Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
Jesień
Kasza94
Klasyczny
Niebieski
Smok.z.Jamy
Turkusowo-zielony
wiosna
Zima
Po wybraniu stylu dodatkowo przeładuj stronę (F5)

Wiosenny turniej makao-ko?ci

od 2011-03-14 18:00:00 do 2011-04-11 23:00:00

Turniej b?dzie rozgrywany na grach: Makao w Pokoju MakaoZloty ( GameDesire , gryonline) oraz Ko?ci 2004 w Pokoju Turniej Kosci 2004 (GameDesire, gryonline).

Organizatorzy:
Sonia - GG:00
ser.nick - GG:25081448
alibi17 - GG:8609841
MrWest$$ - GG:20412183
olik1212 - GG:4903310

Regulamin

I.Zasady Ogólne.

1.W turnieju mog? bra? udzia? osoby posiadaj?ce konto (nick) w serwisie gryonline.wp.pl lub w serwisie GameDesire oraz na nim rozegranych
minimum 50 gier na ko?ciach starych b?d? nowych lub na makao oraz dysponuj?ce komunikatorem gg oraz adresem e-mail. GG b?dzie udost?pniane innym graczom w celu komunikacji natomiast e-mail b?dzie ukryty i na niego b?d? wysy?ane informacje o meczach planowanych.

2.Do turnieju zapisa? mo?na wy??cznie jeden nick i nale?y pos?ugiwa? si? nim w ci?gu trwania rozgrywek. W przypadku ujawnienia gracza pos?uguj?cego si? kilkoma nickami b?d? u?ywaj?cego nicka innego ni? zg?oszony, gracz zostanie zdyskwalifikowany.


3.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilo?ci graczy oraz daty zako?czenia zapisów do turnieju oraz ilo?ci grup w ka?dym etapie rozgrywek przed rozpocz?ciem turnieju. Odpowiednio do ilo?ci zg?osze? zostanie dostosowana pula nagród. Przewidziana liczba osób w turnieju to od 64 do 80.


4.Do turnieju nie zostan? zaakceptowane b?d? zostan? usuni?te w trakcie trwania:

- osoby, które maja mniej ni? 50 uko?czonych gier na zg?oszonym nicku na makao lub na ko?ciach
- nicki wulgarne, obra?liwe itp.,
- gracze, którzy maja udowodnione oszustwa,
- osoby, co do zachowania których by?y zastrze?enia,
- osoby, które zostan? zbanowane podczas trwania turnieju.

5.Zawodnicy graj?cy z tego samego komputera (sieci lokalnej)*, zobowi?zani s? do zg?oszenia tego faktu organizatorowi turnieju przed jego rozpocz?ciem. W przeciwnym razie mo?e to skutkowa? usuni?ciem z rozgrywek.


6. Zapisanie si? do turnieju jest jednoznaczne z zapoznaniem si? i akceptacj? regulaminu.


7. Usuni?cie gracza z turnieju/rezygnacja,  podczas jego trwania oznacza, ?e wszystkie jego mecze zostaj? anulowane.


* Organizator nie gwarantuje (w przypadku dwóch lub wi?cej osób graj?cych z jednego komputera), ?e osoby te nie b?d? musia?y rozegra? meczu mi?dzy sob? lub tez nie trafi? do grup, którym przypadnie rozegranie meczu o tej samej godzinie.II.Zasady Gry.


1.Rozgrywki prowadzone b?d? w serwisie
gamedesire na grach: Makao: Pokój MakaoZloty ( GameDesire, gryonline ) do 6 wygranych oraz na grze: Ko?ci 2004: Pokój Turniej Kosci 2004 (GameDesire, gryonline)do 3 wygranych (punkty mno?y sie razy dwa). Mecze na obu grach mo?na rozgrywa? ca?a dob? warunkiem jest obecno?? s?dziego. Mecze planowane na ko?ciach i makao b?d? odbywa? si? w godzinach od 17:00 do 23:40.

2.Terminy meczów planowanych zostan? ustalone i podane w
KALENDARIUM oraz wys?ane e´mailem po wylosowaniu grup. W przypadku konieczno?ci zmiany terminu nale?y w porozumieniu z przeciwnikami ustali? nowy i poinformowa? o tym organizatora (nie pó?niej ni? na 12 godzin przed planowanym rozpocz?ciem meczu). Je?eli gracz przez 2 dni nie odpowiada na prób? ustalenia zmiany terminu meczu przez innego gracza i organizatora to termin jest wyznaczany zgodnie z pro?b? gracza, który chce prze?o?y? mecz, lecz tylko i wy??cznie o dzie? wcze?niej  w stosunku do zaplanowanego terminu meczu. Mo?na 1 raz prze?o?y? termin meczu. Maksymalny czas oczekiwania na przeciwnika wynosi 15 minut. Po up?ywie tego czasu, s?dzia/organizator og?asza walkower.
W godzinach meczów planowanych, przy du?ej ilo?ci graczy wszelkie inne rozgrywki w pokoju s? niedozwolone.

3. Ka?dy gracz po rozpocz?ciu danego poziomu rozgrywek ma obowi?zek rozegrania
jednego meczu w makao lub ko?ci do dnia przed terminem planowanym. Za nierozegranie meczu gracz zostanie zdyskwalifikowany a w pierwszej rundzie na jego miejsce wejdzie osoba z rezerwy.

