Jesień
Kasza94
Klasyczny
Niebieski
Smok.z.Jamy
Turkusowo-zielony
wiosna
Zima
Po wybraniu stylu dodatkowo przeładuj stronę (F5)

Turniej Noworoczny

od 2009-12-30 08:38:00 do 2010-01-30 08:38:00

Noworoczny Turniej Makao b?dzie rozgrywany na grze: Makao nowe : Pokój MakaoZloty ( GameDesire ).

Organizatorzy:
olik1212 - GG:4903310
KOKA234 - GG:6078045
*Barabasz* - GG:1850117
robaczekx - GG:834256

Regulamin

I.Zasady Ogólne.

1.W turnieju mog? bra? udzia? osoby posiadaj?ce konto (nick) w serwisie gryonline.wp.pl oraz dysponuj?ce komunikatorem gg oraz mailem. Gg b?dzie udost?pniane innym graczom w celu komunikacji natomiast mail b?dzie ukryty i na niego b?d? wysy?ane informacje o meczach planowanych.

2.Do turnieju zapisa? mo?na wy??cznie jeden nick i nale?y pos?ugiwa? si? nim w ci?gu trwania rozgrywek. W przypadku ujawnienia gracza pos?uguj?cego si? kilkoma nickami b?d? u?ywaj?cego nicka innego ni? zg?oszony, gracz zostanie zdyskwalifikowany.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilo?ci graczy oraz daty zako?czenia zapisów do turnieju. Odpowiednio do ilo?ci zg?osze? zostanie dostosowana pula nagród. Przewidziana liczba osób w turnieju to 80.

4.Do turnieju nie zostan? zaakceptowane b?d? zostan? usuni?te w trakcie trwania:
- osoby, które maja mniej ni? 50 uko?czonych gier na zg?oszonym nicku na makao
- nicki wulgarne, obra?liwe itp.,
- gracze, którzy maja udowodnione oszustwa,
- osoby co do zachowania których by?y zastrze?enia,
- osoby które zostan? zbanowane podczas trwania turnieju.

5.Zawodnicy graj?cy z tego samego komputera (sieci lokalnej)*, zobowi?zani s? do zg?oszenia tego faktu organizatorowi turnieju przed jego rozpocz?ciem. W przeciwnym razie mo?e to skutkowa? usuni?ciem z rozgrywek.

6. Zapisanie si? do turnieju jest jednoznaczne z zapoznaniem si? i akceptacj? regulaminu.

* Organizator nie gwarantuje (w przypadku dwóch lub wi?cej osób graj?cych z jednego komputera), ?e osoby te nie b?d? musia?y rozegra? meczu miedzy sob? lub tez nie trafia do grup, którym przypadnie rozegranie meczu o tej samej godzinie.


II.Zasady Gry.

1.Rozgrywki prowadzone b?d? w serwisie gamedesire na grze: Makao nowe : Pokój MakaoZloty ( GameDesire, gryonline ) do 5 wygranych na ustawieniach bez jokerów a nast?pnie b?dzie kontynuacja do 10 wygranych z jokerami. Mecze mo?na rozgrywa? cala dob? warunkiem jest obecno?? s?dziego. Mecze planowane b?d? odbywa? si? w godzinach 18-22

2.Terminy meczów planowanych zostan? ustalone i podane w KALENDARIUM oraz wys?ane e-mailem po wylosowaniu grup lub napisane na gg gracza. W przypadku konieczno?ci zmiany terminu nale?y w porozumieniu z przeciwnikami ustali? nowy i poinformowa? o tym organizatora (nie pó?niej ni? na 12 godzin przed planowanym rozpocz?ciem meczu). Mo?na 1 raz prze?o?y? termin meczu. Maksymalny czas oczekiwania na przeciwnika wynosi 15 minut. Po up?ywie tego czasu, s?dzia/organizator og?asza walkower.

3.Walkower obustronny jest liczony jako remis 0-0, Jednostronny: 1 punkt turniejowy(czyli wygrana meczu) i 5 punktów meczowych (wygrana z poszczególnych rozgrywek) W finale 10-0 jednostronny lub 0-0 obustronny.

4.Stoliki w pokoju turniejowym mog? zak?ada? wy??cznie s?dziowie.


