Jesień
Kasza94
Klasyczny
Niebieski
Smok.z.Jamy
Turkusowo-zielony
wiosna
Zima
Po wybraniu stylu dodatkowo przeładuj stronę (F5)

Wakacyjny Turniej Ko?ci

Wiadomości turniejowe

2011-09-15 21:18:50
  ZAKO?CZENIE
 
               

 Zwyci?zcami turnieju zostaj? :

1 MIEJSCE - acer171        1,1 mln  $$$
2 MIEJSCE - BasiaChorzow   850k $$$
3 MIEJSCE - Sonia           650k $$$
4 MIEJSCE - *LIGEIA*      400k $$$

                    GRATULACJE  

2011-09-13 19:49:14
* 5 RUNDA - Fina?*Dnia 13.09.2011 rozpoczynamy * 5 Rund? * w Turnieju  Wakacyjnym w Ko?ci.

Mecze rozgrywamy do 5 wygranych  w obecno?ci  s?dziego .

Wolny termin rozgrywek od dnia 13.09.2011 do 15.09.2011 .

Mecze planowane odb?d? si? w dniu 16.09.2011  w godz . 18;00 - 22;30


Ka?dy uczestnik który w * wolnym terminie rozgrywania pojedynków* przed  meczami  planowanymi  nie rozegra minimum 1 meczu zostanie wykre?lony z dalszych rozgrywek turniejowych


Wszystkim graczom ?yczymy samych wygranych .
2011-09-07 20:45:01
* 4 RUNDA - pó?fina?*Dnia 07.09.2011 rozpoczynamy * 4 Rund? * w Turnieju  Wakacyjnym w Ko?ci.

Mecze rozgrywamy do 3 wygranych  w obecno?ci  s?dziego .

Wolny termin rozgrywek od dnia 07.09.2011 do 12.09.2011 .

Mecze planowane odb?d? si? w dniu 13.09.2011  w godz . 18;00 - 22;30


Ka?dy uczestnik który w * wolnym terminie rozgrywania pojedynków* przed  meczami  planowanymi  nie rozegra minimum 1 meczu zostanie wykre?lony z dalszych rozgrywek turniejowych


Wszystkim graczom ?yczymy samych wygranych .
2011-09-01 20:25:10
* 3 RUNDA *Dnia 01.09.2011 rozpoczynamy * 3 Rund? * w Turnieju  Wakacyjnym w Ko?ci.

Mecze rozgrywamy do 3 wygranych  w obecno?ci  s?dziego .

Wolny termin rozgrywek od dnia 01.09.2011 do 06.09.2011 .

Mecze planowane odb?d? si? w dniu 07.09.2011  w godz . 18;00 - 22;30


Ka?dy uczestnik który w * wolnym terminie rozgrywania pojedynków* przed  meczami  planowanymi  nie rozegra minimum 1 meczu zostanie wykre?lony z dalszych rozgrywek turniejowych


Wszystkim graczom ?yczymy samych wygranych .
2011-08-31 21:30:07
W zwi?zku z tak? sam? ilo?ci? du?ych i ma?ych punktów w grupie 6 miedzy graczami KARINA1000 v kaliber40 v Chow50 ustala si? dodatkowe mecze mi?dzy tymi graczami na dzie? 01.09.2011 na godzine 19,00
 Mecze odb?d? si? w obecno?ci s?dziego i gracze b?d? gra? do 3 wygranych .


                                       Organizatorzy


Wynik dogrywki :

KARNIA1000 v Chow50 ---- 3/0 dla KARINA1000

KARINA1000 v kaliber40 --- 3/2 dla KARINA1000

kaliber40 v Chow50 --- 0/3 dla Chow50
 
 W zwiazku z tym awans uzyskuj? :

                 KARINA100 i Chow50

                                   GRATULACJE

2011-08-24 21:10:58
* 2 RUNDA *Dnia 24.08.2011 rozpoczynamy * 2 Rund? * w Turnieju  Wakacyjnym w Ko?ci.

Mecze rozgrywamy do 3 wygranych  w obecno?ci  s?dziego .

Wolny termin rozgrywek od dnia 24.08.2011 do 30.08.2011 .