4. Walkower jednostronny: 2 punkt turniejowy(czyli wygrana meczu) i 6 punktów meczowych (wygrana z poszczególnych rozgrywek). W finale 10-0 jednostronny.
Za niestawienie si? na meczu planowanym gracz otrzymuje -2 punkty turniejowe i 0 meczowych.

5.Stoliki w pokoju turniejowym mog? zak?ada? wy??cznie s?dziowie.


Ustawienia stolika:

Makao

- stolik prywatny (obserwatorzy mo?liwi za zgoda graj?cych i s?dziego),
- gra rankingowa,
- 1 talia bez jokerów,
- czas na ruch - 25 sekund,
- czas na gr? - 15 minut,
Ko?ci

- stolik prywatny (obserwatorzy mo?liwi za zgoda graj?cych i s?dziego),
- gra rankingowa,
- 30 sekund na ruch
- 10 minut na gr?

6.
Przy ka?dej grze musi by? obecny s?dzia, który odpowiada za prawid?owy przebieg rozgrywki oraz zapisanie i potwierdzenie dok?adnego wyniku meczu. W przypadku od??czenia s?dziego od stolika nale?y go ponownie zaprosi? przekaza? mu admina stolika i wynik jest liczony od momentu, w którym s?dzia zosta? od??czony. Przed ka?dym meczem gracze s? zobowi?zani powiedzie? s?dziemu w jakim turnieju bior? udzia?. Brak tej informacji mo?e skutkowa? uniewa?nieniem meczu.

7.Nieodpowiednie zachowanie si? gracza (obserwatora meczu) - przeszkadzanie, u?ywanie wulgaryzmów, obra?anie, celowe przed?u?anie gry itp. - mo?e w konsekwencji spowodowa? dyskwalifikacje gracza (usuni?cie obserwatora ze sto?u).


8.S?dzia ma prawo anulowa? mecz je?li zachowanie gracza uzna za niestosowne.


9.Rozgrywki:


1/16 FINA?U - 16 grup 4 - osobowych, gra systemem ka?dy z ka?dym, awans uzyskuj? 2 osoby z grupy.

1/8 FINA?U - 8 grup 4 - osobowych, gra systemem ka?dy z ka?dym, awans uzyskuj? 2 osoby z grupy.
1/4 FINA?U - 4 grup 4 - osobowe, gra systemem ka?dy z ka?dym, awans uzyskuj? 2 osoby z grupy.
1/2 FINA?U - 2 grupy 4 - osobowe, gra systemem ka?dy z ka?dym, awans uzyskuj? 2 osoby z grupy.
FINA? - 1 grupa 4 - osobowa, gra systemem ka?dy z ka?dym, z grupy wy?onionych zostaje 3 zwyci?zców oraz nagroda pocieszenia za miejsce 4.

10. Pula nagród 2 000 000$ WG (Wirtualnej gotówki):

1miejsce 800k WG + konto vip
2miejsce 600k WG + konto vip
3miejsce 400k WG
4miejsce 200k WG

10.O kolejno?ci w grupie decyduje ilo?? du?ych pkt (
turniejowych). Za ka?dy wygrany mecz przyznawane s? 2 punkty turniejowe. W grupach, gdzie dwie lub trzy osoby b?d? mia?y tyle samo punktów turniejowych, b?d? liczone tzw. ma?e punkty czyli punkty meczowe i ich suma b?dzie decydowa?a o awansie do dalszego etapu.W przypadku kiedy 2 osoby b?d? mie? tyle samo punktów meczowych (suma wygranych gier w meczu), o awansie decydowa? b?dzie wynik meczu bezpo?redniego. W przypadku takiej samej ilo?ci wygranych w meczach bezpo?rednich decydowa? b?dzie dogrywka na makao do 6 wygranych i na ko?ciach do 3 wygranych. W finale dogrywka na makao b?dzie prowadzona do 10 wygranych oraz na ko?ciach do 5 wygranych.  W przypadku gdy nie zostan? wy?onieni zwyci?zcy z powodu nie otrzymania przez wszystkich graczy w grupie walkowerów awans otrzymuj? w kolejno?ci punktów turniejowych i meczowych osoby, które nie awansowa?y z innych grup.

11. Rozgrywki b?d? przeprowadzane do 6 wygranych na makao i do 3 wygranych na ko?ciach, natomiast w finale do 10 wygranych na makao i do 5 wygranych na ko?ciach. Punkty meczowe dla meczów w ko?ci liczone s? podwójnie. W makao rozgrywa si? jedn? tali? bez jokerów.


III.Inne Informacje.


1.Skargi na graczy lub/i obserwatorów kierujemy do s?dziów, ewentualne skargi na s?dziego nale?y zg?asza? organizatorowi turnieju.


2.W przypadku awarii serwera gra zostaje prze?o?ona na inny termin z uwzgl?dnieniem dotychczasowego stanu punktów.


3.W sytuacjach nieprzewidzianych w regulaminie g?os zabieraj? organizatorzy lub/i s?dziowie.


4.Ucieczka gracza ze sto?u, w trakcie meczów planowanych jest jednoznaczna z walkowerem na rzecz przeciwnika po up?ywie 15 minut.


5. PROSIMY O CZ?STE ORAZ UMIEJ?TNE KORZYSTANIE Z
KALENDARIUM !!!

6. Walkowery mog? by? rozgrywane za zgod? przeciwnika do czasu utworzenia nowej rundy.


Wszystkim uczestnikom ?yczymy powodzenia - Organizatorzy: -)