Jesień
Kasza94
Klasyczny
Niebieski
Smok.z.Jamy
Turkusowo-zielony
wiosna
Zima
Po wybraniu stylu dodatkowo przeładuj stronę (F5)

Zasady gry w Literki


Zasady ogólne

Plansza

Plansza do gry ma wymiary 17x15 pól, na polach tych gracze uk?adaj? p?ytki z literami. W grze jednocze?nie mo?e uczestniczy? do czterech graczy. Na pocz?tku rozgrywki otrzymuj? oni po siedem wylosowanych z woreczka p?ytek. Po wykonaniu przez siebie ruchu gracz otrzymuje tak? ilo?? p?ytek, aby ich liczba, wraz z p?ytkami które posiada, by?a równa siedem. P?ytki gracza pozostaj? ukryte przed jego przeciwnikami. Woreczek zawiera pocz?tkowo 115 p?ytek z literami. P?ytki maj? ró?ne kolory, decyduj?ce o ich warto?ci punktowej. Liczba pozosta?ych w woreczku p?ytek wy?wietlana jest w polu po?o?onym poni?ej planszy, obok pola z p?ytkami gracza. W?ród p?ytek znajduj? si? mi?dzy innymi dwie p?ytki czyste, tzw. blanki, które mog? zast?pi? dowoln? liter?. Ruch gracza polega na u?o?eniu co najmniej dwuliterowego s?owa z posiadanych p?ytek. Punkty uzyskuje si? sumuj?c warto?? liter wchodz?cych w sk?ad s?ów, jakie powsta?y na planszy w wyniku danego ruchu. Je?li p?ytki zostan? po?o?one na polach premiowanych lub specjalnych, gracz uzyskuje dodatkowe punkty lub wp?ywa w inny sposób na gr?.

Uk?adanie s?ów

W ka?dej kolejce gracz mo?e stworzy? s?owo wyk?adaj?c dowoln? ilo?? z posiadanych p?ytek na plansz?, mo?e zdecydowa? si? na wymian? p?ytek, mo?e równie? spasowa?. Gracz, który zaczyna gr? musi u?o?y? s?owo tak, aby przechodzi?o przez pole umieszczone na ?rodku planszy.


Nast?pne s?owa uk?ada si? na jeden z poni?szych sposobów:

mo?na po?o?y? nowe s?owo pod k?tem 90 stopni do istniej?cego, a s?owo które w ten sposób powstanie musi wykorzystywa? jedn? z liter s?owa istniej?cego lub dodawa? do niego now?,
mo?na rozszerzy? istniej?ce na planszy s?owo poprzez po?o?enie p?ytek z literami na jednym lub obu jego ko?cach,
mo?na po?o?y? nowe s?owo równolegle do istniej?cego tak, aby s?siaduj?ce litery tworzy?y równie? poprawne s?owa.

W momencie gdy jeden z graczy sko?czy uk?ada? s?owo, wybiera opcj? „OK” (lub wciska klawisz F2) , a przeciwnik lub przeciwnicy maj? mo?liwo?? b?d? zaakceptowa? je, b?d? sprawdzi? jego zgodno?? z list? s?ów znajduj?cych si? w s?owniku. Dokonuje si? tego wybieraj?c odpowiednio z menu pozycje „Akceptuj” lub „Sprawd?”. Opcje te dost?pne s? tak?e z klawiatury: „Akceptuj” – klawisz F2, „Sprawd?” – klawisz F3. Je?eli wszyscy przeciwnicy wybior? opcj? „Akceptuj”, u?o?one p?ytki pozostaj? na planszy. Je?eli którykolwiek z przeciwników wybierze opcj? „Sprawd?”, a zakwestionowanego s?owa nie ma w s?owniku, zostanie ono usuni?te z planszy, a p?ytki wróc? do gracza który je wy?o?y?. Je?eli przed up?ywem 10 sekund od wci?ni?cia przycisku „OK” wszyscy przeciwnicy nie wybior? opcji „Akceptuj”, s?owo jest automatycznie sprawdzane w s?owniku, tak jakby zosta?a wybrana opcja „Sprawd?”.

