Jesień
Kasza94
Klasyczny
Niebieski
Smok.z.Jamy
Turkusowo-zielony
wiosna
Zima
Po wybraniu stylu dodatkowo przeładuj stronę (F5)

Zasady gry w Bilard 8


Bilard 8

1. Wstep

Bilard 8 to gra dla dwóch graczy, rozgrywana na stole z dwiema grupami bil - 7 pe?nymi bilami i 7 bilami z paskiem oraz jedn? czarn? i jedn? bia?? bil?.

2. Cel gry

Celem gry jest wbicie przy u?yciu bia?ej bili wybranej wcze?niej grupy bil (pe?nych lub z paskiem) do ?uz. Gracze przy u?yciu kija uderzaj? w bia?? bil?. Nast?pnie ta powinna dotkn?? bili pe?nej lub z paskiem i wbi? j? do jednej z sze?ciu ?uz. Gracz, który jako pierwszy wbije ca?? swoj? grup? bil (pe?nych lub z paskiem) musi na ko?cu wbi? bil? czarn? do zadeklarowanej ?uzy, aby zako?czy? gr?.

3. Tury gry

Je?li podczas tury gracza, wbije on jedn? ze swoich bil bez pope?nienia faulu, kontynuuje gr?. Je?li gracz nie zdo?a wbi? jednej ze swych bil, wbije przypadkiem bil? przeciwnika lub pope?ni faul, przeciwnik otrzymuje ruch. Je?li gracz przypadkowo wbije bia?? bil? (nawet wbijaj?c w tym czasie prawid?owo swoj? bil?), nast?puje tura przeciwnika. Ka?dy z graczy, który wbije czarn? bil? przed zako?czeniem wbijania w?asnych bil, automatycznie przegrywa gr?.

4. Rozbicie

Gra rozpoczyna si? ze wszystkimi bilami (poza bia??) ustawionymi w trójk?cie na ko?cu sto?u. Gracz który b?dzie rozbija?, umieszcza bia?? bil? w dowolnym miejscu wyznaczonego pola bazy. Nast?pnie rozbija trójk?tn? formacj? przy u?yciu bia?ej bili. Je?li podczas rozbicia wbije bil?, mo?e rozpocz?? dalsze wbijanie bil z tej grupy (pe?ne lub z paskiem), wybieraj?c j? do ko?ca tej gry LUB mo?e wbi? bil? z drugiej grupy. Je?li wbije obydwie bile – pe?n? i z paskiem, mo?e wybra? któr? grup? b?dzie wbija? w tej grze. Innymi s?owy, nie ma znaczenia jak wiele lub który kolor bil zostanie wbity podczas uderzenia otwieraj?cego. Pierwsza bila któr? wbije gracz po uderzeniu rozbijaj?cym, okre?la jak? grup? musi on wbija? do ko?ca tej gry.

5. Koniec Gry

Po wbiciu wszystkich bil ze swojej grupy, gracz musi wbi? czarn? bil?. Przed oddaniem strza?u, gracz zostanie poproszony o zadeklarowanie ?uzy, do której b?dzie chcia? wbi? czarn? bil?. Je?li gracz wbije bil? do zadeklarowanej ?uzy, wygrywa i gra si? ko?czy. Je?li gracz wbije czarn? bil? do ?uzy innej ni? zadeklarowana, przegrywa i gra si? ko?czy. Je?li gracz nie zdo?a wbi? czarnej bili do ?adnej ?uzy, nast?puje tura przeciwnika.

6. Faule

Faul to nielegalny ruch lub akcja, za któr? karany jest gracz, który faul spowodowa?.