Mecze planowane odb?d? si? w dniu 31.08.2011  w godz . 18;00 - 22;30


Ka?dy uczestnik który w * wolnym terminie rozgrywania pojedynków* przed  meczami  planowanymi  nie rozegra minimum 1 meczu zostanie wykre?lony z dalszych rozgrywek turniejowych


Wszystkim graczom ?yczymy samych wygranych .
2011-08-17 09:53:16
* 1 RUNDA *Dnia 17.08.2011 rozpoczynamy * 1 Rund? * w Turnieju  Wakacyjnym w Ko?ci.

Mecze rozgrywamy do 3 wygranych  w obecno?ci  s?dziego .

Wolny termin rozgrywek od dnia 17.08.2011 do 23.08.2011 .

Mecze planowane odb?d? si? w dniu 24.08.2011  w godz . 18;00 - 22;30


Ka?dy uczestnik który w * wolnym terminie rozgrywania pojedynków* przed  meczami  planowanymi  nie rozegra minimum 1 meczu zostanie wykre?lony z dalszych rozgrywek turniejowych


Wszystkim graczom ?yczymy samych wygranych .

Wakacyjny Turniej Ko?ci

od 2011-08-17 00:00:00 do 2011-09-15 21:39:00


Organizatorzy:
Sonia - GG:00
alibi17 - GG:8609841

Regulamin

                  

                                           

  Turniej  dla  60 graczy                                     
                                                                                       
Sonia   nr gg      9000195                      
     
alibi17 nr gg      8609841                                

                                                                                                                                                                                       

I . ZASADY OGÓLNE

1.W turnieju mog? bra? udzia? osoby posiadaj?ce konto (nick) w serwisie gryonline.wp.pl/gamedesire.com oraz dysponuj?ce komunikatorem gg lub innym.
2.Do turnieju zapisa? mo?na wy??cznie jeden nick i nale?y pos?ugiwa? si? nim w ci?gu trwania rozgrywek. W przypadku ujawnienia gracza pos?uguj?cego si? kilkoma nickami b?d? u?ywaj?cego nicka innego ni? zg?oszony, gracz zostanie zdyskwalifikowany.
3.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilo?ci graczy oraz daty zako?czenia zapisów do turnieju. Odpowiednio do ilo?ci zg?osze? zostanie dostosowana pula nagród.
4.Do turnieju nie zostan? zaakceptowane b?d? zostan? usuni?te w trakcie trwania:
- osoby, które maj? mniej ni? 50 rozegranych gier na zg?oszonym nicku,(gra- "kosci 2004" lub gra "Kosci(Dice)")
- nicki wulgarne, obra?liwe itp.
- gracze, którzy maj? udowodnione oszustwa,
- osoby co do zachowania których by?y zastrze?enia.

5.Zawodnicy graj?cy z tego samego komputera (sieci lokalnej)*, zobowi?zani s? do zg?oszenia tego faktu organizatorowi turnieju przed jego rozpocz?ciem. W przeciwnym razie mo?e to skutkowa? usuni?ciem z rozgrywek.
* Organizator nie gwarantuje (w przypadku dwóch lub wi?cej osób graj?cych z jednego komputera), ?e osoby te nie b?d? musia?y rozegra? meczu mi?dzy sob? lub tez nie trafi? do grup, którym przypadnie rozegranie meczu o tej samej godzinie.

II.ZASADY GRY.
1.Rozgrywki prowadzone b?d? w serwisie gryonline.wp.pl/ gamedesire.com na grze: Ko?ci (2004) - Pokój Turniej Ko?ci (2004) w godzinach 18:00-22:30.
2.Terminy meczów zostan? ustalone i podane pod adresem www.turnieje.waw.pl zakladka "kalendarium" po stworzeniu grup. Mo?na 1 raz prze?o?y? termin meczu, nale?y poinformowa? o tym organizatorów (nie pó?niej ni? na 24 godzin przed planowanym rozpocz?ciem meczu).

10 minut.- po up?ywie tego czasu, s?dzia og?asza walkower.
***

Gracz , który w " wolnym terminie rozgrywania pojedynków  " przed meczami planowanymi nie rozegra minimum 1 meczu zostanie wykre?lony z turnieju .

