rozpocz?ciem meczu). S?dzia ustala wtedy nowy termin przek?adanego pojedynku.

7. W przypadku identycznej liczby punktów  turniejowych  , o miejscu w tabeli   bedzie brany wynik meczu bezposredniego miedzy zainteresowanymi (w przypadku gdy wi?cej ni? dwóch graczy ma tak? sam? liczb? punktów sporz?dzona zostanie tzw. ma?a tabela z punktów meczowych pomi?dzy zainteresowanymi) .

8. W przypadku gdy gracz nie stawi sie na wyznaczony termin meczu (mo?liwe spó?nienie 10 min) przegrywa walkowerem ( je?eli obaj zainteresowani gracze nie stawi? si? w terminie zostanie wpisany obustronny walkower).

9.Je?li gracz zjawi si? po czasie og?oszenia walkowera i b?dzie wyra?a? ch?? rozegrania meczu, mo?liwe jest to wy??cznie za zgoda przeciwnika, który stawi? si? terminowo.

10. Skargi wraz z screenami prosimy wysy?a? na adres email Niebianski_Room@wp.pl Na email mo?na tak?e wysy?a? pytania graczy.

11. Punkty meczowe -  ( to s? partie lub sety )

 

1. Mecz gramy 4 partie

2. Punktacja

za wygranie
   -  gracz otrzymuje 2 punkty  turniejowe
za  remis        -  gracze otrzymuj?  po 1 punkcie turniejowym

UWAGA!!    ZA ROZEGRANIE MECZU GRACZE OTRZYMUJ? DODATKOWO PO 1 PUNKCIE TURNIEJOWYM

                     DO AWANSU B?D? BRANE PUNKTY TURNIEJOWE


3. Walkowery

-za mecz wygrany walkowerem      2 punkty turniejowe
-za mecz przegrany walkowerem – 2 punkty turniejowe
Walkowery s? wpisane od razu, je?li przeciwnik wstanie od sto?u lub od??czy si? od niego i nie wróci w ci?gu 10-ciu minut.
- Je?eli gracz wróci w ci?gu 10-ciu minut przegrywa tylko parti? w której si? od??czy? i mecz trwa dalej.

Je?eli gracza roz??czy serwer i odliczanie si? sko?czy przeciwnik musi powiadomi? opiekuna grupy o zaistnia?ej sytuacjii i doko?czenie tego meczu zostanie zaplanowane przez opiekuna grupy (Tylko je?li partia,w której gracz zosta? roz??czony nie by?a ko?cz?c? mecz)

Je?eli który? z graczy nie stawi sie na mecz planowany zostanie wpisany walkower a mecz wygrywa gracz który si? stawi?.

- w przypadku nieobecno?ci obu graczy zostaje wpisany walkower obustronny.


W ka?dym z powy?szych przypadków roz??czenia gracza(z w?asnej winy lub przez serwer)Gracz ten przegrywa tylko parti? w której opu?ci? stolik.


Za powtarzaj?ce si? przed?u?anie gry gracz mo?e przegra? walkowerem.


Gracz który ma 2 walkowery w danej rundzie, nie przechodzi do nast?pnej rundy

4. Ustawienia sto?u:
-czas na gr? 10 minut
-czas na ruch 25 sekund
-gra z rankingiem
-stó? publiczny
Je?li który? z graczy ma wysoki ping s?dzia mo?e zwi?kszy? czas na ruch do 60 sekund lub prze?o?y? mecz na inny termin.


5. Kibice
Gracze mog? kibicowa? swoim znajomym, ale je?li który? z graczy nie ?yczy sobie obecno?ci danej osoby ma ona obowi?zek od??czy? si? od sto?u.

6. Wyniki
Wyniki wysy?a si? do s?dziego, na gg lub s?dziemu obecnemu na pokoju w formie: grupa nick1 nick2, wynik (kto wygra?)- podaje wygrany

Wyniki podaje gracz, który wygra? gr? najlepiej w dniu zako?czenia meczu, jednak nie pó?niej ni? w ci?gu 12 godzin od jego zako?czenia,po up?ywie tego terminu mecz zostanie powtórzony


8. Je?eli pojawi si? jaki? problem nie uj?ty w regulaminie ostateczna decyzja nale?y do organizatorów.

S?DZIOWIE


1. S?dzi? mo?e zosta? gracz, który zg?osi si? do organizatorów i zostanie przez nich zaakceptowany.

2. S?dzia nie mo?e podejmowa? decyzji w sprawach, w których jest jedn? ze stron.

3. Kontakt z organizatorami:

_ROMAN_DST - gg - 10329019
  pseudonim08 - gg - 11666943
  j*u*s*t*a          -  gg - 13309029
 diabel1465      -  gg - 8441297                                                         NAGRODY                                                                                                          

1MIEJSCE----- 2 MILIONY------>SUPER PUCHAR

2MIEJSCE-----1 M

3MIEJSCE-----500K

4MIEJSCE-----300K

0d5 do 8 ------50K

 

Zapisanie si? do turnieju jest równoznaczne z zapoznaniem si? i zaakceptowaniem regulaminu