 • Je?li gracz rozbija bile aby rozpocz?? gr?, co najmniej cztery bile (nie licz?c bia?ej) musz? dotkn?? band LUB co najmniej jedna bila musi zosta? wbita. Je?li mniej ni? cztery bile dotkn? bandy i ?adna z bil nie zosta?a wbita do ?uzy, nast?puje faul i przeciwnik ma trzy mo?liwo?ci:
  1. Mo?e dopu?ci? do kontynuowania gry w normalnym trybie, tak jakby faul nie nast?pi?. W praktyce oznacza to koniec tury gracza i pocz?tek ruchu przeciwnika.
  2. Mo?e nakaza? graczowi który pope?ni? faul ponowne u?o?enie bil w trójk?t i powtórzenie otwieraj?cego rozbicia.
  3. Mo?e ponownie u?o?y? bile w trójk?t i samemu otworzy? stó?.
 • Je?li gracz wykonuj?cy rozbicie otwieraj?ce wbije bia?? bil?, bez wzgl?du na ilo?? innych wbitych bil, jest to uwa?ane za faul. Przeciwnik rozpoczyna swoj? tur? i mo?e ustawi? bil? w dowolnym miejscu POZA lini? bazy. Po umieszczeniu bia?ej bili ZA lini? bazy, gracz musi uderza? w bil?, która znajduje si? PRZED lini? bazy.
 • Je?li gracz wbije bia?? bil?, traci kolejk?. Przeciwnik zyskuje ruch oraz mo?liwo?? ustawienia bia?ej bili w dowolnym miejscu sto?u.
 • Je?li gracz wbije jedn? z bil przeciwnika, jest to faul. Gracz traci tur?, a przeciwnik dostaje swój ruch.
 • Je?li gracz wbije czarn? bil? przed wbiciem wszystkich bil ze swojej grupy (pe?ne lub z paskiem), automatycznie gra si? ko?czy i przegrywa on gr?.
 • Je?li gracz uderzy bia?? bil? i nie dotknie ona ?adnej innej bili na stole, nast?puje faul. Nast?puje tura przeciwnika. Przeciwnik mo?e umie?ci? bia?? bil? gdziekolwiek na stole przed oddaniem strza?u.
 • Je?li gracz strzela i bia?a bila w pierwszej kolejno?ci dotknie bili przeciwnika, jest pope?niony faul, nawet je?li w dalszej kolejno?ci wbita zosta?a w?a?ciwa bila. Nast?puje tura przeciwnika. Przeciwnik mo?e umie?ci? bia?? bil? gdziekolwiek na stole przed oddaniem strza?u.
 • Je?li gracz strzela i bia?a bila w pierwszej kolejno?ci dotknie czarnej bili, jest pope?niony faul, chyba ?e jest to ostatnia jak? gracz ma na stole. Nast?puje tura przeciwnika. Przeciwnik mo?e umie?ci? bia?? bil? gdziekolwiek na stole przed oddaniem strza?u.
 • Dla ka?dego strza?u, gracz musi skierowa? bia?? bil? tak, aby dotkn??a (bezpo?rednio lub po?rednio) co najmniej jednej bili przynale?nej do jego grupy lub pope?niany jest faul.
 • Dla ka?dego strza?u, bila która zosta?a uderzona przez bia?? bil?, musi albo wpa?? do ?uzy, dotkn?? bandy lub spowodowa? by inna bila (wliczaj?c bia??) dotkn??a bandy lub wpad?a do ?uzy. Je?li jedna z tych zasad nie zostanie spe?niona, pope?niany jest faul. Nast?puje tura przeciwnika. Przeciwnik mo?e umie?ci? bia?? bil? gdziekolwiek na stole przed oddaniem strza?u.
 • Je?li po wbiciu wszystkich w?asnych bil, gracz wbije czarn? bil? do ?uzy innej ni? wyznaczy?, automatycznie przegrywa, a gr? uwa?a si? zako?czon?.
 • Je?li przy wbiciu ostatniej w?asnej bili, gracz wbije równie? czarn? bil? do ?uzy, automatycznie przegrywa, a gr? uwa?a si? zako?czon?.