Jesień
Kasza94
Klasyczny
Niebieski
Smok.z.Jamy
Turkusowo-zielony
wiosna
Zima
Po wybraniu stylu dodatkowo przeładuj stronę (F5)

I Maly Turniej 2 dniowy Makao

od 2010-01-30 00:00:00 do 2010-01-31 21:30:00

Rozgrywki prowadzone b?d? w serwisie gamedesire na grze: Makao nowe : Pokój MakaoZloty ( GameDesire, gryonline )

Organizatorzy:
olik1212 - GG:4903310
*Barabasz* - GG:1850117

Regulamin

I.Zasady Ogólne.

1.W turnieju mog? bra? udzia? osoby posiadaj?ce konto (nick) w serwisie gryonline.wp.pl oraz dysponuj?ce komunikatorem gg oraz mailem. Gg b?dzie udost?pniane innym graczom w celu komunikacji natomiast mail b?dzie ukryty i na niego b?d? wysy?ane informacje o meczach planowanych.

2.Do turnieju zapisa? mo?na wy??cznie jeden nick i nale?y pos?ugiwa? si? nim w ci?gu trwania rozgrywek. W przypadku ujawnienia gracza pos?uguj?cego si? kilkoma nickami b?d? u?ywaj?cego nicka innego ni? zg?oszony, gracz zostanie zdyskwalifikowany.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilo?ci graczy oraz daty zako?czenia zapisów do turnieju. Odpowiednio do ilo?ci zg?osze? zostanie dostosowana pula nagród. Przewidziana liczba osób w turnieju to 28.

4.Do turnieju nie zostan? zaakceptowane b?d? zostan? usuni?te w trakcie trwania:
- osoby, które maja mniej ni? 50 uko?czonych gier na zg?oszonym nicku na makao
- nicki wulgarne, obra?liwe itp.,
- gracze, którzy maja udowodnione oszustwa,
- osoby co do zachowania których by?y zastrze?enia,
- osoby które zostan? zbanowane podczas trwania turnieju.

5.Zawodnicy graj?cy z tego samego komputera (sieci lokalnej)*, zobowi?zani s? do zg?oszenia tego faktu organizatorowi turnieju przed jego rozpocz?ciem. W przeciwnym razie mo?e to skutkowa? usuni?ciem z rozgrywek.

6. Zapisanie si? do turnieju jest jednoznaczne z zapoznaniem si? i akceptacj? regulaminu.

* Organizator nie gwarantuje (w przypadku dwóch lub wi?cej osób graj?cych z jednego komputera), ?e osoby te nie b?d? musia?y rozegra? meczu miedzy sob? lub tez nie trafia do grup, którym przypadnie rozegranie meczu o tej samej godzinie.


II.Zasady Gry.

1.Rozgrywki prowadzone b?d? w serwisie gamedesire na grze: Makao nowe : Pokój MakaoZloty ( GameDesire, gryonline ) do 5 wygranych Mecze mo?na rozgrywa? cala dob? warunkiem jest obecno?? s?dziego. Mecze musz? by? rozegrane z ka?dego etapu do godziny 21:30

2.Stoliki w pokoju turniejowym mog? zak?ada? wy??cznie s?dziowie.


3.Ustawienia stolika na Makao
ELIMINACJE:
- stolik prywatny (obserwatorzy mo?liwi za zgoda graj?cych i s?dziego),
- gra rankingowa,
- 1 talia bez jokerów,
- czas na ruch 30 sek,
- czas na gr? - 15 minut,
FINA?:
- stolik prywatny (obserwatorzy mo?liwi za zgoda graj?cych i s?dziego),
- gra rankingowa,
- 2 talie z jokerami,
- czas na ruch 30 sek,
- czas na gr? - 15 minut,

4.Przy ka?dej grze musi by? obecny s?dzia, który odpowiada za prawid?owy przebieg rozgrywki oraz zapisanie i potwierdzenie dok?adnego wyniku. W przypadku od??czenia s?dziego od stolika nale?y go ponownie zaprosi? przekaza? mu admina stolika i wynik jest liczony od momentu w którym s?dzia zosta? od??czony.

5.Nieodpowiednie zachowanie si? gracza (obserwatora meczu) - przeszkadzanie, u?ywanie wulgaryzmów, obra?anie, celowe przed?u?anie gry itp. - mo?e w konsekwencji spowodowa? dyskwalifikacje gracza (usuniecie obserwatora ze sto?u).

6. Gracz jest zobowi?zany poinformowa? s?dziego w jakiej grupie gra i w którym turnieju rozgrywa mecz! S?dzia ma prawo anulowa? mecz je?li owe informacje nie zostan? podane.
.
7.S?dzia ma prawo anulowa? mecz je?li zachowanie gracza uzna za niestosowne.

8.Rozgrywki:

ELIMINACJE - 2 grupy 14 - osobowe, gra systemem ka?dy z ka?dym, awans uzyskuje 7 osób z grupy.
FINA? - 1 grupa 14 - osobowa, gra systemem ka?dy z ka?dym, z grupy wy?onionych zostaje 3 zwyci?zców

8. Pula nagród 300K WG (Wirtualnej gotówki)
1miejsce 150K WG
2miejsce 100k WG
3miejsce 50k WG


Dla s?dziów przewidziane nagrody :).

9.O kolejno?ci w grupie decyduje ilo?? du?ych pkt (turniejowych). Za ka?dy wygrany mecz przyznawany jest 1 punkt turniejowy. W grupach, gdzie dwie lub trzy osoby b?d? mia?y tyle samo punktów turniejowych, b?d? liczone tzw. ma?e punkty czyli punkty meczowe i ich suma b?dzie decydowa?a o awansie do dalszego etapu.(nie ma punktów ujemnych za przegrane mecze) W przypadku kiedy 2 osoby b?d? mie? tyle samo ma?ych punktów, o awansie decydowa? b?dzie wynik meczu bezpo?redniego po czym dogrywka.

11. Rozgrywki b?d? przeprowadzane e eliminacjach do 5 wygranych rozgrywa si? jedn? tali? bez jokerów a w finale do 5 wygranych z dwoma taliami z jokerami.


III.Inne Informacje.

1.Do czasu rozpocz?cia turnieju regulamin mo?e ulec zmianie.

2.Skargi na graczy lub/i obserwatorów kierujemy do s?dziów, ewentualne skargi na s?dziego nale?y zg?asza? organizatorowi turnieju.

3.W przypadku awarii serwera gra zostaje prze?o?ona na inny termin z uwzgl?dnieniem dotychczasowego stanu punktów.

4.W sytuacjach nieprzewidzianych w regulaminie g?os zabieraj? organizatorzy lub/i s?dziowie.

5.Ucieczka gracza ze sto?u jest jednoznaczna z walkowerem na rzecz przeciwnika po up?ywie 15 minut.

6. PROSIMY O CZ?STE ORAZ UMIEJ?TNE KORZYSTANIE Z KALENDARIUM !!!


Nowe pomys?y na turnieje prosz? pisa? na gg:4903310 lub gg:1850117 ka?dy pomys? zostanie wzi?ty pod uwag? :)Wszystkim uczestnikom ?yczymy powodzenia :)