Jesień
Kasza94
Klasyczny
Niebieski
Smok.z.Jamy
Turkusowo-zielony
wiosna
Zima
Po wybraniu stylu dodatkowo przeładuj stronę (F5)

Turniej Zimowy w Kosteczki

Wiadomości turniejowe

2011-02-02 00:20:07
ZAKO?CZENIE
Zwyciezcami turnieju zostaja :

1 MIEJSCE  - roddick09  1,5 mln $$$
2 MIEJSCE - .jabolarz    1,1 mln $$$
3 MIEJSCE - *A*C*A*B*  800k $$$
4 MIEJSCE - *!*ona*!*     600k $$$


ZWYCI?SCOM GRATULUJEMY !!! 
2011-02-01 20:27:12
* 5 RUNDA - FINA? *Dnia 01.02.2011 rozpoczynamy * 5 Rund? * w Turnieju Zimowym .

Mecze rozgrywamy do 5 wygranych  i tylko w obecno?ci s?dziego .

Mecze rozegrane bez obecno?ci s?dziego b?d? anulowane .

Wolny termin rozgrywek od dnia 01.02.2011 do 03.02.2011 .

Mecze planowane odb?d? si? w dniu 04.02.2011 w godz . 18;00 - 22;30

Wszystkim graczom ?yczymy samych wygranych .
2011-01-27 21:12:08
* 4 RUNDA - pó?fina? *Dnia 28.01.2011 rozpoczynamy * 4 Rund? * w Turnieju Zimowym .

Mecze rozgrywamy do 3 wygranych  i tylko w obecno?ci s?dziego .

Mecze rozegrane bez obecno?ci s?dziego b?d? anulowane .

Wolny termin rozgrywek od dnia 27.01.2011 do 31.01.2011 .

Mecze planowane odb?d? si? w dniu 01.02.2011 w godz . 18;00 - 22;30

Wszystkim graczom ?yczymy samych wygranych .2011-01-22 22:38:33
* 3 RUNDA *Dnia 23.01.2011 rozpoczynamy * 3 Rund? * w Turnieju Zimowym .

Mecze rozgrywamy do 3 wygranych  i tylko w obecno?ci s?dziego .

Mecze rozegrane bez obecno?ci s?dziego b?d? anulowane .

Wolny termin rozgrywek od dnia 23.01.2011 do 26.01.2011 .

Mecze planowane odb?d? si? w dniu 27.01.2011 w godz . 18;00 - 22;30

Wszystkim graczom ?yczymy samych wygranych .2011-01-22 21:44:26
INFORMACJA !!!!

Gracz Hawri74 zosta? usuniety z dalszych rozgrywek w Turnieju z powodu obra?ania jednego z organizatorów  i pisania na czacie g?ownym wulgaryzmów .
2011-01-16 17:06:48
* 2 RUNDA *Dnia 16.01.2011 rozpoczynamy * 2 Rund? * w Turnieju Zimowym .

Mecze rozgrywamy do 3 wygranych  i tylko w obecno?ci s?dziego .

Mecze rozegrane bez obecno?ci s?dziego b?d? anulowane .

Wolny termin rozgrywek od dnia 16.01.2011 do 21.01.2011 .

Mecze planowane odb?d? si? w dniu 22.01.2011 w godz . 18;00 - 22;30

Wszystkim graczom ?yczymy samych wygranych .
2011-01-05 11:28:09
* 1 RUNDA *Dnia 05.01.2011 rozpoczynamy * 1 Rund? * w Turnieju Zimowym .

Mecze rozgrywamy do 3 wygranych  i tylko w obecno?ci s?dziego .

Mecze rozegrane bez obecno?ci s?dziego b?d? anulowane .

Wolny termin rozgrywek od dnia 05.01.2011 do 12.01.2011 .

Mecze planowane odb?d? si? w dniu 13.01.2011 - 14.01.2011 w godz . 18;00 - 22;30

Wszystkim graczom ?yczymy samych wygranych .

Turniej Zimowy w Kosteczki

od 2011-01-05 00:00:00 do 2011-02-01 23:30:00


Organizatorzy:
Sonia - GG:00
alibi17 - GG:8609841

Regulamin

I.ZASADY OGÓLNE.

  Turniej  dla 64 graczy 

Sonia   nr gg      9000195
alibi17 nr gg      8609841

1.W turnieju mog? bra? udzia? osoby posiadaj?ce konto (nick) w serwisie gryonline.wp.pl/gamedesire.com oraz dysponuj?ce komunikatorem gg lub innym.

2.Do turnieju zapisa? mo?na wy??cznie jeden nick i nale?y pos?ugiwa? si? nim w ci?gu trwania rozgrywek. W przypadku ujawnienia gracza pos?uguj?cego si? kilkoma nickami b?d? u?ywaj?cego nicka innego ni? zg?oszony, gracz zostanie zdyskwalifikowany.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilo?ci graczy oraz daty zako?czenia zapisów do turnieju. Odpowiednio do ilo?ci zg?osze? zostanie dostosowana pula nagród.

4.Do turnieju nie zostan? zaakceptowane b?d? zostan? usuni?te w trakcie trwania:
- osoby, które maj? mniej ni? 50 rozegranych gier na zg?oszonym nicku,(gra- "kosci 2004" lub gra "Kosci(Dice)")
- nicki wulgarne, obra?liwe itp.
- gracze, którzy maj? udowodnione oszustwa,
- osoby co do zachowania których by?y zastrze?enia.


5.Zawodnicy graj?cy z tego samego komputera (sieci lokalnej)*, zobowi?zani s? do zg?oszenia tego faktu organizatorowi turnieju przed jego rozpocz?ciem. W przeciwnym razie mo?e to skutkowa? usuni?ciem z rozgrywek.

