Jesień
Kasza94
Klasyczny
Niebieski
Smok.z.Jamy
Turkusowo-zielony
wiosna
Zima
Po wybraniu stylu dodatkowo przeładuj stronę (F5)

Masters Cup Pro

Wiadomości turniejowe

2010-03-20 12:42:58
Drabinka


http://img704.imageshack.us/img704/333/beztytuuwg.jpg
2010-03-12 07:07:30
Lista breaków
 
MrVag - 132
MrVag - 129
MrVag - 128
oooo_zal - 126
MrVag - 125
MrVag - 123
MrVag - 116
MrVag - 116
MrVag - 112
bask1973 - 111
!._KaRsE_.! - 110
MrVag - 109
oooo_zal - 108
Niunia1717 - 107
bask1973 - 106
MrVag - 103
MrVag - 102
oooo_zal - 102
Memus - 101

Masters Cup Pro

od 2010-03-01 12:00:00 do 2010-03-21 12:00:00

Wymagania - 50 gier na pro lub 200 na zwyk?ym.Maile do organizatorów:axsas - artur.sob@gmail.com - grupy A-B + breaki 100

seba19772 - masters_room@o2.pl - grupy C-DGramy w pokoju - Masters Cup by Axsas
Organizatorzy:
seba19772 - GG:5319778
axsas - GG:4686729

Regulamin

I Zapisy.1. W zapisach mog? bra? udzia? osoby z ponad 50 grami na snookerze pro lub 200 na wersji small.

2. O zapisach decyduje organizator, wszelkie uwagi prosz? kierowa? do niego.

3. Podczas zapisywania si? gracze proszeni s? o podawanie autentycznych danych, pomo?e nam to w przysz?o?ci w prowadzeniu turnieju.

4. Kolejno?? zapisów nie ma nic wspólnego z wygl?dem tabeli. Zawodników rozstawiamy na podstawie przede wszystkim break-ów (dopiero potem ranking).II Rozgrywka.1. 1 Faza Grupowa - 4 grupy po 7 graczy w ka?dej (przy ka?dej kolejnej zapisanej 4 graczy do grupy zostanie dopisana 1 osoba), do kolejnej rundy awansuje 4 graczy z grupy. Ka?dy mecz gramy do 4 wygranych frejmów. Czas trwania rundy +/- 8 dni. Mecz trzeba rozegra? w jednej sesji z ewentualnie 1 przerw? (maximum 5 minut). Jest jednak odst?pstwo od tej regu?y. Mecz mo?na przerwa? i doko?czy? w terminie pó?niejszym, ale za wyra?n? aprobat? obu graczy.

2. 1/8 turnieju - Na podstawie waszych dokona? w fazie grupowej zrobimy zestawienie najlepszych graczy (Dokonania - wygrane mecze i wygrane frejmy) i na tym zestawieniu oraz na podstawie miejsc zaj?tych w grupie b?dziemy budowa? rozstawienie w 1/8 turnieju (Po awansie z 1 rundy gracz, który zaj?? 1 miejsce i mia? najlepszy bilans wygranych meczów i frejmów w?ród wszystkich zwyci?zców grup zostanie najwy?ej sklasyfikowany i zagra z najgorszym z 4 miejsca). W tej rundzie nie ma ju? grup, rywal b?dzie tylko jeden. Gramy do 5 wygranych frejmów. Macie 3 dni na rozegranie meczu. Od tego momentu ka?dy mecz turnieju b?dzie s?dziowany, wi?c prosz? powiadomi? s?dziów o tym kiedy mecz gracie. Kontakt b?dzie podany. Mecz mo?na rozegra? w 2 sesjach.

3. 1/4 turnieju - Gramy do 6 wygranych frejmów. 3 dni na rozegranie meczu. Mecz mo?na rozegra? w 2 sesjach.

