Jesień
Kasza94
Klasyczny
Niebieski
Smok.z.Jamy
Turkusowo-zielony
wiosna
Zima
Po wybraniu stylu dodatkowo przeładuj stronę (F5)

Zasady gry w Gin


PRZEBIEG GRY

Do gry w GINA u?ywana jest pe?na talia, sk?adaj?ca si? z 52 kart od dwójki do asa.

Starsze?stwo kart - od króla do asa. Nie ma koloru atutowego.

W pierwszym rozdaniu rozdaj?cy jest wybrany losowo.

ROZGRYWKA

Gracze otrzymuj? po 10 kart, a 21 karta zostaje odkryta. Tworzy ona stos odkryty. Pozosta?e karty tworz? stos zakryty.

Rozpocz?cie gry polega na pobraniu karty z jednego ze stosów, a nast?pnie od?o?eniu dowolnej karty z r?ki na stos odkryty.

Jedynie w pierwszym ruchu rozdaj?cy ma prawo wzi?? kart? odkryt?, a je?li z tego zrezygnuje (kliknie na pas), kart? ma prawo wzi?? przeciwnik. Je?li jednak obydwaj gracze spasuj?, ruch wykonuje przeciwnik rozdaj?cego pobieraj?c kart? ze stosu zakrytego. Je?li który? z graczy we?mie odkryt? kart? i od?o?y inn?, ruch wykonuje przeciwnik.

Celem gry jest zestawienie kart na r?ku w odpowiednie uk?ady tak, aby pozosta?o jak najmniej kart wolnych.

Istniej? dwa rodzaje uk?adów kart : grupy figur i sekwensy tak, aby pozosta?o jak najmniej kart wolnych.

Grupa figur to trzy lub cztery karty tej samej wysoko?ci, np. dama , dama i dama .
Sekwens to trzy lub wi?cej kolejnych kart w tym samym kolorze, np. król , dama , walet itd.

Ka?da z kart mo?e nale?e? albo do grupy albo do sekwensu.

Dla u?atwienia system sam zaznacza posiadane ju? na r?ku uk?ady

Gracze dobieraj? i wymieniaj? karty do czasu, kiedy jeden z nich "zapuka", czyli oznajmi zako?czenie partii. Gracz, który zapuka?, odk?ada jedn? ze swoich kart na stos odkryty, a pozosta?e po pogrupowaniu w odpowiednie w uk?ady pokazuje przeciwnikowi.

Zapuka? mo?na po pobraniu karty ze stosu, tylko je?li suma warto?ci wolnych kart (karty, które nie mog? by? u?yte w ?adnych uk?adach) nie przekracza 10. Uk?ad kart, w którym suma warto?ci wolnych kart jest równa 0, to tzw. "gin".

W momencie kiedy gracz ma na r?ku karty, które umo?liwiaj? zastukanie, oprócz komendy "zrzu? kart?", pojawia si? komenda "zapukaj".

Warto?? kart:

Figury, tj. króle, damy i walety - po 10 pkt.
10 - 10 pkt.
9 - 9 pkt.
8 - 8 pkt.
7 - 7 pkt.
6 - 6 pkt.
5 - 5 pkt.
4 - 4 pkt.
3 - 3 pkt.
2 - 2 pkt.
As - 1 pkt.

Nawet je?li suma punktów "wolnych" kart gracza jest mniejsza ni? 10, nie musi on zapuka?, a mo?e dot?d wymienia? karty, a? osi?gnie lepszy wynik.

Po wy?o?eniu kart przez stukaj?cego, karty wyk?ada jego przeciwnik. Je?li stukaj?cy nie mia? "gina", przeciwnik ma mo?liwo?? dok?adania swoich wolnych kart do grup figur i sekwensów gracza, który zapuka?, czyli np. je?li wy?o?ony zosta? sekwens król , dama i walet , to je?li w?ród wolnych kart przeciwnika jest dziesi?tka , mo?e go do?o?y? do tego sekwensu. To samo w przypadku grup figur.

W przypadku GINA, czyli wy?o?enia bez kart wolnych, przeciwnik nawet maj?c na r?ku karty, które pasuj? do uk?adów pukaj?cego, nie mo?e ich do?o?y?.

W przypadku, kiedy gracz ma pobra? kart?, a na stosie zakrytym pozostaj? ju? tylko dwie karty, rozgrywka jest przerywana i nast?puje nowe rozdanie .

PUNKTACJA

Je?li gracz pukaj?cy mia? mniejsz? ilo?? punktów ni? suma punktów wolnych kart jego przeciwnika po wy?o?eniu, ró?nica punktowa zostaje zapisana na jego korzy??

Je?li jednak przeciwnik po wy?o?eniu ma sum? punktów kart wolnych równ? b?d? mniejsz? ni? pukaj?cy, na jego korzy?? zostaje zapisana ró?nica punktowa oraz 20 punktów premii.

Je?li gracz pukaj?cy ma GINA, czyli wszystkie dziesi?? kart w kompletnych uk?adach, zapisuje sobie na swoj? korzy?? sum? punktów kart wolnych u przeciwnika oraz 25 punktów premii. Przeciwnik nie ma w tym przypadku prawa dok?adania swoich kart lu?nych do wy?o?onych uk?adów.

ZAKO?CZENIE GRY

Zako?czenie gry nast?puje wtedy, kiedy jeden z graczy uzyska lub przekroczy w danej partii sum? punktów wybran? na pocz?tku rozgrywki, czyli 100, 200 lub 500 pkt. Wysoko?? limitu punktowego wybierana jest w ustawieniach przed rozpocz?ciem gry (dok?adny opis w Opcjach).

GIN OKLAHOMA

Istnieje mo?liwo?? wyboru w ustawieniach wariantu o nazwie Oklahoma ("Gin Oklahoma"), która ró?ni si? zasadami w sposób nast?puj?cy:

suma warto?ci kart, przy której mo?na zapuka?, wynosi tyle, co warto?? pierwszej odkrytej karty w rozdaniu, z tym ?e je?li jest to as, to zastuka? mo?na tylko maj?c remika
je?li pierwsza odkryta karta w rozdaniu to pik (), to w danym rozdaniu podwaja si? punktacj?.

Pozosta?e zasady pozostaj? bez zmian.