Jesień
Kasza94
Klasyczny
Niebieski
Smok.z.Jamy
Turkusowo-zielony
wiosna
Zima
Po wybraniu stylu dodatkowo przeładuj stronę (F5)

Zasady gry w Makao


HISTORIA

Nazwa gry pochodzi od nazwy terytorium portugalskiego w p?d. Chinach (Makao). W Polsce (i nie tylko) jest te? znana jej odmiana pod nazw? Mau-Mau. Gra wywodzi si? od bakarata. Pocz?tkowo - w odró?nieniu od bakarata - ka?dy gracz dostawa? tylko jedn? kart?. Wraz z up?ywem lat zasady zmienia?y sie w zale?no?ci od kraju, czy nawet regionu w którym stawa?a si? ona popularna. Prezentowana przez nas wersja makao jest najbardziej rozpowszechnion? na terenie Polski wersj? tej gry.

PODSTAWY

Karty
Dwa talony kart po 54 karty (52 + 2 d?okery).
Starsze?stwo kart nie ma znaczenia.

W grze mo?e bra? udzia? od 2 do 6-ciu osób.
Celem gry jest pozbycie si? wszystkich kart z r?ki.


ROZDANIE

Ka?dy z graczy otrzymuje po pi?? kart. Po rozdaniu kart graczom wyk?adana jest na stó? jeszcze jedna karta odkryta. Reszta kart odk?adana jest na stó? do talonu zakrytego.

GRA

Gracz rozpoczynaj?cy gr? musi rzuci? kart? o takim samym kolorze lub warto?ci co karta odkryta na stole.

Nast?pni gracze dorzucaj? karty do koloru lub do warto?ci zgodnej z kart? wyrzucon? przez gracza poprzedniego. Je?li nie mog? lub nie chc? wyrzuci? karty z r?ki na stos, bior? górn? kart? z talonu zakrytego. Je?li ta b?dzie zgodna z kart?, do której powinien dorzuci?, mo?e to zrobi?.

Je?li gracz, którego nadesz?a kolej ma wi?cej kart tej samej warto?ci, mo?e wyrzuci? dowoln? ich ilo?? (wszystkie lub ich cz???), pod warunkiem, ?e pierwsza z nich b?dzie zgodna z kolorem lub warto?ci? karty, do której dorzuca. Kolejno?? reszty kart jest dowolna.

Je?eli wyrzucona przez gracza karta (lub kilka kart tej samej warto?ci) b?dzie 2, 3, 4, W, K lub A nast?puj? zdarzenia przypisane tym kartom:


2 - gracz nast?pny w kolejno?ci pobiera z talonu zakrytego dwie karty;
3 - gracz nast?pny w kolejno?ci pobiera z talonu zakrytego trzy karty;
4 - gracz nast?pny w kolejno?ci traci kolejk? (do gry przyst?puje nast?pny z graczy);
W - gracz rzucaj?cy waleta ??da karty o dowolnej warto?ci (oprócz 2, 3, 4, W, K i A);
K - je?li jest to król kier - nast?pny gracz pobiera z talonu zakrytego 5 kart; je?li jest to król pik - poprzedni gracz pobiera z talonu zakrytego 5 kart i do niego wraca kolejka;
A - gracz rzucaj?cy asa ??da dowolnego koloru.

Je?li gracz wyrzuci kilka dwójek, ich warto?? sumuje si?, i tak np. przy wyrzuconych trzech dwójkach nast?pny gracz powinien pobra? 6 kart. Gracz, do którego rzucone by?y dwójki mo?e (je?li posiada na r?ku) przekaza? kolejk? dalej i zwi?kszy? jednocze?nie liczb? kart do pobrania z talonu rzucaj?c równie? dwójk? (lub kilka dwójek).
Mo?e równie? przekaza? kolejk? dalej i zwi?kszy? liczbe kart do pobrania rzucaj?c trójk? (lub kilka trójek), przy czym pierwsza rzucona trójka musi odpowiada? kolorem dwójce znajduj?cej si? na wierzchu.
Mo?e równie? przekaza? kolejk? dalej i zwi?kszy? liczbe kart do pobrania rzucaj?c króla kier pod warunkiem, ?e ostatnio po?o?ona dwójka by?a tego samego koloru (tzn. dwójka kier).
Mo?e równie? cofn?? kolejk? do gracza poprzedniego i zwi?kszy? liczb? kart do pobrania rzucaj?c króla pik pod warunkiem, ?e ostatnio po?o?ona dwójka by?a tego samego koloru (tzn. dwójka pik).
Mo?e równie? np. na dwójk? pik rzuci? króla pik i dodatkowo króla kier. W takiej sytuacji sumuje si? warto?? króli, a kolejka jest przekazywana do gracza nast?pnego (okre?la to zawsze karta le??ca na wierzchu).
Do trójki (trójek) mo?na dorzuca? kolejne trójki, dwójki i odpowiednie króle, przekazuj?c kolejk? do przodu b?d? do ty?u i zwi?kszaj?c liczb? kart do pobrania o odpowiedni? ilo??, na takich samych zasadach jak przy dwójkach.

Sytuacja jest identyczna w przypadku króla kier oraz króla pik, do których mo?na dorzuca? kolejne króle, dwójki lub trójki.

W przypadku wyrzucenia przez którego? z graczy czwórki, nast?pny gracz traci tyle kolejek, ile czwórek zosta?o wyrzuconych. Je?li posiada czwórk? na r?ku, mo?e (lecz nie musi) przekaza? straty kolejek do nast?pnego gracza. Je?li nie posiada czwórki, nie pobiera karty z talonu i czeka okre?lon? liczb? kolejek, nie bior?c w nich udzia?u.

Je?li wyrzucony zosta? walet, gracz który go wyrzuci? mo?e (lecz nie musi) za??da? karty o okre?lonej warto?ci. Nast?pni gracze musz? wyrzuci? kart? o okre?lonej warto?ci lub kolejnego waleta ??daj?c kart o warto?ci przez siebie wybranej. Przy kolejnym ??daniu kart, poprzednie ??dania s? anulowane. ??danie to jest wa?ne do momentu, a? kolejka wróci do gracza, który danej warto?ci kart za??da?.

Identyczna sytuacja jest w przypadku wyrzucenia asa, z tym, ze zamiast warto?ci kart, ??da si? koloru.

Je?li podczas gry sko?czy si? talon z kartami zakrytymi, zbiera si? karty ze stosu odkrytego, tasuje si? i k?adzie si? na stosie zakrytym.

W grze w dwie, trzy i cztery osoby ostatni gracz zostaj?cy z kartami jest graczem przegranym. Przy grze w pi?? i sze?? osób gra zostaje zako?czona gdy trzeci gracz wyrzuci wszystkie karty.