4. 1/2 - Gramy do 8 wygranych frejmów. 3 dni na rozegranie meczu. Mecz mo?na rozegra? w 3 sesjach.

5. Mecz o 3 miejsce - Gramy do 10 wygranych frejmów. Termin ustalamy z graczami. Mecz mo?na rozegra? w 4 sesjach.

6. Fina? - Gramy do 11 wygranych frejmów. Termin ustalamy z graczami. Mecz mo?na rozegra? w 4 sesjach.

7. Terminy podane tutaj mog? si? zmieni? w trakcie turnieju.

8. Mecze gramy w pokoju Masters Cup by Axsas

III Ustawienia sto?u.1. Nie ma sztywnych ustawie?. Nie mog? by? tylko mniejsze ni? 1 min na ruch i 15 min na gr?. Wszystko ustalcie ze sob?.

2. Od 1/8 sto?y tworzy s?dzia z czasem jaki ustalili gracze.

3. Nale?y tworzy? stoliki z wy??czonym czatem dla obserwatorów, unikniemy wielu nieprzyjemnych sytuacji. Je?li nie zastosujecie si?, admin ma prawo przerwa? mecz i doko?czy? na regulaminowym stole.IV Zasady zachowania na stole.1. Obserwatorzy proszeni s? o nie komentowanie zagra? graczy je?li oni sobie tego nie ?ycz?.

2. Obra?anie przez obserwatora na czacie g?ównym b?dzie skutkowa?o wydaleniem z pokoju na czas trwania turnieju.

3. Gracz turniejowy za obra?anie rywala przegrywa mecz walkowerem, przy drugiej takiej sytuacji zostanie zdyskwalifikowany.

4. Gratulacje sk?adamy gdy zako?czy si? frejm lub gdy gracz ma przewag? wi?ksz? ni? suma punktów z bil pozosta?ych na stole plus 3 faule. Po z?o?eniu gratulacji w trakcie frejmu gracz który gratulowa? ma obowi?zek podda? zaraz gdy dostanie kija.

5. Na przekle?stwa przy nieudanym wbiciu b?dziemy przymyka? oko, ale w granicach rozs?dku.

6. Celowe przed?u?anie gry przy grze bez limitu czasu b?dzie skutkowa?o strat? frejma przez przed?u?aj?cego oraz natychmiastow? zmian? stolika na taki z limitem czasowym.

7. Podczas partii snookera nakazuje si? by okno z gr? trzymane by?o na wierzchu, aby zapobiec sytuacji, gdzie bila bia?a po stycznej zostaje przeniesiona w pole D, co jest b??dem gry. Je?li jednak komu? przytrafi si? taki przypadek to rywal decyduje o tym co ma zrobi? ten co spowodowa? przesuni?cie bili i albo pozwala na kontynuacj? gry, albo nakazuje wbicie bia?ej do kieszeni, w celu oddania kija. W takich przypadkach nale?y robi? zrzuty ekranu, zachowa? je i przes?a? na ?yczenie organizatora na jego e-mail. Maile podamy jak zacznie si? turniej. (Dzi?kuje !Adams za zwrócenie na to uwagi)

8. Kategorycznie zabronione jest zamykanie stolików dla obserwatorów podczas gry, wystarczy im wy??czy? sam czat a nie odbiera? mo?liwo?? ?ledzenia meczu.

9. Ucieczka = dyskwalifikacja i banV Nagrody.1. Z racji, i? ca?y czas pula ro?nie, nie jeste?my w stanie stwierdzi? obecnie jak wysoka b?dzie.

2. 40% puli dostaje najlepszy gracz,

20% za drugie miejsce,

12% za trzecie miejsce,

8% za czwarte miejsce,

2,5 % dla pozosta?ych ?wier?finalistów,

5 % dla gracza który wbije najwi?cej breaków powy?ej 100,

5 % za najwy?szego breaka, w razie kilku takich samych nagrod? dostanie ten kto by? pierwszy.