Jesień
Kasza94
Klasyczny
Niebieski
Smok.z.Jamy
Turkusowo-zielony
wiosna
Zima
Po wybraniu stylu dodatkowo przeładuj stronę (F5)

TYSIAC-letnie KO?CI - Turniej Ko?ci i Tysiaca

Wiadomości turniejowe

2011-05-19 16:19:12
ZAKO?CZENIE

 Zwyciezcami turnieju zostaja :

1 MIEJSCE - Sonia         1,0 mln $$$
2 MIEJSCE - alibi17           700k $$$
3 MIEJSCE - jabolarz         500k $$$
4 MIEJSCE - Eenzaam         300k $$$

  GRATULACJE 

2011-05-11 09:47:04
* FINA?*Dnia 11.05.2011 rozpoczynamy * FINA? * w Turnieju  TYSI?C-letnie KO?CI .

Mecze rozgrywamy do 5 wygranych  w obecno?ci s?dziego . .

Wolny termin rozgrywek od dnia 11.05.2011 do 15.05.2011 .

Mecze planowane odb?d? si? w dniu 16.05.2011  w godz . 18;00 - 22;30


Ka?dy uczestnik który w * wolnym terminie rozgrywania pojedynków* przed  meczami  planowanymi  nie rozegra minimum 1 meczu zostanie wykre?lony z dalszych rozgrywek turniejowych .
2011-04-28 21:54:01
* 4 RUNDA *Dnia 28.04.2011 rozpoczynamy * 4 Rund? * w Turnieju  TYSI?C-letnie KO?CI .

Mecze rozgrywamy do 3 wygranych  w obecno?ci s?dziego . .

Wolny termin rozgrywek od dnia 28.04.2011 do 05.05.2011 .

Mecze planowane odb?d? si? w dniu 06.05.2011  w godz . 18;00 - 22;30


Ka?dy uczestnik który w * wolnym terminie rozgrywania pojedynków* przed  meczami  planowanymi  nie rozegra minimum 1 meczu zostanie wykre?lony z dalszych rozgrywek turniejowych .


2011-04-20 03:45:00
* 3 RUNDA *Dnia 18.04.2011 rozpoczynamy * 3 Rund? * w Turnieju  TYSI?C-letnie KO?CI .

Mecze rozgrywamy do 3 wygranych  w obecno?ci s?dziego . .

Wolny termin rozgrywek od dnia 18.04.2011 do 26.04.2011 .

Mecze planowane odb?d? si? w dniu 27.04.2011  w godz . 18;00 - 22;30


Ka?dy uczestnik który w * wolnym terminie rozgrywania pojedynków* przed  meczami  planowanymi  nie rozegra minimum 1 meczu zostanie wykre?lony z dalszych rozgrywek turniejowych .

PROSZ? O DOK?ADNE ZAPOZNANIE SI? Z REGULAMINEM TURNIEJU .


Wszystkim graczom ?yczymy samych wygranych .
2011-04-12 23:00:51
* 2 RUNDA *Dnia 12.04.2011 rozpoczynamy * 2 Rund? * w Turnieju  TYSI?C-letnie KO?CI .

Mecze rozgrywamy do 3 wygranych  w obecno?ci s?dziego . .

Wolny termin rozgrywek od dnia 12.04.2011 do 17.04.2011 .

Mecze planowane odb?d? si? w dniu 18.04.2011  w godz . 18;00 - 22;30


Ka?dy uczestnik który w * wolnym terminie rozgrywania pojedynków* przed  meczami  planowanymi  nie rozegra minimum 1 meczu zostanie wykre?lony z dalszych rozgrywek turniejowych .

PROSZ? O DOK?ADNE ZAPOZNANIE SI? Z REGULAMINEM TURNIEJU .


Wszystkim graczom ?yczymy samych wygranych .
2011-04-04 19:48:07
* 1 RUNDA *Dnia 04.04.2011 rozpoczynamy * 1 Rund? * w Turnieju  TYSI?C-letnie KO?CI .

Mecze rozgrywamy do 3 wygranych  w obecno?ci s?dziego . .

Wolny termin rozgrywek od dnia 04.04.2011 do 10.04.2011 .

