Jesień
Kasza94
Klasyczny
Niebieski
Smok.z.Jamy
Turkusowo-zielony
wiosna
Zima
Po wybraniu stylu dodatkowo przeładuj stronę (F5)

Turniej *zimowy* w kosteczki.

Wiadomości turniejowe

2010-03-19 08:40:34

Zakonczenie Turnieju "zimowego" w kosteczki!.

Zwyciezcami Turnieju zostali:


1* MIEJSCE
.

_KtosZnany  -
1,5 mln  $$$
-------------------------------------

2*
MIEJSCE.

alibi17 - 1,1 mln $$$
-------------------------------------

3*
MIEJSCE.

andi67 - 800.000 $$$
-------------------------------------

4*
MIEJSCE.


Dzidka -
400.000 $$$
-------------------------------------


GRATULACJE ! :-) .
2010-02-18 10:02:46
2 *RUNDA*

Od dnia 18.02.2010r.  mozna rozgrywac mecze turniejowe.
Mecze turniejowe rozgrywamy tylko wylacznie w obecnosci sedziego na pokoju  TurniejKosci(2004).
Mecz rozgrywamy do 3 wygranych.
Wolny termin rozgrywek :
Od 18.02.2010r - 21.02.2010r.
Wszystkie mecze ktore nie zostana rozegrane do dnia 21.02.2010r zostana zaplanowane na dzien 22,23.02.2010r ktore zostana wyslane do wszystkich graczy na "profil gracza" i "e - maila". z dokladna data i godzina danego meczu.
2010-02-05 13:02:17

1 *RUNDA*

Od dnia 06.02.2010r.  mozna rozgrywac mecze turniejowe.
Mecze turniejowe rozgrywamy tylko wylacznie w obecnosci sedziego na pokoju  TurniejKosci(2004).
Mecz rozgrywamy do 3 wygranych.
Wolny termin rozgrywek :
Od 06.02.2010r - 12.02.2010r.
Wszystkie mecze ktore nie zostana rozegrane do dnia 12.02.2010r zostana zaplanowane na dzien 15,16.02.2010r ktore zostana wyslane do wszystkich graczy na "profil gracza" i "e - maila". z dokladna data i godzina danego meczu.

Turniej *zimowy* w kosteczki.

od 2010-01-13 22:00:00 do 2010-03-30 22:00:00

Mecze turniejowe rozgrywane beda na serwisie www.gamedesire.com / gra kosci (2004) pokoj Turniej Kosci 2004

Organizatorzy:
Sonia - GG:00
alibi17 - GG:8609841

Regulamin

I.ZASADY OGOLNE.

Wstepne zapisy do turnieju dla 128 graczy ( do 05.02. 2010 )

**_sonia_** nr gg 9000195
_KtosZnany nr gg 1539412

1.W turnieju mog? bra? udzia? osoby posiadaj?ce konto (nick) w serwisie gryonline.wp.pl/gamedesire.com oraz dysponuj?ce komunikatorem gg lub innym.

2.Do turnieju zapisa? mo?na wy??cznie jeden nick i nale?y pos?ugiwa? si? nim w ci?gu trwania rozgrywek. W przypadku ujawnienia gracza pos?uguj?cego si? kilkoma nickami b?d? u?ywaj?cego nicka innego ni? zg?oszony, gracz zostanie zdyskwalifikowany.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilo?ci graczy oraz daty zako?czenia zapisów do turnieju. Odpowiednio do ilo?ci zg?osze? zostanie dostosowana pula nagród.

4.Do turnieju nie zostan? zaakceptowane b?d? zostan? usuni?te w trakcie trwania:
- osoby, które maj? mniej ni? 50 rozegranych gier na zg?oszonym nicku,(gra- "kosci 2004" lub gra "Kosci(Dice)")
- nicki wulgarne, obra?liwe itp.
- gracze, którzy maj? udowodnione oszustwa,
- osoby co do zachowania których by?y zastrze?enia.


5.Zawodnicy graj?cy z tego samego komputera (sieci lokalnej)*, zobowi?zani s? do zg?oszenia tego faktu organizatorowi turnieju przed jego rozpocz?ciem. W przeciwnym razie mo?e to skutkowa? usuni?ciem z rozgrywek.

* Organizator nie gwarantuje (w przypadku dwóch lub wi?cej osób graj?cych z jednego komputera), ?e osoby te nie b?d? musia?y rozegra? meczu mi?dzy sob? lub tez nie trafi? do grup, którym przypadnie rozegranie meczu o tej samej godzinie.


II.ZASADY GRY.

1.Rozgrywki prowadzone b?d? w serwisie gryonline.wp.pl/ gamedesire.com na grze: Ko?ci (2004) - Pokój Turniej Kosci (2004) w godzinach 18-22.

2.Terminy meczów zostan? ustalone i podane pod adresem www.turnieje.waw.pl zakladka "kalendarium" po stworzeniu grup. Mo?na 1 raz prze?o?y? termin meczu, nalezy poinformowa? o tym organizatorów (nie pó?niej ni? na 24 godzin przed planowanym rozpocz?ciem meczu). 10 minut. Po up?ywie tego czasu, s?dzia og?asza walkower.Mecze planowane mozna rozgrywac bez obecnosci sedziego.

