Jesień
Kasza94
Klasyczny
Niebieski
Smok.z.Jamy
Turkusowo-zielony
wiosna
Zima
Po wybraniu stylu dodatkowo przeładuj stronę (F5)

Jesienne turlaj?ce kostki

Wiadomości turniejowe

2011-12-06 23:08:03
ZAKO?CZENIE
      
                                                                          
Zwyci?zcami turnieju zostaj? :

1.MIEJSCE  torunka           1,1mln $$$ + konto VIP
2.MIEJSCE  ^Orchidea^     850k $$$ + konto VIP
3. MIEJSCE  juniors23       650k $$$
4.MIEJSCE  .DoLaR.           400k $$$

                          GRATULACJE2011-11-30 20:11:20
* 5 RUNDA - fina? *Dnia 30.11.2011 rozpoczynamy * 5 Rund? * w Turnieju  Jesienne Turlaj?ce Kostki.

Mecze rozgrywamy do 5 wygranych  w obecno?ci  s?dziego .

Wolny termin rozgrywek od dnia 30.11.2011 do 05.12.2011 .

Mecze planowane odb?d? si? w dniu 06.12.2011  w godz . 18;00 - 22;30


Ka?dy uczestnik który w * wolnym terminie rozgrywania pojedynków* przed  meczami  planowanymi  nie rozegra minimum 1 meczu zostanie wykre?lony z dalszych rozgrywek turniejowych


Wszystkim graczom ?yczymy samych wygranych .
2011-11-24 20:13:14
* 4 RUNDA - pó?fina? *Dnia 24.11.2011 rozpoczynamy * 4 Rund? * w Turnieju  Jesienne Turlaj?ce Kostki.

Mecze rozgrywamy do 3 wygranych  w obecno?ci  s?dziego .

Wolny termin rozgrywek od dnia 24.11.2011 do 29.11.2011 .

Mecze planowane odb?d? si? w dniu 30.11.2011  w godz . 18;00 - 22;30


Ka?dy uczestnik który w * wolnym terminie rozgrywania pojedynków* przed  meczami  planowanymi  nie rozegra minimum 1 meczu zostanie wykre?lony z dalszych rozgrywek turniejowych
Awans z grupy maja po 2 osoby  :

Wszystkim graczom ?yczymy samych wygranych .
2011-11-18 22:07:00
* 3 RUNDA *Dnia 18.11.2011 rozpoczynamy * 3 Rund? * w Turnieju  Jesienne Turlaj?ce Kostki.

Mecze rozgrywamy do 3 wygranych  w obecno?ci  s?dziego .

Wolny termin rozgrywek od dnia 18.11.2011 do 23.11.2011 .

Mecze planowane odb?d? si? w dniu 24.11.2011  w godz . 18;00 - 22;30


Ka?dy uczestnik który w * wolnym terminie rozgrywania pojedynków* przed  meczami  planowanymi  nie rozegra minimum 1 meczu zostanie wykre?lony z dalszych rozgrywek turniejowych
Awans z grupy maja po 2 osoby  :

Wszystkim graczom ?yczymy samych wygranych .
2011-11-10 23:03:58
* 2 RUNDA *Dnia 10.11.2011 rozpoczynamy * 2 Rund? * w Turnieju  Jesienne Turlaj?ce Kostki.

Mecze rozgrywamy do 3 wygranych  w obecno?ci  s?dziego .

Wolny termin rozgrywek od dnia 10.11.2011 do 17.11.2011 .

Mecze planowane odb?d? si? w dniu 18.11.2011  w godz . 18;00 - 22;30


Ka?dy uczestnik który w * wolnym terminie rozgrywania pojedynków* przed  meczami  planowanymi  nie rozegra minimum 1 meczu zostanie wykre?lony z dalszych rozgrywek turniejowych


Wszystkim graczom ?yczymy samych wygranych .
2011-11-04 11:49:16
* 1 RUNDA *Dnia 04.11.2011 rozpoczynamy * 1 Rund? * w Turnieju  Jesienne Turlaj?ce Kostki.

