Jesień
Kasza94
Klasyczny
Niebieski
Smok.z.Jamy
Turkusowo-zielony
wiosna
Zima
Po wybraniu stylu dodatkowo przeładuj stronę (F5)

Zawodowcy vs Amatorzy - makao

od 2010-03-19 18:00:00 do 2010-03-31 22:00:00

Turniej zawodowcy vs amatorzy - makao b?dzie rozgrywany na grze: Makao nowe : Pokój MakaoZloty ( GameDesire, gryonline ).

Organizatorzy:
*Barabasz* - GG:1850117
KOKA234 - GG:6078045

Regulamin

I.Zasady Ogólne.

1.W turnieju mog? bra? udzia? osoby posiadaj?ce konto (nick) w serwisie gryonline.wp.pl oraz dysponuj?ce komunikatorem gg oraz mailem. Gg b?dzie udost?pniane innym graczom w celu komunikacji natomiast e´mail b?dzie ukryty i na niego b?d? wysy?ane informacje o meczach planowanych.

2.Do turnieju zapisuj? si? automatycznie tylko osoby, które wygra?y turniej Ladies of Makao lub Gentelmen of Makao. Mo?na mie? wy??cznie jeden nick i nale?y pos?ugiwa? si? nim w ci?gu trwania rozgrywek. W przypadku ujawnienia gracza pos?uguj?cego si? kilkoma nickami b?d? u?ywaj?cego nicka innego ni? zg?oszony, gracz zostanie zdyskwalifikowany.

4.Do turnieju nie zostan? zaakceptowane b?d? zostan? usuni?te w trakcie trwania:
- osoby, które maja mniej ni? 50 uko?czonych gier na zg?oszonym nicku na makao stare lub nowe lub na chi?czyku
- nicki wulgarne, obra?liwe itp.,
- gracze, którzy maja udowodnione oszustwa,
- osoby co do zachowania których by?y zastrze?enia,
- osoby które zostan? zbanowane podczas trwania turnieju.

5.Zawodnicy graj?cy z tego samego komputera (sieci lokalnej)*, zobowi?zani s? do zg?oszenia tego faktu organizatorowi turnieju przed jego rozpocz?ciem. W przeciwnym razie mo?e to skutkowa? usuni?ciem z rozgrywek.

6. Zapisanie si? do turnieju jest jednoznaczne z zapoznaniem si? i akceptacj? regulaminu.

* Organizator nie gwarantuje (w przypadku dwóch lub wi?cej osób graj?cych z jednego komputera), ?e osoby te nie b?d? musia?y rozegra? meczu miedzy sob? lub tez nie trafia do grup, którym przypadnie rozegranie meczu o tej samej godzinie.


II.Zasady Gry.

1.Rozgrywki prowadzone b?d? w serwisie gamedesire na grze Makao nowe : Pokój MakaoZloty ( GameDesire, gryonline ) do 10 wygranych. Mecze mo?na rozgrywa? ca?? dob? warunkiem jest obecno?? s?dziego. Mecze planowane b?d? odbywa? si? w godzinach 18-22.

2.Terminy meczów planowanych zostan? ustalone i podane w KALENDARIUM oraz wys?ane e´mailem po wylosowaniu grup. W przypadku konieczno?ci zmiany terminu nale?y w porozumieniu z przeciwnikami ustali? nowy i poinformowa? o tym organizatora (nie pó?niej ni? na 12 godzin przed planowanym rozpocz?ciem meczu). Jak gracz przez 3 dni nie odpowiada na prób? ustalenia zmiany terminu meczu przez innego gracza i organizatora to termin jest wyznaczany zgodnie z pro?b? gracza, który chce prze?o?y? lecz tylko o dzie? wcze?niej lub dzie? pó?niej w stosunku do zaplanowanego terminu meczu. Mo?na 1 raz prze?o?y? termin meczu. Maksymalny czas oczekiwania na przeciwnika wynosi 15 minut. Po up?ywie tego czasu, s?dzia/organizator og?asza walkower.

3.Walkower obustronny jest liczony jako remis 0-0, Jednostronny: 1 punkt turniejowy(czyli wygrana meczu) i 20 punktów meczowych (wygrana z poszczególnych rozgrywek).

4.Stoliki w pokoju turniejowym mog? zak?ada? wy??cznie s?dziowie.

Ustawienia stolika na Makao nowym:
- stolik prywatny (obserwatorzy mo?liwi za zgoda graj?cych i s?dziego),
- gra rankingowa,
- 1 talia bez jokerów,
- czas na ruch 30 sek,
- czas na gr? - 15 minut.

5.Przy ka?dej grze musi by? obecny s?dzia, który odpowiada za prawid?owy przebieg rozgrywki oraz zapisanie i potwierdzenie dok?adnego wyniku. W przypadku od??czenia s?dziego od stolika (ze wzgl?du na b??d dll) nale?y go ponownie zaprosi?, przekaza? administratora sto?u a wynik jest liczony od momentu w którym s?dzia zosta? od??czony.

6.Nieodpowiednie zachowanie si? gracza (obserwatora meczu) - przeszkadzanie, u?ywanie wulgaryzmów, obra?anie, celowe przed?u?anie gry itp. - mo?e w konsekwencji spowodowa? dyskwalifikacje gracza (usuniecie obserwatora ze sto?u).

8.S?dzia ma prawo anulowa? mecz je?li zachowanie gracza uzna za niestosowne.

9.Rozgrywki:

FINA? - 1 grupa 2 - osobowa, gra systemem ka?dy z ka?dym, z grupy wy?onionych zostaje 1 zwyci?zca.

10. Pula nagród 500 000$ WG (Wirtualnej gotówki)
1miejsce 500k WG

dla najlepszego s?dziego nie b?d?cego organizatorem przewidziana nagroda 20k.

11. Rozgrywki b?d? rozgrywane do 20 wygranych.


III.Inne Informacje.

1.Do czasu rozpocz?cia turnieju regulamin mo?e ulec zmianie.

2.Skargi na graczy lub/i obserwatorów kierujemy do s?dziów, ewentualne skargi na s?dziego nale?y zg?asza? organizatorowi turnieju.

3.W przypadku awarii serwera gra zostaje prze?o?ona na inny termin z uwzgl?dnieniem dotychczasowego stanu punktów.

4.W sytuacjach nieprzewidzianych w regulaminie g?os zabieraj? organizatorzy lub/i s?dziowie.

5.Ucieczka gracza ze sto?u jest jednoznaczna z walkowerem na rzecz przeciwnika po up?ywie 15 minut.

6. PROSIMY O CZ?STE ORAZ UMIEJ?TNE KORZYSTANIE Z KALENDARIUM !!!

7. Walkowery mog? by? rozgrywane za zgoda przeciwnika do godziny od planowanego terminu meczu.Wszystkim uczestnikom ?yczymy powodzenia :)