Mecze planowane odb?d? si? w dniu 11.04 - 12.04.2011  w godz . 18;00 - 22;30


Ka?dy uczestnik który w * wolnym terminie rozgrywania pojedynków* przed  meczami  planowanymi  nie rozegra minimum 1 meczu zostanie wykre?lony z dalszych rozgrywek turniejowych .

PROSZ? O DOK?ADNE ZAPOZNANIE SI? Z REGULAMINEM TURNIEJU .


Wszystkim graczom ?yczymy samych wygranych .

TYSIAC-letnie KO?CI - Turniej Ko?ci i Tysiaca

od 2011-04-04 17:00:00 do 2011-05-17 00:43:00


Organizatorzy:
alibi17 - GG:8609841
Sonia - GG:00

Regulamin

***TURNIEJ NA DWIE GRY***

TYSIAC i KOSCI


I.ZASADY OGÓLNE.

  Turniej  dla  48 graczy 

Sonia   nr gg      9000195
alibi17 nr gg      8609841

1.W turnieju mog? bra? udzia? osoby posiadaj?ce konto (nick) w serwisie gryonline.wp.pl/gamedesire.com oraz dysponuj?ce komunikatorem gg lub innym.

2.Do turnieju zapisa? mo?na wy??cznie jeden nick i nale?y pos?ugiwa? si? nim w ci?gu trwania rozgrywek. W przypadku ujawnienia gracza pos?uguj?cego si? kilkoma nickami b?d? u?ywaj?cego nicka innego ni? zg?oszony, gracz zostanie zdyskwalifikowany.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilo?ci graczy oraz daty zako?czenia zapisów do turnieju. Odpowiednio do ilo?ci zg?osze? zostanie dostosowana pula nagród.

4.Do turnieju nie zostan? zaakceptowane b?d? zostan? usuni?te w trakcie trwania:
- osoby, które maj? mniej ni? 50 rozegranych gier na zg?oszonym nicku,(gra- "Kosci 2004" , "Kosci(Dice)" , "Tysi?c 2004 , "Tysi?c")
- nicki wulgarne, obra?liwe itp.
- gracze, którzy maj? udowodnione oszustwa,
- osoby co do zachowania których by?y zastrze?enia.


5.Zawodnicy graj?cy z tego samego komputera (sieci lokalnej)*, zobowi?zani s? do zg?oszenia tego faktu organizatorowi turnieju przed jego rozpocz?ciem. W przeciwnym razie mo?e to skutkowa? usuni?ciem z rozgrywek.

*** Organizator nie gwarantuje (w przypadku dwóch lub wi?cej osób graj?cych z jednego komputera), ?e osoby te nie b?d? musia?y rozegra? meczu mi?dzy sob? lub tez nie trafi? do grup, którym przypadnie rozegranie meczu o tej samej godzinie.

II.ZASADY GRY.

1.Rozgrywki prowadzone b?d? w serwisie gryonline.wp.pl/ gamedesire.com na grze: Ko?ci (2004) - Pokój Turniej Ko?ci (2004) oraz na Tysi?c (2004) - Pokój Turniej Tysi?ca (2004) w godzinach 18:00-22:30.

2.Terminy meczów zostan? ustalone i podane pod adresem www.turnieje.waw.pl zakladka "kalendarium" po stworzeniu grup. Mo?na 1 raz prze?o?y? termin meczu, nale?y poinformowa? o tym organizatorów (nie pó?niej ni? na 24 godzin przed planowanym rozpocz?ciem meczu).

10 minut.- po up?ywie tego czasu, s?dzia og?asza walkower.


***

Gracz , który w " wolnym terminie rozgrywania pojedynków  " przed meczami planowanymi nie rozegra minimum 1 meczu zostanie wykre?lony z turnieju .

***

W przypadku chowania podczas gry " czerwonych meldunków" , gracz chowaj?cy taki meldunek zostaje natychmiast usuni?ty z dalszych rozgrywek turniejowych .

Minimum podbicia z " czerwonym meldunkiem" zosta? ustalony na 110 .

***

Punktacja meczy planowanych

a). walkower dodatni - (1,2)

b). walkower ujemny - (0,-2)

c). obustronny walkower - (0,-2)

3.Stoliki w pokoju turniejowym mog? zak?ada? wy??cznie s?dziowie.