Mecze rozgrywamy do 3 wygranych  w obecno?ci  s?dziego .

Wolny termin rozgrywek od dnia 04.11.2011 do 09.11.2011 .

Mecze planowane odb?d? si? w dniu 10.11.2011  w godz . 18;00 - 22;30


Ka?dy uczestnik który w * wolnym terminie rozgrywania pojedynków* przed  meczami  planowanymi  nie rozegra minimum 1 meczu zostanie wykre?lony z dalszych rozgrywek turniejowych


Wszystkim graczom ?yczymy samych wygranych .

Jesienne turlaj?ce kostki

od 2011-11-04 00:27:00 do 2011-12-06 23:00:00


Organizatorzy:
Sonia - GG:00
alibi17 - GG:8609841

Regulamin

Turniej dla (48-64) graczy            
                                           
Sonia   nr gg      9000195                           
alibi17 nr gg      8609841                                
                                                                                                                                                                                                                                                         

I . ZASADY OGÓLNE

1.W turnieju mog? bra? udzia? osoby posiadaj?ce konto (nick) w serwisie gryonline.wp.pl/gamedesire.com oraz dysponuj?ce komunikatorem gg lub innym.
2.Do turnieju zapisa? mo?na wy??cznie jeden nick i nale?y pos?ugiwa? si? nim w ci?gu trwania rozgrywek. W przypadku ujawnienia gracza pos?uguj?cego si? kilkoma nickami b?d? u?ywaj?cego nicka innego ni? zg?oszony, gracz zostanie zdyskwalifikowany.
3.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilo?ci graczy oraz daty zako?czenia zapisów do turnieju. Odpowiednio do ilo?ci zg?osze? zostanie dostosowana pula nagród.
4.Do turnieju nie zostan? zaakceptowane b?d? zostan? usuni?te w trakcie trwania:
- osoby, które maj? mniej ni? 50 rozegranych gier na zg?oszonym nicku,(gra- "kosci 2004" lub gra "Kosci(Dice)")
- nicki wulgarne, obra?liwe itp.
- gracze, którzy maj? udowodnione oszustwa,
- osoby co do zachowania których by?y zastrze?enia.

5.Zawodnicy graj?cy z tego samego komputera (sieci lokalnej)*, zobowi?zani s? do zg?oszenia tego faktu organizatorowi turnieju przed jego rozpocz?ciem. W przeciwnym razie mo?e to skutkowa? usuni?ciem z rozgrywek.
* Organizator nie gwarantuje (w przypadku dwóch lub wi?cej osób graj?cych z jednego komputera), ?e osoby te nie b?d? musia?y rozegra? meczu mi?dzy sob? lub tez nie trafi? do grup, którym przypadnie rozegranie meczu o tej samej godzinie.

II.ZASADY GRY.
1.Rozgrywki prowadzone b?d? w serwisie gryonline.wp.pl/ gamedesire.com na grze: Ko?ci (2004) - Pokój Turniej Ko?ci (2004) w godzinach 18:00-22:30.
2.Terminy meczów zostan? ustalone i podane pod adresem www.turnieje.waw.pl zakladka "kalendarium" po stworzeniu grup. Mo?na 1 raz prze?o?y? termin meczu, nale?y poinformowa? o tym organizatorów (nie pó?niej ni? na 24 godzin przed planowanym rozpocz?ciem meczu).

10 minut.- po up?ywie tego czasu, s?dzia og?asza walkower.
***

Gracz , który w " wolnym terminie rozgrywania pojedynków  " przed meczami planowanymi nie rozegra minimum 1 meczu zostanie wykre?lony z turnieju .

***

Punktacja meczy planowanych
a). walkower dodatni - (1,2)
b). walkower ujemny - (0,-2)
c). obustronny walkower - (0,-2)

3.Stoliki w pokoju turniejowym mog? zak?ada? wy??cznie s?dziowie.
Ustawienia stolika:
- stolik prywatny (obserwatorzy mo?liwi za zgod? graj?cych),
- gra rankingowa,
- czas na ruch 30 sekund.
- czas na gr? 10 minut.