* Organizator nie gwarantuje (w przypadku dwóch lub wi?cej osób graj?cych z jednego komputera), ?e osoby te nie b?d? musia?y rozegra? meczu mi?dzy sob? lub tez nie trafi? do grup, którym przypadnie rozegranie meczu o tej samej godzinie.

II.ZASADY GRY.

1.Rozgrywki prowadzone b?d? w serwisie gryonline.wp.pl/ gamedesire.com na grze: Ko?ci (2004) - Pokój Turniej Ko?ci (2004) w godzinach 18:00-22:30.

2.Terminy meczów zostan? ustalone i podane pod adresem www.turnieje.waw.pl zakladka "kalendarium" po stworzeniu grup. Mo?na 1 raz prze?o?y? termin meczu, nale?y poinformowa? o tym organizatorów (nie pó?niej ni? na 24 godzin przed planowanym rozpocz?ciem meczu).

10 minut.- po up?ywie tego czasu, s?dzia og?asza walkower.

Punktacja meczy planowanych

a). walkower dodatni - (1,2)

b). walkower ujemny - (0,-2)

c). obustronny walkower - (0,-2)

3.Stoliki w pokoju turniejowym mog? zak?ada? wy??cznie s?dziowie.

Ustawienia stolika:
- stolik prywatny (obserwatorzy mo?liwi za zgod? graj?cych),
- gra rankingowa,
- czas na ruch 30 sekund.
- czas na gr? 10 minut.


W czasie rozgrywania meczu nie wolno ZMIENIAC MIEJSCA jak równiez PODDAWAC PARTI/GRY.

***.Przy ka?dej grze musi by? obecny s?dzia, który odpowiada za prawid?owy przebieg rozgrywki oraz zapisanie i potwierdzenie dok?adnego wyniku.

4.Nieodpowiednie zachowanie si? gracza (obserwatora meczu) - przeszkadzanie, u?ywanie wulgaryzmów, obra?anie, celowe przed?u?anie, zmiana miejsc jak i podawanie gry itp. - mo?e w konsekwencji spowodowa? dyskwalifikacj? gracza (usuni?cie obserwatora ze sto?u).

ROZGRYWKI:

1 *RUNDA* - 16 grupy ( 4 osobowe) - gra systemem ka?dy z ka?dym / awans uzyskuj? 2 osoby z grupy.

2 *RUNDA* - 8 grup ( 4 osobowe) - gra systemem ka?dy z ka?dym / awans uzyskuj? 2 osoby z grupy.

1/4  *FINA?U* - 4 grupy ( 4 osobowe) gra systemem ka?dy z ka?dym / awans uzyskuj? 2 osoby z grupy.

1/2 *FINA?U* - 2 grupy ( 4 osobowe) gra systemem ka?dy z ka?dym / awans uzyskuj? 2 osoby z grupy.

*FINA?* - 1 grupa ( 4 osobowa) gra systemem ka?dy z ka?dym /z grupy zostaje wy?onionych 4 zwyci?zców którzy zostaj? nagrodzeni nagroda w formie wirtualnej gotówki $$$.7.Zasady rozgrywek.

W ka?dej RUNDZIE oprócz fina?u gra toczy? si? b?dzie do 3 wygranych , za? w FINALE natomiast do 5 wygranych partii.


8.O kolejno?ci w grupie decyduje ilo?? du?ych pkt (turniejowych).Za ka?dy wygrany mecz przyznawane jest 2 punkty turniejowy / za przegrany 0 pkt. turniejowych. W grupach, gdzie dwie lub trzy osoby b?d? mia?y tyle samo punktów turniejowych, b?d? liczone tzw. ma?e punkty czyli punkty meczowe i ich suma b?dzie decydowa?a o awansie do dalszego etapu. W przypadku kiedy 2 osoby b?d? mie? tyle samo ma?ych punktów, o awansie decydowa? b?dzie wynik meczu bezpo?redniego.


9.Nagrody.

Glowna pula nagrod to 4mln $$$ wirt.got.

1.MIEJSCE - 1,5 mln $$$
2.MIEJSCE - 1,1 mln $$$
3.MIEJSCE - 800 k
4.MIEJSCE - 600 k


III.INNE INFORMACJE.

1.Do czasu rozpocz?cia turnieju regulamin mo?e ulec zmianie.

2.Skargi na graczy lub/i obserwatorów kierujemy do s?dziów, ewentualne skargi na s?dziego nale?y zg?asza? organizatorowi turnieju.

3.W przypadku awarii serwera lub od??czenia gracza, gra zostaje prze?o?ona na inny termin z uwzgl?dnieniem dotychczasowego stanu punktów.

4.W sytuacjach nieprzewidzianych w regulaminie g?os zabieraj? organizatorzy lub/i s?dziowie. Wszelkiego rodzaju pytania i niejasno?ci prosimy kierowa? do nich.


5. Organizatorzy.

    Sonia   nr gg 9000195
    alibi17 nr gg  8609841


6. S?dziowie


**_MANIEK_** nr gg   12262884
Gajdorek         nr gg   3038073
gocha.w4         nr gg   9092419

alibi17            nr gg   8609841
Sonia             nr gg   9000195
Mad_pfh02      nr gg   4270055

drugi.53         nr gg   19260944
12rozrabiara    nr  gg   3937335
andre0110       nr  gg   4691603


            WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ?YCZYMY POWODZENIA

UWAGA: Zapisanie si? do turnieju jest równoznaczne z zapoznaniem si? i akceptacj? Regulaminu.