Cofanie ruchu

Gracz, który wyk?ada? p?ytki na plansz? i wybra? opcj? „OK”, ma w ci?gu 10 sekund mo?liwo?? wybrania opcji „Cofnij” (klawisz F2). Ka?dy z przeciwników mo?e wtedy zdecydowa? czy wyra?a zgod? na cofni?cie ostatniego ruchu czy te? nie. Je?eli wszyscy przeciwnicy wyra?? zgod?, p?ytki gracza, który prosi? o cofni?cie ruchu zostaj? zdj?te z planszy i ma on mo?liwo?? wykonania swojego ruchu jeszcze raz.

Wymiana

W przypadku gdy gracz postanowi dokona? wymiany posiadanych liter, powinien przeci?gn?? wybrane p?ytki z literami które chce wymieni? na pole po?o?one po prawej stronie licznika pozosta?ych w woreczku p?ytek i wybra? opcj? „Wymie?” (klawisz F3). Wymiana jest mo?liwa tylko wtedy, je?eli w woreczku pozosta?o co najmniej siedem liter. Ka?dy gracz mo?e dokona? maksymalnie trzech wymian podczas jednej partii.

Pas

Ka?dy gracz ma mo?liwo?? zrezygnowania z ruchu wybieraj?c opcj? „Pas” (klawisz F4), je?li jednak wszyscy gracze spasuj? 2 razy w dwóch kolejnych kolejkach, powoduje to zako?czenie gry. Je?eli gra toczy si? z w??czonym limitem czasu na ruch, a gracz nie u?o?y p?ytek i nie wybierze opcji „OK” przed up?ywem tego limitu, jego ruch traktowany jest tak, jakby spasowa?.

Dozwolone s?owa

Dozwolone s? s?owa znajduj?ce si? w s?ownikach j?zyka polskiego oraz ich poprawne formy gramatyczne, z wyj?tkiem s?ów zaczynaj?cych si? od wielkiej litery, skrótów, przedrostków lub przyrostków, oraz s?ów wymagaj?cych u?ycia apostrofu lub ??cznika. Lista s?ów dozwolonych znajduje si? w dost?pnym w naszym serwisie s?owniku prowadzonym dla gier s?ownych.

Gra ko?czy si?, gdy:

którykolwiek z graczy wy?o?y na plansz? wszystkie posiadane litery, a woreczek jest pusty, w takiej sytuacji gracz ten otrzymuje dodatkowe punkty za p?ytki znajduj?ce si? u przeciwników, za? pozosta?ym graczom odj?ta zostaje taka ilo?? punktów, jak? daj? litery, które im zosta?y w momencie zako?czenia gry,
wszyscy gracze spasuj? dwa razy w dwóch kolejnych kolejkach, w takiej sytuacji graczom odejmuje si? tak? ilo?? punktów, jak? daj? litery, które im pozosta?y,
wszyscy gracze przekrocz? czas na gr?, w takiej sytuacji graczom odejmuje si? tak? ilo?? punktów, jak? daj? litery, które im pozosta?y.

Sposób liczenia punktów:

Ilo?? poszczególnych liter w woreczku przedstawia si? nast?puj?co:

A ? B C ? D E ? F G H I J K L ?
9 1 2 4 1 4 9 1 1 2 2 9 2 3 3 2
M N ? O Ó P R S ? T U W Y Z ? ? blank
3 6 1 8 1 4 5 5 1 5 3 5 4 5 1 1 2

Ilo?? punktów przypadaj?ca na dan? liter? zale?na jest od koloru p?ytki. W grze wyst?puj? nast?puj?ce kolory p?ytek:


0 pkt. 1 pkt. 2 pkt. 3 pkt. 4 pkt. 5 pkt.


