Jesień
Kasza94
Klasyczny
Niebieski
Smok.z.Jamy
Turkusowo-zielony
wiosna
Zima
Po wybraniu stylu dodatkowo przeładuj stronę (F5)

Zasady gry w Chińczyk


ZASADY GRY

Jest to gra planszowa przeznaczona dla od dwóch do czterech osób.

Celem gry jest obej?cie czterema pionkami ca?ej planszy dooko?a z pozycji pocz?tkowej (dom) do pozycji ko?cowej. Wygrywa ten gracz, który pierwszy przeprowadzi swoje wszystkie pionki do pozycji ko?cowej.

Gracze wykonuj? swoje ruchy na przemian, po oddaniu rzutu dwiema kostkami.

Kierunek ruchu pionków gracza wskazuje strza?ka umieszczona w rogu pozycji wyj?ciowej ka?dego z graj?cych.

Wyprowadzenie ka?dego z pionków z pozycji pocz?tkowej mo?liwe jest jedynie po wyrzuceniu na kostkach liczby pi??. Wyrzucenie pi?tki pozwala na umieszczenie dowolnego pionka na pierwszym polu planszy oznaczonym kolorem pionków przeciwnika.

Je?li w domu (pozycji pocz?tkowej) znajduj? si? jeszcze wszystkie cztery pionki, nie wyrzucenie pi?tki powoduje strat? kolejki. Szans? ruchu otrzymuje przeciwnik.

Ka?dy ruch to przesuni?cie dowolnego pionka o ilo?? oczek wyrzuconych na kostkach.

Wyrzucenie dubletu (identyczna ilo?? oczek na obu kostkach) daje graczowi mo?liwo?? ponownego rzutu kostkami w tej samej kolejce. Przy w??czonej opcji kara za 3 dublety trzykrotne wyrzucenie dubletu powoduje powrót pionka do pozycji pocz?tkowej.

Zako?czenie ruchu na polu, na którym znajduje si? jeden pionek przeciwnika powoduje jego zbicie (o ile przy zak?adaniu stolika w??czona jest opcja Bicie). Pionek przeciwnika wraca do pozycji pocz?tkowej (dom), a gracz, który zbi? pionek otrzymuje bonus w wysoko?ci 10 pól.

Je?li ruch ko?czy si? na polu, na którym znajduje si? jeden nasz pionek, mo?liwe jest wykonanie tego ruchu jedynie w przypadku w??czonej opcji Blokady. Postawienie dwóch pionków na tym samym polu formuje blokad?, której nie mo?e przekroczy? ?aden pionek ?adnego z graj?cych, w tym równie? tego gracza, który blokad? stworzy?.

W przeciwnym przypadku niemo?liwe jest postawienie drugiego pionka na tym samym polu.

Mo?liwe jest równie? w??czenie opcji Bezpieczne pola. Zako?czenie ruchu na tzw. bezpiecznym polu, tzw. twierdzy (czarne pola na planszy) blokuje przeciwnikowi mo?liwo?? zbicia stoj?cego tam pionka.

O ile nie jest wy??czona opcja Pasowanie dozwolone, gracz ma zawsze mo?liwo?? zrezygnowania z ca?ego ruchu lub tylko jednej cz??ci (oczka z jednej kostki).

Ka?dorazowo za doprowadzenie pionka do pozycji ko?cowej gracz otrzymuje bonus 15 pól.

W przypadku gry w cztery osoby mo?liwe jest w??czenie opcji gry zespo?owej. Tworz? si? wtedy dwa graj?ce przeciwko sobie dwuosobowe zespo?y.

ZAKO?CZENIE GRY

Zako?czenie gry nast?puje wtedy, kiedy jeden z graj?cych umie?ci wszystkie swoje pionki w pozycji ko?cowej.