Ustawienia stolika:

gra ko?ci :
- stolik prywatny (obserwatorzy mo?liwi za zgod? graj?cych),
- gra rankingowa,
- czas na ruch 30 sekund.
- czas na gr? 10 minut.

gra tysi?c :

- stolik prywatny ( obserwatorzy mozliwi za zgod? graj?cych )

- gra rankinowa

- czas na ruch 60 sekund

- czas na gre 10 minut


W czasie rozgrywania meczu nie wolno ZMIENIAC MIEJSCA jak równiez PODDAWAC PARTI/GRY.

***Przy ka?dej grze musi by? obecny s?dzia, który odpowiada za prawid?owy przebieg rozgrywki oraz zapisanie i potwierdzenie dok?adnego wyniku.

4.Nieodpowiednie zachowanie si? gracza (obserwatora meczu) - przeszkadzanie, u?ywanie wulgaryzmów, obra?anie, celowe przed?u?anie, zmiana miejsc jak i podawanie gry itp. - mo?e w konsekwencji spowodowa? dyskwalifikacj? gracza (usuni?cie obserwatora ze sto?u).

ROZGRYWKI:

1 *RUNDA* - 12 grup ( 4 osobowe) - gra systemem ka?dy z ka?dym / awans uzyskuj? 2 osoby z grupy.

2 *RUNDA* - 6  grup ( 4 osobowe) - gra systemem ka?dy z ka?dym / awans uzyskuj? 2 osoby z grupy.

1/4  *FINA?U* - 3 grupy ( 4 osobowe) gra systemem ka?dy z ka?dym / awans uzyskuj? 2 osoby z grupy.

1/2 *FINA?U* - 2 grupy ( 3 osobowe) gra systemem ka?dy z ka?dym / awans uzyskuj? 2 osoby z grupy.

*FINA?* - 1 grupa ( 4 osobowa) gra systemem ka?dy z ka?dym /z grupy zostaje wy?onionych 4 zwyci?zców którzy zostaj? nagrodzeni nagroda w formie wirtualnej gotówki $$$.7.Zasady rozgrywek.

W ka?dej RUNDZIE oprócz fina?u gra toczy? si? b?dzie do 3 wygranych , za? w FINALE natomiast do 5 wygranych partii.


8.O kolejno?ci w grupie decyduje ilo?? du?ych pkt (turniejowych).Za ka?dy wygrany mecz przyznawane jest 2 punkty turniejowy / za przegrany 0 pkt. turniejowych. W grupach, gdzie dwie lub trzy osoby b?d? mia?y tyle samo punktów turniejowych, b?d? liczone tzw. ma?e punkty czyli punkty meczowe i ich suma b?dzie decydowa?a o awansie do dalszego etapu. W przypadku kiedy 2 osoby b?d? mie? tyle samo ma?ych punktów, o awansie decydowa? b?dzie wynik meczu bezpo?redniego.


9.Nagrody.

Glowna pula nagrod to  2,5 mln $$$ wirt.got.

1.MIEJSCE -   1,00 mln $$$
2.MIEJSCE -   700 k
3.MIEJSCE -   500 k
4.MIEJSCE -   300 k


III.INNE INFORMACJE.

1.Do czasu rozpocz?cia turnieju regulamin mo?e ulec zmianie.

2.Skargi na graczy lub/i obserwatorów kierujemy do s?dziów, ewentualne skargi na s?dziego nale?y zg?asza? organizatorowi turnieju.

3.W przypadku awarii serwera lub od??czenia gracza, gra zostaje prze?o?ona na inny termin z uwzgl?dnieniem dotychczasowego stanu punktów.

4.W sytuacjach nieprzewidzianych w regulaminie g?os zabieraj? organizatorzy lub/i s?dziowie. Wszelkiego rodzaju pytania i niejasno?ci prosimy kierowa? do nich.


5. Organizatorzy.

    Sonia   nr gg 9000195
    alibi17 nr gg  8609841


6. S?dziowie


**_MANIEK_** nr gg   12262884
Gajdorek         nr gg   3038073
gocha.w4         nr gg   9092419

alibi17            nr gg   8609841
Sonia             nr gg   9000195
Mad_pfh02      nr gg   4270055

drugi.53         nr gg   19260944
12rozrabiara    nr  gg   3937335
andre0110       nr  gg   4691603


            WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ?YCZYMY POWODZENIA
***
UWAGA: Zapisanie si? do turnieju jest równoznaczne z zapoznaniem si? i akceptacj? Regulaminu.