Jesień
Kasza94
Klasyczny
Niebieski
Smok.z.Jamy
Turkusowo-zielony
wiosna
Zima
Po wybraniu stylu dodatkowo przeładuj stronę (F5)

Zasady gry w Snooker


1. Cel gry

Snooker to gra dla dwóch graczy rozgrywana przy u?yciu 15 czerwonych bil, sze?ciu kolorowych oraz jednej bia?ej. W kolejnych turach gracze zdobywaj? punkty, wbijaj?c bile. Czerwone warte s? jeden punkt a ka?da z kolorowych bil ma osobn? warto??, od dwóch do siedmiu punktów. Na ko?cu gry, po wbiciu wszystkich bil, gracz który ma najwi?ksz? ilo?? punktów wygrywa.

 

2. Stó?

Wygl?d sto?u do snookera, przed rozbiciem bil.


 

3. Tury gry

Snooker to gra dla dwóch graczy. Tak jak w innych odmianach gier bilardowych, gra rozgrywana jest w nast?puj?cych po sobie turach. Je?li gracz wykona prawid?owo swój strza?, kontynuuje gr?. Je?li gracz nie wykona go prawid?owo, traci tur? i jego przeciwnik zyskuj? mo?liwo?? strza?u. Je?li gracz pope?ni faul, nawet je?li wykona swój strza?, równie? traci tur? na rzecz przeciwnika.

 

4. Rozbicie

Podczas rozbicia, bia?a bila umieszczana jest w dowolnym miejscu pó?kola na stole. Po uderzeniu przy u?yciu kija, bia?a bila musi dotkn?? czerwonej lub jest to faul.

 

5. Podstawy gry

Gra w Snookera mo?e by? podzielona na dwie fazy.
Faza Pierwsza
Podstawowa zasada obowi?zuj?ca w tej fazie mówi, ze w czasie swoich tur gracze musz? najpierw wbi? czerwon? bil? a pó?niej jedn? z kolorowych bil. Po rozbiciu, gracz musi wbi? najpierw czerwon? bil?, potem dowoln? kolorow?, potem kolejn? czerwon?, znowu kolorow?, a? na stole nie zostanie ?adna czerwona bila. Po wbiciu czerwonej bili, nie wraca ona na stó?. Po wbiciu której? z bil kolorowych w tej fazie gry, zostaje ona automatycznie przywrócona na stó?.
Faza Druga
Po wbiciu wszystkich czerwonych bil ze sto?u, zasady gry ulegaj? zmianie. Kolorowe bile nie s? ju? przywracane na stó? po wbiciu i musz? by? od tej pory wbijane kolejno?ci, wynikaj?cej z ich punktowej warto?ci. Po wbiciu wszystkich kolorowych bil, gra jest zako?czona. Gracz, który zdoby? wi?ksz? ilo?? punktów wygrywa.

W Fazie Pierwszej, na pocz?tku tury gracza, musi on najpierw wbi? czerwon? bil?.
W Fazie Drugiej, kiedy na stole nie ma ju? ?adnych czerwonych bil, gracz musi podczas swojej tury wbi? bil? o najni?szej warto?ci na stole.

 

6. Warto?? punktowa bil kolorowych

Kolor Warto?? punktowa
Czerwona 1
?ó?ta 2
Zielona 3
Br?zowa 4
Niebieska 5
Ró?owa 6
Czarna 7

 

7. Bile kolorowe musz? by? deklarowane

Podczas ka?dego swojego ruchu, gracz przed wbiciem bili kolorowej, musi zadeklarowa? któr? bil? b?dzie próbowa? wbi?. Gracz nie musi wybiera? ?uzy, ale musi zadeklarowa? bil?. Je?li gracz wbije inn? bil? ni? zadeklarowana, pope?niony jest faul. Je?li gracz prawid?owo wbije wybran? bil?, zdobywa ilo?? punktów do niej przypisan?. Je?li gracz nie jest w stanie wbi? wybranej bili ale i nie zosta? pope?niony faul, gracz traci swoj? tur?. Nast?puje tura przeciwnika.


Czerwone bile nigdy nie s? deklarowane. Je?li gracz ma zamiar uderzy? czerwon? bil?, mo?e wybra? jak?kolwiek w tym kolorze i wbi? j? do dowolnej ?uzy. Gracz mo?e tak?e wbi? kilka bil czerwonych w jednym uderzeniu, co nie jest uznawane jako faul.

 

8. Pierwszy kontakt

Przy pierwszym uderzeniu kijem, bia?a bila musi w pierwszej kolejno?ci dotkn??: czerwonej, je?li gracz zgodnie z kolejno?ci? wbija czerwone lub kolorowej bili któr? zadeklarowa?. Je?li bia?a bila w pierwszej kolejno?ci dotknie innej bili ni? wyznaczona kolorowa, jest pope?niany faul. Je?li gracz uderza w czerwon? bil?, a bia?a bila dotyka jako pierwszej kolorowej bili, równie? pope?niany jest faul.