Ustawienia stolika na Makao
do pi?ciu wygranych:
- stolik prywatny (obserwatorzy mo?liwi za zgoda graj?cych i s?dziego),
- gra rankingowa,
- 1 talia bez jokerów,
- czas na ruch 30 sek,
- czas na gr? - 15 minut,
powy?ej pi?ciu wygranych:
- stolik prywatny (obserwatorzy mo?liwi za zgoda graj?cych i s?dziego),
- gra rankingowa,
- 2 talie z jokerami,
- czas na ruch 30 sek,
- czas na gr? - 15 minut,


5.Przy ka?dej grze musi by? obecny s?dzia, który odpowiada za prawid?owy przebieg rozgrywki oraz zapisanie i potwierdzenie dok?adnego wyniku. W przypadku od??czenia s?dziego od stolika nale?y go ponownie zaprosi? przekazac mu admina stolika i wynik jest liczony od momentu w którym s?dzia zosta? od??czony.

6.Nieodpowiednie zachowanie si? gracza (obserwatora meczu) - przeszkadzanie, u?ywanie wulgaryzmów, obra?anie, celowe przed?u?anie gry itp. - mo?e w konsekwencji spowodowa? dyskwalifikacje gracza (usuniecie obserwatora ze sto?u).

7. Gracz jest zobowi?zany poinformowa? s?dziego w jakiej grupie gra! S?dzia ma prawo anulowa? mecz je?li owe informacje nie zostan? podane.
.
8.S?dzia ma prawo anulowa? mecz je?li zachowanie gracza uzna za niestosowne.

7.Rozgrywki:

1/16 FINA?U - 16 grup 5 - osobowych, gra systemem ka?dy z ka?dym, awans uzyskuj? 2 osoby z grupy.
1/8 FINA?U - 8 grup 4 - osobowych, gra systemem ka?dy z ka?dym, awans uzyskuj? 2 osoby z grupy.
1/4 FINA?U - 4 grup 4 - osobowe, gra systemem ka?dy z ka?dym, awans uzyskuj? 2 osoby z grupy.
1/2 FINA?U - 2 grupy 4 - osobowe, gra systemem ka?dy z ka?dym, awans uzyskuj? 2 osoby z grupy.
FINA? - 1 grupa 4 - osobowa, gra systemem ka?dy z ka?dym, z grupy wy?onionych zostaje 3 zwyci?zców oraz nagroda pocieszenia za miejsce 4.

8. Pula nagród 2 000 000$ WG (Wirtualnej gotówki)
1miejsce 800k WG - kubek turniejowy
2miejsce 600k WG
3miejsce 400k WG
4miejsce 200k WG

dla s?dziów nie b?d?cych organizatorem wyp?acane b?dzie 1k WG za jeden mecz wys?dziowanych po przekroczeniu progu 20 wys?dziowanych meczy.

9.O kolejno?ci w grupie decyduje ilo?? du?ych pkt (turniejowych). Za ka?dy wygrany mecz przyznawany jest 1 punkt turniejowy. W grupach, gdzie dwie lub trzy osoby b?d? mia?y tyle samo punktów turniejowych, b?d? liczone tzw. ma?e punkty czyli punkty meczowe i ich suma b?dzie decydowa?a o awansie do dalszego etapu.(nie ma punktów ujemnych za przegrane mecze) W przypadku kiedy 2 osoby b?d? mie? tyle samo ma?ych punktów, o awansie decydowa? b?dzie wynik meczu bezpo?redniego (w przypadku walkowera obustronnego dogrywka). W przypadku gdy nie zostan? wy?onieni zwyci?zcy z powodu nie otrzymania przez wszystkich graczy w grupie walkowerów awans otrzymuj? w kolejno?ci punktów turniejowych i meczowych osoby które nie awansowa?y z innych grup.

11. Rozgrywki b?d? przeprowadzane do 10 z tym ?e do 5 wygranych rozgrywa si? jedn? tali? bez jokerów a potem do 10 wygranych z dwoma taliami z jokerami.


III.Inne Informacje.

1.Do czasu rozpocz?cia turnieju regulamin mo?e ulec zmianie.

2.Skargi na graczy lub/i obserwatorów kierujemy do s?dziów, ewentualne skargi na s?dziego nale?y zg?asza? organizatorowi turnieju.

3.W przypadku awarii serwera gra zostaje prze?o?ona na inny termin z uwzgl?dnieniem dotychczasowego stanu punktów.

4.W sytuacjach nieprzewidzianych w regulaminie g?os zabieraj? organizatorzy lub/i s?dziowie.

5.Ucieczka gracza ze sto?u jest jednoznaczna z walkowerem na rzecz przeciwnika po up?ywie 15 minut.

6. PROSIMY O CZ?STE ORAZ UMIEJ?TNE KORZYSTANIE Z KALENDARIUM !!!

7. Walkowery mog? by? rozgrywane za zgoda przeciwnika do godziny od planowanego terminu meczu.Wszystkim uczestnikom ?yczymy powodzenia :)