Jesień
Kasza94
Klasyczny
Niebieski
Smok.z.Jamy
Turkusowo-zielony
wiosna
Zima
Po wybraniu stylu dodatkowo przeładuj stronę (F5)

Zasady gry w Kości


ZASADY GRY

Do gry u?ywanych jest pi?? kostek. Gra sk?ada si? z trzynastu kolejek, ka?dy z graj?cych oddaje w jednej kolejce nie wi?cej ni? 3 rzuty. Obok planszy przeznaczonej do rzutów znajduje si? lista wszystkich wymaganych kombinacji/kategorii. Celem gry jest uzyskanie jak najwi?kszej ilo?ci punktów we wszystkich wymaganych kategoriach ??cznie. Wszystkie pola na li?cie musz? by? wype?nione.

Rzut kostkami odbywa si? poprzez klikni?cie opcji "Rzut", która pojawia si? w ma?ym okienku wy?wietlanym na planszy, w momencie gdy przychodzi kolej danego gracza. Obowi?zkowe jest oddanie przynajmniej jednego rzutu. Pozosta?e dwa rzuty s? opcjonalne. Gracz sam decyduje, czy chce je odda?, czy te? wynik z pierwszego rzutu zaliczy do której? z wymaganych kategorii.

Kolejne rzuty mog? si? odbywa? wszystkimi ko??mi, mo?liwe jest jednak od?o?enie wybranych ko?ci i u?ycie do kolejnych rzutów pozosta?ych. Ko?ci, które chcemy po rzucie zostawi?, przenosimy na dó? planszy. Klikni?cie na wybranej ko?ci powoduje jej przeniesienie. Kolejny rzut odbywa si? tylko ko??mi pozosta?ymi na stole. Tak jak w przypadku pierwszego rzutu, odbywa si? to poprzez klikni?cie w dowolnym miejscu planszy.


KATEGORIE I PUNKTACJA

Ka?dy z graj?cych ma do wyrzucenia trzyna?cie ró?nych kombinacji o ró?nej warto?ci punktowej:

Jedynki - suma wyrzuconych pojedynczych oczek na wszystkich ko?ciach;
Dwójki - suma wyrzuconych dwójek na wszystkich ko?ciach;
Trójki - suma wyrzuconych trójek na wszystkich ko?ciach;
Czwórki - suma wyrzuconych czwórek na wszystkich ko?ciach;
Pi?tki - suma wyrzuconych pi?tek na wszystkich ko?ciach;
Szóstki - suma wyrzuconych szóstek na wszystkich ko?ciach;
2 pary - 20 punktów;
3 takie same - trzy ko?ci o identycznej ilo?ci oczek - 25 punktów;
4 takie same - cztery ko?ci o identycznej ilo?ci oczek - 35 punktów;
Strit - ko?ci o warto?ci oczek nast?puj?cych po sobie, tzn. 6,5,4,3,2 (tzw. du?y strit) lub 5,4,3,2,1 (tzw. ma?y strit) - 30 punktów, nie ma rozró?nienia w punktacji pomi?dzy ma?ym i du?ym stritem;
Full - trzy ko?ci o identycznej warto?ci i dwie inne ko?ci o identycznej warto?ci, np. 6,6,6, 4,4 - 30 punktów;
5 takich samych - pi?? ko?ci o identycznej ilo?ci oczek - 50 punktów;
Szansa - suma oczek uzyskanych na wszystkich ko?ciach.

W grze przyznawane s? równie? bonusy punktowe.

  • Za uzyskanie sumy 60 lub wi?cej punktów w kategoriach 1-6 (prostych) - 20 punktów;
  • W ka?dej kategorii figurowej (2 pary, trójka, czwórka, strit, full, 5 identycznych) otrzymuje si? dodatkowe punkty za zamkni?cie kategorii przed wykorzystaniem wszystkich 3 rzutów (5 punktów za ka?dy niewykorzystany rzut), czyli np. 2 pary punktowane po pierwszym rzucie daj? 25+(2*5)=35 punktów;
  • Za zamkni?cie wszystkich kategorii w dolnej cz??ci wynikiem niezerowym - 30 punktów;
  • Za wyrzucenie 5 takich samych kostek wi?cej ni? raz w trakcie gry przyznawane s? 2 rodzaje bonusów;
  • 40 punktów za ka?de dodatkowe trafienie tej figury (oprócz pierwszego);

Figury tej mo?na u?y? w dowolnej kategorii (pasuje wsz?dzie) i uzyska? dodatkowo standardow? punktacj? w danej kategorii.
Dodatkowe bonusy za uzyskanie 5 takich samych kostek przyznawane s? tylko wtedy, je?li pierwsze trafienie pi?ciu takich samych kostek zosta?o zaliczone we w?a?ciwej kategorii, np. je?li gracz zdecydowa? si? w którymkolwiek momencie wpisa? 0 w polu tej kategorii, a potem wyrzuci 5 takich samych ko?ci, nie otrzyma ju? ?adnej dodatkowej premii punktowej.


ZAKO?CZENIE GRY

Zako?czenie gry nast?puje po wyrzuceniu przez ka?dego z graj?cych 13 kombinacji (kolejek). Wygrywa ten spo?ród graczy, który zdoby? ??cznie najwy?sz? ilo?? punktów.