Jesień
Kasza94
Klasyczny
Niebieski
Smok.z.Jamy
Turkusowo-zielony
wiosna
Zima
Po wybraniu stylu dodatkowo przeładuj stronę (F5)

Zasady gry w Tysiąc


PODSTAWY

Gra w tysi?ca jest bardzo popularn? w Polsce gr? nale??c? do tzw. 24-kartowych. Inne podobne gry z tej rodziny to niemiecki Schnapsen lub francuski Mariasz.

Celem gry jest zdobycie 1000 punktów zanim zrobi? to przeciwnicy. Aby to uczyni?, nale?y zdobywa? punkty w kolejnych rozdaniach ze zdobytych lew i zadeklarowanych meldunków.

PRZEBIEG GRY

Do gry w tysi?ca u?ywana jest talia, sk?adaj?ca si? z 24 kart od asa do dziewi?tki.

Warto?? i starsze?stwo kart :

As - 11 pkt.
Dziesi?tka - 10 pkt.
Król - 4 pkt.
Dama - 3pkt.
Walet - 2pkt.
Dziewi?tka - 0 pkt.

Starsze?stwo kolorów:

Kiery 
Kara 
Trefle 
Piki 
Oraz zmienny kolor atutowy, ustalany w trakcie gry poprzez deklaracj? meldunku (w momencie zadeklarowania - najstarszy)

Oprócz punktów zdobywanych z sumowania punktów kart w zabranych lewach (komplet kart wy?o?onych przez wszystkich uczestników gry, a wi?c 2 lub 3, zale?nie od ilo?ci graczy), istniej? równie? meldunki (para sk?adaj?ca si? z króla i damy w tym samym kolorze), które deklarowane s? automatycznie poprzez wyj?cie dam? lub królem w danym kolorze. Otrzymuje si? wtedy tyle punktów, ile jest wart dany meldunek:

Kiery    -   100 pkt.
Kara    -   80 pkt.
Trefle    -   60 pkt.
Piki    -   40 pkt.

Gracz ma obowi?zek dorzucania kart do koloru oraz przebijania starsz? kart?. Je?li jednak nie posiada karty w kolorze wy?o?onym przez przeciwnika , ma obowi?zek przebicia kart? atutow?, o ile kolor atutowy zosta? ustalony (informacja o tym w formie symbolu danego koloru, znajduje si? w lewym rogu), lub wyk?ada dowoln? kart? z innego koloru. W momencie zadeklarowania meldunku, jego kolor staje si? kolorem atutowym, tzn. nadrz?dnym.

Zadeklarowanie kolejnego meldunku, zmienia kolor atutowy na taki, w jakim deklarowany jest kolejny meldunek.

W przypadku gry w 2 osoby, ka?dy z graczy otrzymuje po 10 kart. Je?li jednak graj? 3 osoby, gracze otrzymuj? po 7 kart. Reszta kart, czyli w przypadku gry w 2 osoby - 4 karty, a w przypadku gry 3-osobowej - 3 karty stanowi tzw. musiki. Przy grze w 2 osoby s? to dwa talony po 2 karty, le??ce po obu stronach stolika (gracz, który rozgrywa parti? wybiera jeden z nich), w przypadku gry w 3 osoby - jeden talon sk?adaj?cy si? z 3 kart.

Gr? rozpoczyna osoba siedz?ca po lewej stronie rozdaj?cego, a nast?pnie gracze zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Celem gry jest jak najszybsze uzyskanie 1000 pkt.

LICYTACJA

Licytacja rozpoczyna si? zawsze od 100 pkt (tzw. musik). Nast?pny gracz ma do wyboru dwie opcje: mo?e spasowa? i tym samym zaakceptowa?, ?e przeciwnik gra min. pocz?tkowe 100, lub podbi?.

Podbijanie jest mo?liwe zawsze o wielokrotno?? +10 pkt. i jest to deklaracja ile punktów gracz ugra w rozdaniu. Wysoko?? podbicia nie mo?e jednak przekracza? sumy wszystkich kart (120 pkt.) i posiadanych w momencie licytacji meldunków. Gracz, który zwyci??y? licytacj?, zabiera jeden z talonów ze sto?u, pokazuje karty drugiemu graczowi, po czym odk?ada dwie wybrane karty na stó?. W tym momencie mo?e jeszcze dokona? podwy?szenia zadeklarowanej ilo?ci punktów. Po dokonaniu tej czynno?ci zaczyna si? gra w?a?ciwa. W grze dla trzech osób licytacja jest bardzo podobna. Pierwszy z graczy automatycznie deklaruje 100 pkt. (jest na "musiku"), po czym nast?puje ew. licytacja graczy kolejnych. Gracze otrzymuj? po 7 kart, na stole znajduje si? talon z trzema kartami. Gracz, który zwyci??y? w licytacji zabiera go, pokazuje pozosta?ym graczom, po czym oddaje po jednej dowolnej karcie z r?ki dla ka?dego gracza. W ten sposób rozpoczyna si? w?a?ciwa rozgrywka.

ROZGRYWKA

Gracz, który wygra? licytacj? rozpoczyna rozgrywk?. Polega ona na wyk?adaniu kart i tworzeniu z nich lew (komplet 2 lub 3 kart, po jednej od ka?dego z graj?cych). Lew? zabiera gracz, którego dorzucona karta jest najwy?sza. Obowi?zkowe jest do?o?enie karty w kolorze, w jakim przeciwnik wy?o?y? swoj? kart? oraz przebicie jej wy?sz? kart? w danym kolorze. O ile nie zosta? zadeklarowany ?aden meldunek, w przypadku braku karty zgodnej z kolorem karty wy?o?onej, dok?ada si? dowoln? kart?, je?li natomiast zosta? ju? ustalony kolor atutowy (poprzez deklaracj? meldunku), gracz przebija kart? atutow? dowolnej warto?ci. W momencie, kiedy gracze pozb?d? si? wszystkich swoich kart z r?ki, partia zostaje zako?czona i naliczane s? zdobyte w niej punkty. Gracz, który wygra? licytacj? maksymalnie mo?e otrzyma? tylko tyle punktów, ile zadeklarowa? po wygraniu licytacji. Je?li jednak nie uzyska? ilo?ci zadeklarowanej, otrzymuje ujemn? warto?? tych punktów. Pozostali gracze zdobywaj? tyle punktów, ile zdobyli w zabranych lewach i w zadeklarowanych podczas rozgrywki meldunkach. Suma punktów jest zawsze zaokr?glana do pe?nych dziesi?tek (je?li jest to liczba z ko?cówk? powy?ej 5 to zaokr?glenie w gór?, je?li poni?ej, w dó?).

ZAKO?CZENIE GRY

Wygrywa ten gracz, który jako pierwszy zdob?dzie lub przekroczy sum? 1000 punktów. Jednak?e po przekroczeniu sumy 800 pkt, na korzy?? gracza zapisywane s? tylko punkty pochodz?ce z zalicytowanych rozgrywek.