Warto?? p?ytki pustej (blanka) jest równa zero. Je?li w??czona jest opcja „Pokazuj warto?ci liter”, po najechaniu na liter? wska?nikiem myszki wy?wietlana jest jej warto?? punktowa. Punkty za dan? kolejk? oblicza si? uwzgl?dniaj?c p?ytki wchodz?ce w sk?ad ka?dego nowego wyrazu, który powstanie na planszy.

Premie

Je?eli u?o?one s?owo przechodzi przez pole b?d? pola premiowane, sum? liter w danym s?owie dodatkowo mno?y si? przez warto?? premii. Mo?liwe s? nast?puj?ce premie:

je?li litera znajdzie si? na polu opisanym „2L", to punktacja tej litery jest liczona podwójnie dla ka?dego s?owa, w którego sk?ad wchodzi,
je?li litera znajdzie si? na polu opisanym „3L", to punktacja tej litery jest liczona potrójnie dla ka?dego s?owa, w którego sk?ad wchodzi,
je?li s?owo przechodzi przez pole opisane „2S”, to punktacja ca?ego s?owa jest mno?ona przez dwa,
je?li s?owo przechodzi przez pole opisane „3S”, to punktacja ca?ego s?owa jest mno?ona przez trzy,
je?li s?owo ko?czy si? lub zaczyna na polu opisanym „4S” zgodnie z kierunkiem strza?ek które tam si? znajduj?, to punktacja ca?ego s?owa jest mno?ona przez cztery,
je?eli s?owo przechodzi przez pole opisane „WYM”, to nast?puje losowa wymiana p?ytek u przeciwnika, z wyj?tkiem sytuacji, gdy w woreczku pozosta?o mniej ni? 7 p?ytek,
je?eli w jednej kolejce gracz po?o?y na planszy wszystkie siedem p?ytek, otrzymuje dodatkowo 50 punktów.

Wybór litery dla blanka

Je?eli gracz po?o?y na planszy blanka, pojawi si? okno pozwalaj?ce wybra? liter?, któr? blank b?dzie zast?powa?. Je?eli gracz rozmy?li si? i zechce zmieni? t? liter?, mo?e dwukrotnie klikn?? na blanku, a okno pozwalaj?ce na wybór litery pojawi si? ponownie. Je?eli gracz od?o?y blanka, wybrana litera zostanie z niego usuni?ta.


Zagadnienia szczegó?owe

Poni?ej postaramy si? rozwia? najcz??ciej wyst?puj?ce w?tpliwo?ci, które pojawiaj? si? podczas gry:

wszystkie p?ytki u?yte podczas ruchu musz? znale?? si? po u?o?eniu na planszy w jednej ci?g?ej linii pionowej lub poziomej,
s?owo mo?na w jednym ruchu przed?u?y? z obu jego ko?ców jednocze?nie,
nie jest dozwolone dok?adanie w jednym ruchu p?ytek do ró?nych s?ów w ró?nych cz??ciach planszy,
dodatkowe punkty za pola premiowe dodaje si? tylko w tym ruchu, w którym zosta?y na nich po?o?one p?ytki,
je?li w jednym ruchu zostanie utworzonych kilka s?ów, liczone jest ka?de takie s?owo, a warto?? wspólnych liter (ze wszystkimi premiami, je?li p?ytki le?? na polach premiowych) jest liczona dla ka?dego z tak powsta?ych s?ów oddzielnie,
je?eli na polu premii s?ownej zostanie po?o?ony blank, suma warto?ci liter tworz?cych s?owo zostanie pomno?ona przez warto?? premii mimo zerowej warto?ci samego blanka, natomiast blank po?o?ony na polu premii literowej nadal ma warto?? zerow?,
podczas uk?adania s?ów korzystanie ze s?ownika jest zabronione, mo?e by? on u?yty jedynie po u?o?eniu s?owa, w wypadku gdy którykolwiek z graczy je zakwestionuje. Ka?de s?owo mo?e by? u?yte podczas gry dowoln? ilo?? razy.