Punktacja meczy planowanych

a). walkower dodatni - (1,2)

b). walkower ujemny - (0,-2)

c). obustronny walkower - (0,-2)

3.Stoliki w pokoju turniejowym mog? zak?ada? wy??cznie s?dziowie.

Ustawienia stolika:
- stolik prywatny (obserwatorzy mo?liwi za zgod? graj?cych),
- gra rankingowa,
- czas na ruch 30 sekund.
- czas na gr? 10 minut.


W czasie rozgrywania meczu nie wolno ZMIENIAC MIEJSCA jak rowniez PODDAWAC PARTI/GRY.

4.Przy ka?dej grze musi by? obecny s?dzia, który odpowiada za prawid?owy przebieg rozgrywki oraz zapisanie i potwierdzenie dok?adnego wyniku.

5.Nieodpowiednie zachowanie si? gracza (obserwatora meczu) - przeszkadzanie, u?ywanie wulgaryzmów, obra?anie, celowe przed?u?anie, zmiana miejsc jak i podawanie gry itp. - mo?e w konsekwencji spowodowa? dyskwalifikacj? gracza (usuni?cie obserwatora ze sto?u).

6.ROZGRYWKI:

1 *RUNDA* - 32 grupy ( 4 osobowe) - gra systemem kazdy z kazdym / awans uzyskuja 2 osoby z grupy.

2 *RUNDA* - 16 grup ( 4 osobowe) - gra systemem kazdy z kazdym / awans uzyskuja 2 osoby z grupy.

3 *RUNDA* - 8 grup ( 4 osobowe) - gra systemem kazdy z kazdym / awans uzyskuja 2 osoby z grupy.

1/4 *FINALU* - 4 grupy ( 4 osobowe) gra systemem kazdy z kazdym / awans uzyskuja 2 osoby z grupy.

1/2 *FINALU* - 2 grupy ( 4 osobowe) gra systemem kazdy z kazdym / awans uzyskuja 2 osoby z grupy.

*FINAL* - 1 grupa ( 4 osobowa) gra systemem kazdy z kazdym /z grupy zostaje wylonionych 4 zwyciezcow ktorzy zostaja nagrodzeni nagroda w formie wirtualnej gotowki $$$.7.Zasady rozgrywek.

W ka?dej RUNDZIE oprócz fina?u gra toczy? si? b?dzie do 3 wygranych , za? w FINALE natomiast do 5 wygranych partii.


8.O kolejno?ci w grupie decyduje ilo?? du?ych pkt (turniejowych).Za ka?dy wygrany mecz przyznawane jest 2 punkty turniejowy / za przegrany 0 pkt. turniejowych. W grupach, gdzie dwie lub trzy osoby b?d? mia?y tyle samo punktów turniejowych, b?d? liczone tzw. ma?e punkty czyli punkty meczowe i ich suma b?dzie decydowa?a o awansie do dalszego etapu. W przypadku kiedy 2 osoby b?d? mie? tyle samo ma?ych punktów, o awansie decydowa? b?dzie wynik meczu bezpo?redniego.


9.Nagrody.

1.MIEJSCE - 1,5 mln $$$
2.MIEJSCE - 1,1 mln $$$
3.MIEJSCE - 800 k $$$
4.MIEJSCE - 400 k $$$


III.INNE INFORMACJE.

1.Do czasu rozpocz?cia turnieju regulamin mo?e ulec zmianie.

2.Skargi na graczy lub/i obserwatorów kierujemy do s?dziów, ewentualne skargi na s?dziego nale?y zg?asza? organizatorowi turnieju.

3.W przypadku awarii serwera lub od??czenia gracza, gra zostaje prze?o?ona na inny termin z uwzgl?dnieniem dotychczasowego stanu punktów.

4.W sytuacjach nieprzewidzianych w regulaminie g?os zabieraj? organizatorzy lub/i s?dziowie. Wszelkiego rodzaju pytania i niejasno?ci prosimy kierowac do nich.


5. Organizatorzy.

**_sonia_** nr gg 9000195
_KtosZnany nr gg 1539412


6. Sedziowie

gocha.w4 nr gg 9092419
**_MANIEK_** nr gg 12262884
drugi.53 nr gg 9888683
^Aneczka_28^ nr gg 13833530
Gajdorek nr gg 3038073
alibi17 nr gg 8609841
**_sonia_** nr gg 9000195
_KtosZnany nr gg 1539412


Pierwszych trzech najlepszych sedziow ktorzy zdobeda najwieksza ilosc sedziowanych meczy zostana nagrodzeni wirtualna gotowka

1.90k
2.60k
3.30k


WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ZYCZYMY POWODZENIA :)

UWAGA: Zapisanie si? do turnieju jest równoznaczne z zapoznaniem si? i akceptacj? Regulaminu.