***

Punktacja meczy planowanych
a). walkower dodatni - (1,2)
b). walkower ujemny - (0,-2)
c). obustronny walkower - (0,-2)

3.Stoliki w pokoju turniejowym mog? zak?ada? wy??cznie s?dziowie.
Ustawienia stolika:
- stolik prywatny (obserwatorzy mo?liwi za zgod? graj?cych),
- gra rankingowa,
- czas na ruch 30 sekund.
- czas na gr? 10 minut.


W czasie rozgrywania meczu nie wolno ZMIENIAC MIEJSCA jak równiez PODDAWAC PARTI/GRY.

***.Przy ka?dej grze musi by? obecny s?dzia, który odpowiada za prawid?owy przebieg rozgrywki oraz zapisanie i potwierdzenie dok?adnego wyniku.

4.Nieodpowiednie zachowanie si? gracza (obserwatora meczu) - przeszkadzanie, u?ywanie wulgaryzmów, obra?anie, celowe przed?u?anie, zmiana miejsc jak i podawanie gry itp. - mo?e w konsekwencji spowodowa? dyskwalifikacj? gracza (usuni?cie obserwatora ze sto?u).

ROZGRYWKI:

1 *RUNDA* - 15  grup ( 4 osobowe) - gra systemem ka?dy z ka?dym / awans uzyskuj? 2 osoby z grupy.

2 *RUNDA* -  6  grup ( 5 osobowe) - gra systemem ka?dy z ka?dym / awans uzyskuj? 3 osoby z grupy.

1/4  *FINA?U* - 4  grupy ( 4-5 osobowe) gra systemem ka?dy z ka?dym / awans uzyskuj? 2 osoby z grupy.

1/2 *FINA?U* - 2  grupy ( 4 osobowe) gra systemem ka?dy z ka?dym / awans uzyskuj? 2 osoby z grupy.

*FINA?* - 1 grupa ( 4 osobowa) gra systemem ka?dy z ka?dym /z grupy zostaje wy?onionych 4 zwyci?zców którzy zostaj? nagrodzeni nagroda w formie wirtualnej gotówki $$$.

7.Zasady rozgrywek.

W ka?dej RUNDZIE oprócz fina?u gra toczy? si? b?dzie do 3 wygranych , za? w FINALE natomiast do 5 wygranych partii.

8.O kolejno?ci w grupie decyduje ilo?? du?ych pkt (turniejowych).Za ka?dy wygrany mecz przyznawane jest 2 punkty turniejowy / za przegrany 0 pkt. turniejowych. W grupach, gdzie dwie lub trzy osoby b?d? mia?y tyle samo punktów turniejowych, b?d? liczone tzw. ma?e punkty czyli punkty meczowe i ich suma b?dzie decydowa?a o awansie do dalszego etapu. W przypadku kiedy 2 osoby b?d? mie? tyle samo ma?ych punktów, o awansie decydowa? b?dzie wynik meczu bezpo?redniego.

9.Nagrody.

Glowna pula nagrod to  3,0 mln $$$ wirt.got.

1.MIEJSCE -  1,1 mln $$$
2.MIEJSCE -  850 k
3.MIEJSCE -  650 k
4.MIEJSCE -  400 k

III.INNE INFORMACJE.

1.Do czasu rozpocz?cia turnieju regulamin mo?e ulec zmianie.
2.Skargi na graczy lub/i obserwatorów kierujemy do s?dziów, ewentualne skargi na s?dziego nale?y zg?asza? organizatorowi turnieju.
3.W przypadku awarii serwera lub od??czenia gracza, gra zostaje prze?o?ona na inny termin z uwzgl?dnieniem dotychczasowego stanu punktów.
4.W sytuacjach nieprzewidzianych w regulaminie g?os zabieraj? organizatorzy lub/i s?dziowie. Wszelkiego rodzaju pytania i niejasno?ci prosimy kierowa? do nich.


5. Organizatorzy.

    Sonia   nr gg 9000195
    alibi17 nr gg  8609841


6. S?dziowie

alibi17          nr gg    8609841
Sonia            nr gg    9000195

andre0110      nr  gg   4691603

Mad_pfh02     nr gg    4270055

Goustriders8    nr gg    4480192

*Barabasz*      nr gg     1850117                WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ?YCZYMY POWODZENIA

UWAGA: Zapisanie si? do turnieju jest równoznaczne z zapoznaniem si? i akceptacj? Regulaminu.