 

9. Faule

 • Je?li gracz ma wbi? zadeklarowan? bil? i nie zdo?a tego zrobi?, jest to faul, nawet je?li wbite zosta?y inne bile. Gracz traci tur?, nie zyskuj?c punktów i nast?puje tura przeciwnika, który zyskuje jednocze?nie ilo?? punktów odpowiadaj?c? warto?ci zadeklarowanej bili.
 • Je?li gracz ma wbi? czerwon? bil? a wbita zostaje bila kolorowa, jest to faul. Gracz traci tur?, nie zyskuj?c punktów i nast?puje tura przeciwnika, który zyskuje jednocze?nie ilo?? punktów odpowiadaj?c? warto?ci wbitej bili.
 • Je?li gracz uderzaj?cy w czerwon? bil? wbi? równie? bil? kolorow? (nawet je?li czerwona zosta?a prawid?owo wbita), jest to faul. Gracz traci tur?, nie zyskuj?c punktów i nast?puje tura przeciwnika, który zyskuje jednocze?nie ilo?? punktów odpowiadaj?c? warto?ci wbitej nieprawid?owo bili.
 • Je?li gracz który uderza w zadeklarowan? bil? wbije równie? inn? bil? (nawet je?li prawid?owo wbi? t? zadeklarowan?), jest to faul. Gracz traci tur?, nie zyskuj?c punktów i nast?puje tura przeciwnika, który zyskuje jednocze?nie ilo?? punktów odpowiadaj?c? warto?ci wbitej nieprawid?owo bili.
 • Podczas rozbicia, bia?a bila musi by? umieszczona w pó?kolu na stole. Mo?e by? ona przemieszczona w inne miejsce wewn?trz tego pola. Po uderzeniu kijem, bia?a bila musi dotkn?? czerwonej w pierwszej kolejno?ci, lub jest to faul. Kar? za ten faul jest utrata tury na rzecz przeciwnika.
 • Jak zosta?o to opisane powy?ej, gracz musi na przemian wbija? bile czerwone i kolorowe. Kiedy gracz jest zobowi?zany do wbicia bili czerwonej, bila bia?a musi w pierwszej kolejno?ci jej dotkn??. Je?li dotknie najpierw której? z bil kolorowych, jest pope?niany faul. Gracz traci tur?, nie zyskuj?c punktów i nast?puje tura przeciwnika, który zyskuje jednocze?nie ilo?? punktów odpowiadaj?c? warto?ci pierwszej bili, dotkni?tej przez bia?? bil?.
 • Jak zosta?o to opisane powy?ej, gracz musi na przemian wbija? bile czerwone i kolorowe. Kiedy gracz jest zobowi?zany do wbicia bili kolorowej, musi najpierw zadeklarowa? któr? dok?adnie bil? b?dzie próbowa? wbi?, a przy uderzeniu bila bia?a musi w pierwszej kolejno?ci jej dotkn??. Je?li dotknie najpierw której? z pozosta?ych bil, jest pope?niany faul. Gracz traci tur?, nie zyskuj?c punktów i nast?puje tura przeciwnika, który zyskuje jednocze?nie ilo?? punktów odpowiadaj?c? warto?ci pierwszej bili, dotkni?tej przez bia?? bil?.
 • Je?li po uderzeniu kijem, bia?a bila nie dotkn??a ?adnej bili, jest pope?niany faul. Gracz traci tur?, a przeciwnik dostaje cztery punkty.
 • Je?li bia?a bila jest wbita do ?uzy, gracz traci tur?, a przeciwnik jest nagradzany czterema punktami. Bia?a bila jest wyjmowana z ?uzy i oddawana przeciwnikowi, który mo?e j? umie?ci? w dowolnym miejscu w obr?bie pó?kola na stole.
 • Je?li wi?cej ni? jeden faul zosta? pope?niony podczas uderzenia, przeciwnik jest nagradzany warto?ci? punktow? odpowiadaj?cej najwy?szemu faulowi. Jest to najmniej cztery punkty, a najwi?cej siedem.

 

10. Strategia

Celem gry jest zebranie jak najwi?kszej ilo?ci punktów. Czarna bila ma najwi?ksz? warto?? – siedem punktów. Najlepsza strategia, to próba wbicia czarnej bili najszybciej jak jest to mo?liwe. Idealne rozwi?zanie to kolejne wbijanie czerwonej, czarnej, czerwonej, czarnej itd., a? do wbicia wszystkich czerwonych i przej?cie do tury wbijania bil kolorowych, w celu zako?czenia gry.

 

11. Sinuca

Sinuca jest prostsz? odmian? Snookera. Gramy przy u?yciu jedenej bili czerwonej, ?ó?tej, zielonej, br?zowej, niebieskiej, ró?owej i czarnej. Bile s? punktowane tak samo jak w snookerze. Punkty uzyskuje si? na dwa sposoby:

  1. za faul przeciwnika - ka?dy faul karany jest siedmioma punktami,
  2. za prawid?owo wbit? bil?.
W czasie swojej tury gracz musi najpierw wbi? najni?ej punktowan? bil?. Nast?pnie gracz przyst?puje do wbijania dowolnej bili kolorowej. Po jej prawid?owym wbiciu, gracz ma dwie mo?liwo?ci:
 1. mo?e przyst?pi? do wbijania kolejnej bili (najni?ej punktowanej) lub
 2. zadeklarowa? dowoln? bil? jako bil? „karn?”.
Je?li gracz nie wbije bili „karnej” siedem punktów zostaje przyznanych przeciwnikowi. Je?li gracz wbije bil? „karn?”, jej normalna warto?? zostaje mu przyznana i gracz musi przyst?pi? do wbicia kolejnej najni?ej punktowanej bili. Wygrywa ten gracz, który uzyska wi?ksza liczb? punktów.