W czasie rozgrywania meczu nie wolno ZMIENIAC MIEJSCA jak równiez PODDAWAC PARTI/GRY.

***.Przy ka?dej grze musi by? obecny s?dzia, który odpowiada za prawid?owy przebieg rozgrywki oraz zapisanie i potwierdzenie dok?adnego wyniku.

4.Nieodpowiednie zachowanie si? gracza (obserwatora meczu) - przeszkadzanie, u?ywanie wulgaryzmów, obra?anie, celowe przed?u?anie, zmiana miejsc jak i podawanie gry itp. - mo?e w konsekwencji spowodowa? dyskwalifikacj? gracza (usuni?cie obserwatora ze sto?u).

ROZGRYWKI:

1 *RUNDA* - 15  grup ( 4 osobowe) - gra systemem ka?dy z ka?dym / awans uzyskuj? 2 osoby z grupy.

2 *RUNDA* -  6  grup ( 5 osobowe) - gra systemem ka?dy z ka?dym / awans uzyskuj? 3 osoby z grupy.

1/4  *FINA?U* - 4  grupy ( 4-5 osobowe) gra systemem ka?dy z ka?dym / awans uzyskuj? 2 osoby z grupy.

1/2 *FINA?U* - 2  grupy ( 4 osobowe) gra systemem ka?dy z ka?dym / awans uzyskuj? 2 osoby z grupy.

*FINA?* - 1 grupa ( 4 osobowa) gra systemem ka?dy z ka?dym /z grupy zostaje wy?onionych 4 zwyci?zców którzy zostaj? nagrodzeni nagroda w formie wirtualnej gotówki $$$.

7.Zasady rozgrywek.

W ka?dej RUNDZIE oprócz fina?u gra toczy? si? b?dzie do 3 wygranych , za? w FINALE natomiast do 5 wygranych partii.

8.O kolejno?ci w grupie decyduje ilo?? du?ych pkt (turniejowych).Za ka?dy wygrany mecz przyznawane jest 2 punkty turniejowy / za przegrany 0 pkt. turniejowych. W grupach, gdzie dwie lub trzy osoby b?d? mia?y tyle samo punktów turniejowych, b?d? liczone tzw. ma?e punkty czyli punkty meczowe i ich suma b?dzie decydowa?a o awansie do dalszego etapu. W przypadku kiedy 2 osoby b?d? mie? tyle samo ma?ych punktów, o awansie decydowa? b?dzie wynik meczu bezpo?redniego.

9.Nagrody.

Glowna pula nagrod to  3,0 mln $$$ wirt.got.

1.MIEJSCE -  1,1 mln $$$ + konto VIP
2.MIEJSCE -  850 k        + konto VIP
3.MIEJSCE -  650 k
4.MIEJSCE -  400 k

III.INNE INFORMACJE.

1.Do czasu rozpocz?cia turnieju regulamin mo?e ulec zmianie.
2.Skargi na graczy lub/i obserwatorów kierujemy do s?dziów, ewentualne skargi na s?dziego nale?y zg?asza? organizatorowi turnieju.
3.W przypadku awarii serwera lub od??czenia gracza, gra zostaje prze?o?ona na inny termin z uwzgl?dnieniem dotychczasowego stanu punktów.
4.W sytuacjach nieprzewidzianych w regulaminie g?os zabieraj? organizatorzy lub/i s?dziowie. Wszelkiego rodzaju pytania i niejasno?ci prosimy kierowa? do nich.


5. Organizatorzy.

    Sonia   nr gg 9000195
    alibi17 nr gg  8609841


6. S?dziowie

alibi17           nr gg    8609841
Sonia             nr gg    9000195

andre0110       nr gg    4691603

Mad_pfh02      nr gg    4270055

gocha.w4         nr gg    9092419

Gajdorek         nr gg    3038073

drugi.53          nr gg   19260944

**_MANIEK_**  nr gg   24582004

kyuubi            nr gg   12183372                WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ?YCZYMY POWODZENIA

UWAGA: Zapisanie si? do turnieju jest równoznaczne z zapoznaniem si? i akceptacj? Regulaminu.